Archive | April, 2012

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಎಪ್ರಿಲ್ 2012

10 Apr

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಯ್-ಬಯ್ ಆಪತಿಗೆ, ಹಾ೦ಗ್ ತೆಳುಕ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ವತಿಗೆ, ಗೆದ್ದಿ-ಮರ-ಅ೦ಚ್ಕಟ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್, ನ೦ಗ್ಯಾಕೊ ಹೀ೦ಗ್ ಅನ್ಸತ್ ಕಾಣಿ…..

ಎಪ್ರಿಲ್ 2012

%d bloggers like this: