ಸತೀಶ್ ಅಮಿನ್ರ್ ಮದ್ವೆ…

31 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮದರ೦ಗಿ ದಿನ ಗ೦ಡ್ ಹೀ೦ಗ್ ಕಾ೦ತಿದ್ದ…

ಸತೀಶ್ ಮದರ೦ಗಿ

ನವ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ….
Sathish weds Deepa

Read This….

Sathish and his LIC

One Response to “ಸತೀಶ್ ಅಮಿನ್ರ್ ಮದ್ವೆ…”

  1. deepak February 8, 2012 at 6:04 am #

    congrats satish,i wish let god bless you and your betterhalf abundently.deepak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: