ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ನವೆ೦ಬರ್ 2012

5 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಇಬ್ರ್ ಗೆಳತಿಯರ್ ಬೈಯ್ ಬೈಯ್ ಆಪತಿಗೆ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡ್ ತಮ್ಮ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ದೋಸ್ತಿಯ ದಿನಗಳನ್ ಎಣ್ಸಿ, ಕಿಟ-ಕಿಟ ನೆಗೆಡ್ತಾ, ಮತ್ತೆ, ನಮ್ಮ್ ಮು೦ದಿನ್ ಲೈಫ಼್ ಎಲ್ಲ್ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್, ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಒ೦ಚೂರ್ ಸಿರಿಯಸ್ ಆಯ್ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪು ಗಳ್ಗಿ ಇದ್ ಕಾಣಿ. ಟಿನೇಜ್ ಅನ್ನು ವಯ್ಸೇ ಹಾ೦ಗೆ ಕಾಣಿ. ಆಗ ತಲಿಯಲ್ಲ್ ಓಡಾಡು ಯೋಚ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಅ೦ಬುದೆ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಲ…

ಈ ಪಟ ಕ೦ಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗೆ ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರವರು ಬರೆದ “ಬ೦ದೆ ಬರತಾವ ಕಾಲ” ಕವಿತೆ ನೆನ್ಪ್ ಅತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಈ ಹಾಡನ್ನ್ ಸ್ಪ೦ದನ(1978) ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳ್ಸಕ೦ಡಿರ್ ಕಾಣಿ. ಕೆಳ್ಗೆ You Tube ಲಿ೦ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ಒ೦ದ್ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಣಿ….!!

ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ
ಮಂದಾರ ಕನಸನು
ಕಂಡಂಥ ಮನಸನು
ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಜಾಲ
ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ

ಮಾಗಿಯ ಎದೆ ತೂರಿ
ಕೂಗಿತೊ ಕೋಗಿಲ,
ರಾಗದ ಚಂದಕೆ
ಬಾಗಿತೊ ಬನವೆಲ್ಲ,
ತೂಗುತ ಬಳ್ಳಿ ಮೈಯನ್ನ
ಸಾಗದು ಬಾಳು ಏಕಾಕಿ ಎನುತಾವ
ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಾನಿಂದ
ತಣ್ಣನೆ ಸವಿಹಾಲು
ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಮೆಲ್ಲನೆ
ತೊಯಿಸಿದೆ ಬುವಿಯನು
ಮುಸುಕಿದೆ ಮಾಯೆ ಜಗವನು
ಬುವಿ ಬಾನು ಸೇರಿ ಹರಸ್ಯಾವ ಬಾಳನು
ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: