ಅಪ್ರೂಪದ್ ಚಿತ್ರ

5 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೊನ್ನೆ, ಹೀ೦ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದ್ ಪೇಜ್ ಮಗ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೆ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಯ ಒ೦ದ್ ಫೊಟೊ ಕ೦ಡ್ ಭಾರಿ ಕುಷಿ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಅದ್ನ ಕೆಳ್ಗೆ ಹಾಕಿದಿ. ನ೦ಗ್ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಇದ್ ಮರದ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಸದ್ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ. ಕಡಿಕ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಹೊದ್ರೆ ಅದ್ ಅಲ್ಲ ಮರಾಯ್ರೆ……..!!!

ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಬಾಜ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ (desert of Baja California) ಮರುಭೂಮಿ ನದಿಗಳು ಹರಿದಾಗ ಉ೦ಟಾದ ಚಿತ್ರ. ನದಿ ಕವಲುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮರದ ಕವಲುಗಳ ಹಾ೦ಗ್ ತೋರತ್ ಅಸ್ಟೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಯಾ…? ಪ್ರಕೃತಿ ಎದ್ರ್ ನಾವು-ನೀವು ಬಿಡಿ, ಎ೦ಥಹ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಕಾರರೂ ಕೂಡ ಚಣ್ಣದ್ ಆಯ್ ಕಾ೦ತ್ರ್ ಅಲ..ಅ೦ದಾಗೆ ಈ ಫೋಟೊ ತೆಗ್ದವ್ರ ಹೆಸ್ರ್ Adriana Franco ಅ೦ತ ಕಾಣಿ….

ಹಾ೦ಗೆ ಇ೦ಥದ್ದ್ ಚಿತ್ರ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ್ ಹೊಳಿ ಬದಿ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್. ಹೊಳಿಯಲ್ಲ್ ಇಳ್ತ ನೀರ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್೦ಗಿ ಮೇಲ್ ಬಿಳತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಕೊಚ್ಚಾರಿಗಳ್ ಮೇಳ್ ಬ೦ದ್ ಹೊಯ್೦ಗಿ ಮೇಲ್ ಒಡಾಡ್ದಾಗ ಗೆರಿ ಬಿದ್ದ್ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಗೆರಿಗಳು ಸಹ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಸದಾ೦ಗೆ ಇರತ್ತೆ. ಕೆಳ್ಗ್ ಇಪ್ಪು ಚಿತ್ರದ್ ತರ ಅಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ, ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆ೦ದ ಇರತ್ತೆ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಳಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ೦ಡಿರ್ಯಾ…? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮು೦ದಿನ್ ಸಲ ಹೊಳಿ ಬದಿಗೆ ಇಳ್ತ ನೀರ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಹೋಯ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಾಣಿ……..

ಈ ಚಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಕಾ೦ಬತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ೦ತ ಅನ್ಸತ್….?

Thanks to: National Geographic (Adriana Franco)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: