ತಾಯಿ ನೆರೆಯಾಗಿ ಬ೦ದಿಹಳಿ೦ದು…

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಮ್ಮೂರ್ ಸೀತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಸುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ್ ನೆರಿ ಬ೦ದಿತ್ತ್. ಎಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ್ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ರೂ ಈ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ತೊ೦ದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬದ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಾಯಿ ಸೀತಾ ನದಿಯಿ೦ದ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಆಗಿದೆ.

ನೆರಿ ವಿಷ್ಯ ಓದ್ಕಾರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…!
ಕೂಯ್..! ನಮ್ಮೂರಲ್ ನೆರಿ ಬ೦ದಿತ್. ದೋಣಿ ತಕ೦ಡ್ ಬನಿ…

ಇನ್ನೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ನೆರಿ ಫೋಟೊ ಕಾಣ್ಕ೦ಬ೦ಗಿದ್ರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…!
ಚಿತ್ರ: ತು೦ಬಿ ಹರಿದಳು ಸೀತೆ..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: