Archive | February, 2011

ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ?

22 Feb

Posted By: Arun Barkur

ಸುಮಾರ್ ವಿಷ್ಯ ಇತ್ತ್ ಹೇಳುಕ್. ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಅಯ್ತ್ ಎ೦ತ ಬರಿದೆ..ಇನ್ನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸಿದ್ದೆ….
ಕೆಲವ್ ವಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿ

೧. *** ಸ೦ತು ಮದಿ ಆತೆ ಇದ್ದ ನಾಳಿಗ್..ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಊರಿಗ್ ಒಡ್ ಒಡ್ ಬತ್ತೆ ಇದ್ದ… ಇನ್ನಾರು ಕಡ್ಮಿ ಅಯ್ಲಿ ಅಲ… (ಫಸ್ಟ್ ೩ ಸ್ಟಾರಿಗೆ ಎನೋ ಅರ್ಥ ಇತ್ತ್ ಆಯ್ತ)
೨. ಶಶಿ ಯು.ಎಸ್.ಎ ಗೆ ಹೊತಿ ಅ೦ತೆ ಇದ್ದ್, ದಿನ ಇನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಲ ಅ೦ತ್ ಅನ್ಸತ್

%d bloggers like this: