ನನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

ಮತ್ತೇ, ಏನ್ ವಿಶೇಷ,
ಯಾರ೦ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ …? ನಾ ನಿಮ್ ಅರುಣ (Arun Barkur).

ನಾ ಹುಟ್ಟದ್, ಬೆಳದ್, ಕಲ್ತದ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗೆ (ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು),
ಕಲ್ಚಪ್ರದಿ೦ದ ಸೀದಾ ಬೆಣ್ಕುರ್ (ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು) ಹೋಪ್ ರೊಡಲ್ಲ್ ನಮ್ ಮನಿ ಸಿಕ್ಕತ್. ಹತ್ರತ್ರ ಕಾನ್ವೆ೦ಟ್ ಶಾಲಿ ಹತ್ರ ಬತತ್.
ಶಾಲಿಯಿ೦ದ್ ಆಚೆ ನೀವ್ ಯಾರ್ ಹತ್ರ ಬೇಕಾರ್ ’ಅರುಣ’ ಯಾರ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗು ಗೊತ್ತಿತ್. ಹಾಗ೦ತ, ಇಗ ಹೊಯ್ ನನ್ ಅಲ್ಲ್ ಕೇ೦ಡ್ ಹುಡ್ಕ್ ಬೇಡಿ, ಇಗ ನಾನ್ ಬಾರ್ಕೂರಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓದ್ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ದ್ ಮೇಲೆ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿಗ್ ಬ೦ದ್, ಇಲ್ಲೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಳೆ೦ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್. ಇಲ್ಲ್ ತ೦ತ್ರಾ೦ಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರ (ಸಾಫ಼್ಟವೆರ್ ಡೆವಲಪರ್) ಆಗಿ ಕೆಲ್ಸ್ ಸೇರ್ಕ೦ಡ್ರೂ,  ಊರ್ ಬದಿಯಲ್ ಇದ್ದದ್, ತಿರ್ಗದ್, ಆಡದ್ ಎಲ್ಲಾ ನೆನ್ಪ್ ಹೊತ್ತಾ ಹೇಳಿ ?. ಏಷ್ಟಾದ್ರು ಊರ್ ಬದಿ ಗಾಳಿ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಹೊಗ್ಗದ್ ಅಸ್ಟ್ ಸುಲುಬ್ದಲ್ ಹೊತ್ತಾ ?

ಅದ್ಕಾಯ್, ಊರ್ ಬದಿದ್ ನೆನ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಪುನ ಪುನ ಎಣ್ಸ್ಕ೦ಡ್ ಏಲ್ಲಾರ್ ಹತ್ರ ಹ೦ಚಕ್೦ಡ್ಕ್ ಅ೦ತ ಇದ್ (ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ – ನನ್ ಊರ್  — Nam Barkur – Nan Oor) ಸುರು ಮಾಡದ್ ಕಾಣಿ.
ಏಲ್ಲಾ ನಡದ್, ನಡಿತಾ ಇರುದು, ಚುರ್ ಗಮ್ಮತಿನ್ ಬಾಷೆಯಲ್ ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ (ಕು೦ದಾಪ್ರ) ಕನ್ನಡದಲ್ ಬರೀಕ್ ಅ೦ತ ಎನ್ಸ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ. ಕು೦ದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ್ ಜೊತೆ, ನ೦ಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೆಲವ್ ಪೋಸ್ಟ ಹಾಕ್ತೆ ಇರ್ತಿ….. ಕಾ೦ಬ ಎಲ್ಲಿವರೆಗ್ ಹೊತ್…
ನಾ ಬರದ್ದೆಲ್ಲಾ ಓದಿ, ಕುಶಿ ಆದ್ರು, ಆಯ್ಲಿಲ್ಲಾ೦ದ್ರು ’ಕಾಮೆ೦ಟ್’ ಮಾತ್ರ  ಮಾಡುಕ್ ನೆನ್ಪ್ ಬಿಡ್ಬೆಡಿ. ಕಡಿಕ್ ಹಿಲಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ನಾರೂ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ !

ಹೋಯ್…ಅಸ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ…! ನಾವ್ ನಮ್ಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೇರಿ ಮಾಡತ್ತ್. ನೀವ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ’barkuronline.com‘ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬನಿ. ಕೆಳ್ಗ್ ಲಿ೦ಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ತಾ…?
http://barkuronline.com/kannada.php

ನಿಮ್ ಬದಿ ಗ೦ಡ್…..

arunprof1-copy2

6 Responses to “ನನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?”

 1. anil kumar March 13, 2012 at 3:39 pm #

  it is really true da………………….

 2. Jeshani Maria D'souza October 10, 2012 at 5:34 pm #

  Nivu heliddu ella khare kanri…..adre nimge henge estu asakthi edra mele….

Trackbacks/Pingbacks

 1. ಪ೦ಚಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಬಾರ್ಕೂರು | ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ - ನನ್ ಊರ್ - October 6, 2016

  […] Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು) […]

 2. ನಮ್ಮೂರ ಸೊಬಗು ! ವ್ಯೋಮ ಎರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ…! | ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ - ನನ್ ಊರ್ - October 7, 2016

  […] Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು) […]

 3. ಮುಗಿಲ ಮಾರಿಗೆ….. | ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ - ನನ್ ಊರ್ - March 22, 2017

  […] Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು) […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: