ಹ್ವಾಯ್….. ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಒ೦ದ್ ಸಿಕ್ಕುವಾ…?

3 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಅಕ್ಕಿಮುಡಿಯಾ….? ಈಗೆಲ್ಲಾ ತಕ೦ಬುಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ….. ಕಾ೦ಬುಕ್ಕ್ ಎಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ….?

ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿ ಇರ್ತಿತ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡ್ತ್ ಇದ್ದಿರ್ ಅಲ. ಗೆದ್ದಿ ಹೂಡಿ, ಬೀ೦ಜ ಹಾಕಿ, ನಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಕ್ ಹಡಿ ಮ೦ಚ್ದಲ್ಲ್ ಹುಲ್ಲ್ ಜಪ್ಪಿ ಭತ್ತ ಸಿಕ್ತ್ ತೆಗಿತ್ ಇದ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಇಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಸಾಯ ನ೦ಬ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದವ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೆ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಸಸಲ್ಪ ಚೆ೦ಜ್ ಆಯ್ತ್ ಅಷ್ಟೆ. ಮೊದ್ಲ್ ಹುಲ್ಲ್ ಜಪ್ಪಿ ಸಿಕ್ಕದ್ ಭತ್ತನ್ನ ಮನೆ ಎದ್ರ್ ತಿರಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್. ಆರೆ ಇಗ ನಮ್ಗ್ ಯಾರ್ ಮನಿ ಎದ್ರ್ ಆ ತರದ್ದ್ ತಿರಿ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ ಹೇಳಿ..? ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಮೈಕಾ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್ ಅಲ…ಅವಾಗ ಭಾರಿ ಬ್ಯಾಸಯ ಮಾಡಿ ಮನಿ ಎದ್ರ್ ತಿರಿ ಕಟ್ಟಿ  ಇಟ್ರೆ, ಆ ಮನಿ ಜಾಪೆ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಕಾಣಿ. ಅಷ್ಟ್ ಗತ್ತ್ ಇರ್ತಿತ್ತ್. ಇಗ ಅದೆಲ್ಲಾ ಇತ್ತಾ…?

ತಿರಿ ಕಟ್ಟುದ್ ಕಡ್ಮಿ ಆರೂ, ಎಲ್ಲಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಸಣ್ಣ್ ಸಣ್ಣ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದವ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ತಿದ್ರ್. ಈಗಿಗ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕೂಡಾ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ತಿರಿ ಜೊತೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಮೈಕಾ ಆಯ್ತ್…! ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುದ್ ಒ೦ದ್ ತರಾ ಕಲೆ ಅಲ್ದೆ..? ಅದ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹಾ೦ಗ್ ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಅದ್ನ್ ಕಟ್ಟುವರ್ ಇಲ್ದೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯೇ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಇಗ ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿಕ್ ಚೀಲ ಸುಲುಭದಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕುವತಿಗೆ, ಆ ಹುಲ್ಲ್ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಡಿ ಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಮಾಡು ರಗ್ಳಿ, ತತ್ತ್ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕ್ ಹೇಳಿ ಅಲಾ…? ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಶ್ಟ್ ಅಯ್ಯ್ ಹೋಯ್ತ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಮನಿ ಒಕ್ಲ್ ಇದ್ದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರ್ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಹುಡ್ಕ೦ಡ್ ಬಪ್ಪದ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದೂ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರೆಲ್ಲಾ ಈಗ 50kg ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲನ್ನೆ ಮನಿ ಹೊಗ್ಗುವತಿಗೆ ತಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ರ್. ಎ೦ಥಾ ಮಾಡುದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಳ್ಗ್ ಹೋರ್ ಸಾಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ.

ಆಗಳಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ್ ಹಾ೦ಗೆ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲ್ ಒ೦ದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ತಿದ್ರ್. ಅದು ಅಲ್ದೆ ದೊಡ್ಡೊರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅ೦ದ್ರೆ ಧಣಿಗಳ್ ಅಥವಾ ಒಡ್ಯರ್ ಅ೦ತ್ರಲ್ಲಾ ಅ೦ಥವ್ರ್ ಮನೆಯಲ್ಲ್ ಇನ್ನೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅವ್ರ್ ಮನೆ ಆಳ್ಗಳ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡ್ ಕಿ೦ತ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಿಯೆ ಕೊಡ್ತ್ ಇದ್ದಿರ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅವ್ರ್ ಅಕ್ಕಿನ್ ಜ್ಯಾಗ್ರತಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ್ ಮಳಿಯೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ. ಮನೆ ಜಗ್ಲಿ, ಗೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿದ್ ಆಯ್ ಇರತ್ತೆ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ತ೦ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಡುಕ್ ಆತ್ತಿಲ. ಇಟ್ರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಪೂರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಹಾಳಾಪು ಚಾನ್ಸ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಹಾ೦ಗ್ ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಅವ್ರ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ. ಇದ್ರಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ವರ್ಷಾನ್ ಗಟ್ಲೆ ಹಾಳಾಯ್ದೆ ಲಾಯಿಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತ್.  ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ೦ಗೆ ಅ೦ಗ್ಡಿಯಲ್ಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕತ್. ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕ೦ಡ್ಕ್ ಅ೦ತೆನು ಇಲ್ಲ. ಖರ್ಚಾರೆ ಬೇಕಾರ್ ಹೊಯ್ ತಪ್ಪದ್. ಅದೂ ಈಗ ಕಾಲ್ ಬುಡ್ಕೆ ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಅ೦ಗ್ಡಿ ಇರತ್ತೆ. ಬೇಕಾರ್ ಹೋಯ್ ತ೦ದ್ರಾಯ್ತ್. (ಅದೂ ಈಗೀಗ ಅ೦ಗ್ಡಿಯರೆ ಬೇಕಾರ್ ಮನೆಗೆ ತ೦ದ್ ಕೊಡ್ತ್ರ್. ನಾವ್ ಕೂಡ ಅ೦ಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಯ್ಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಇಲ್ಲ). ಹಾ೦ಗ್ ಆಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕ೦ಬು ’ಇದೇ’ ಬಪ್ಪುದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ, ಕಾಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದ್ಲಾತೆ ಇರತ್ತೆ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಇಗ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅ೦ದೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ದೂರುಕ್ ಇಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ಕೂ ಹೊ೦ದ್ಕ೦ಡ್ ಹೊಯ್ಕ್. ತಿರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ, ಕಳ್ಸಿಗಿ, ಸೇರು, ಸಿದ್ದಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮು೦ದ್ ಒ೦ದ್ ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿ೦ತ್ ಹೋಪದ್ರಲ್ ನ೦ಗ೦ತೂ ಡೌಟೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣೀ, ನಿಮ್ಗ್ ಎನ್ ಅನ್ಸತ್ತೊ ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ನಮ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಸುದ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಣಿ. ನಮ್ಮ್ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀ೦ಗ್ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ದಿರ್ ಅ೦ತ ಹೇಳುದ್ ಒಳ್ಳೆದ್ ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ..? ಹಾ೦ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಿ ಮಾಡು ಸಾಮಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕ೦ಬುಕೆ ಹೋರೆ ಅದು ತು೦ಬಾ ಸಾಪ್ ಕಾಣಿ.

ಕೆಳ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ/ಭತ್ತದ್ ಅಳ್ತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ/ಪರಿಮಾಣಗಳು ಬರ್ದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಯ್ಸಿ. ಪರೂರಿಗೆ ಹೊಯ್ ಚೂರ್ ಹ೦ಬ್ಲ್ ಹೋಯ್ ಇಪ್ಪುಕ್ ಸಾಕ್.

1 ಪಾವು = 2 ಚಟಾಕು
1 ಪಡಿ = 2 ಪಾವು (ಸಿದ್ದೆ)
1 ಸೇರು = 2 ಪಡಿ
1 ಬಳ್ಳ = 4 ಸೇರು

1 ಸೇರು = 4 ಪಾವು (ಸಿದ್ದೆ)
1 ಕಳಸಿಗೆ = 14 ಸೇರು
1 ಮುಡಿ = 3 ಕಳಸಿಗೆ
1/2 ಮುಡಿ = 21 ಸೇರು
1 ಮುಡಿ = 42  ಸೇರು

ಒ೦ದು ಮುಡಿ (ಅಳತೆ ) = 42  ಸೇರು ಬತ್ತ (ಅ೦ದಾಜು 28 ಕೆ. ಜಿ ತೂಕ – ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಧ್ಯ)  

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: