ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಫೆಬ್ರುವರಿ 2012

13 Feb

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಇಬ್ರ್ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ್ ಹುಡ್ಗಿರ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿ ಕಾ೦ಬುಕ್ ಹೋದಾಗ ತೆಗ್ದ ಫೊಟೊ..

ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೨

2 Responses to “ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಫೆಬ್ರುವರಿ 2012”

  1. Praveen R HGowda February 13, 2012 at 11:24 pm #

    ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ ಕಾಮ್ಬುಕೆ……..
    ಆಯಿರೆ ಈ ಹೆಣ್ ಹಳ್ಳಿ ಮರೀತ್ವ ಯಂತಾ ಗೊತ್ತಾಪುದಿಲ್ಲೇ!
    ನೀವ್ ಯಂತ ಹೇಳ್ತ್ರೀ?

    • ಹೌದ್ ಅಲ…. ಕೆಲವ್ ಸಾರಿ ಮಕ್ಳಿಗ್ ಊರಿಗ್ ಬರ್ಕ್ ಅ೦ತ ಆಶಿ ಇರತ್. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಬ್ಬಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಳ್ ಶಾಲಿ, ಕೆಲ್ಸ ಅದ್-ಇದ್ ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ಪರ ಊರಲ್ಲೆ ಇರ್ತ್ರ್.ಹೆಣ್ ಮಕ್ಳಿಗ್ ಹಳ್ಳಿಯಲಿದ್ದ್ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಅ೦ದ್ರೆ ಬಾರಿ ಆಶಿ ಇರತ್ ಅ೦ಬ್ರ್.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: