ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕದ್ ಹ೦ಬ್ಲಾಯ್ತ್…!!!

15 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರ್ ದೊಸ್ತಿನ ಮಾತಾಡ್ಸುಕೆ ಅ೦ದೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಮನಿಗ್ ಹೊಯ್ದೆ. ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ನ೦ತ್ರ ಅವ್ನ್ ಮನಿಗ್ ನಾನ್ ಹೋದದ್ದ್. ಅವ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಪಸ್ಟ್ ಅವ್ರ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ್ಸಿ, ಹ್ಯಾ೦ಗಿದ್ರಿ ಅ೦ತ ಒ೦ಚೂರ್ ’ಗಟ್ಟಿ ಕೂಗಿ” ಕೆ೦ಡ್ ಆರ್ಮೇಲೆ, ನನ್ನ್ ದೊಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುಕೆ ಕುಕ೦ಡಿ. ಹೀ೦ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತ ಮಾತಾಡ್ತ, ನಮ್ಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಕಡಿ ಹೋಯ್, ಕಡಿಕ್ ಅವ ಅವ್ನ 25 ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ’ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್’ ಕಲುವತಿಗೆ ಆದದ್ ವಿಷ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ಕ೦ಡ ಕಾಣಿ. ನ೦ಗೂ ಅವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನ್ ಕೆ೦ಬುಕೆ ಭಾರಿ ಕುಶಿ ಆತೆ ಇದ್ದಿತ್. ಅಷ್ಟೊತಿಗೆ, ಅವ್ರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ್ ಈ 25 ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ’ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್’ ಮಾತ್ ಕೆ೦ಡವ್ರೆ, ಮನಿ ಒಳ್ಗ್ ಹೋಯ್ ಒ೦ದ್ ಹಳೆ ಧೂಳ್ ಹಿಡದ್ ಪೆಟ್ಗಿ  ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದ್ರ್. ನ೦ಗೆ ಅದ್ನ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಇದ್ಯಾವ್ದೊ ಉತ್ಕನನದ ಟೈಮ೦ಗ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ ವಸ್ತು ಅ೦ಬಾ೦ಗಾಯ್ತ್. ಅ೦ತ ಪೇಟ್ಗಿ ನಾನ್ ಒ೦ದ್ಸಲ “ದಿ ಮಮ್ಮಿ” ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲ್ ಕ೦ಡದ್ ನೆನ್ಪ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತ್ ನಾನ್ ಇಲ್ಲೆ ಕಾ೦ಬದ್ ಅದ್. ಅದ್ರ್ ಒಳ್ಗ್ ಯೆ೦ತಾ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ನ೦ಗ್ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದಿತ್. ಅ೦ತೂ ಇ೦ತೂ ಪೆಟ್ಗಿ ಬಾಯ್ ತೆಗಿತ್ ಕಾಣಿ, ಅದ್ರಲಿದ್ದದ್ದ್ ಮತ್ತೆ೦ತ ಅಲ್ಲ !! ನನ್ನ್ ದೊಸ್ತಿ 25 ವರ್ಶದ್ ಹಿ೦ದೆ ’ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್’ ಕಲುವತಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದ್ ಇಟ್ಕ೦ಡಿದ್ದ್ ಕೆಲವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ್. ಅಯ್ಯೊ ದೇವ್ರೆ, ಆ 25 ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ್ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕ೦ಡಿರ್ಯಲ ಅ೦ಬ೦ಗ್ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಒ೦ದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರತ್ತೆ. ಯಾವ್ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಬಿಸಾಡುಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದಿರೆ, ಮು೦ದೊ೦ದ್ ದಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಹಾ೦ಗೆ ಇಟ್ಕ೦ಬುದ್. ಹೀ೦ಗಾಯ್ ಕೆಲವ್ ಸಲ ಮನಿ ತು೦ಬಾ ಹಸ್ರವೆ ಇರತ್ತ್ ಕಾಣೀ. ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಕಣ೦ಗಿದವ್ರ್ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತೆಗ್ದ್ ತೆಗ್ದ್ ಬಿಸಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತ್. ಇಲ್ದಿರೆ ಅದ್ ಅಲ್ಲೆ ಹಾ೦ಗೆ ಮನಿಯಲ್ಲೆ ಊಳ್ದ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ ಎನೊ ಅಪ, ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟೆ ಹಾ೦ಗೆ. ನಾವೂ ವಯಸ್ಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಹಾ೦ಗೆ ಎನೋ ? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ ಹೇಳಿ ಅಲ. ಅಥವಾ ಅ೦ಥದೊ೦ದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಗ್ ಬ೦ತ್ ಅ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಗೂ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೆ ಬ೦ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕ೦ಡ್ಲಕೆನೊ ಅಲ…?

ಕಡಿಕ್ ನಾನು ಮತ್ ನನ್ನ್ ದೋಸ್ತಿ, ಅ ಪೆಟ್ಗಿ ಒಳ್ಗ್ ಇದ್ದದ್ ಒ೦ದೋ೦ದೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ತ್. ಧೂಳ್ ಕೊಡ್ಕಿ, ಎರ್ಡ್ ಮೂರ್ ಸಲ ಕೆಮ್ಮ್ರೂ ನಾವ್ ಪೆಟ್ಗಿ ಹರ್ಡುದ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ್ ದೋಸ್ತಿ ಒ೦ದೊ೦ದೆ ಪುಸ್ತಕ ತೋರ್ಸ್ಕ೦ಡೂ, ಅದ್ದ್ ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡದ್, ಇದ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡದ್ದ್ ಅ೦ದೆಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವ ಹೇಳುದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಗ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ, ನ೦ಗ್ ತು೦ಬಾ ಕಣ್ಣ್ ಕುಕ್ಕದ್ ಅವ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ್ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಕಾಣಿ. ಅದೆಲ್ಲ “ಮೈಸೂರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇ೦ಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್” ನ ಲೇಖಕ್ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಅಬ್ಬಾ…..!! ಎಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ್ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣ್ದೆ. ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆ೦ಬರ್ ಒಬ್ರನ್ ತು೦ಬಾ ವರ್ಷದ್ ನ೦ತ್ರ ಕ೦ಡಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಕುಶಿ ಆತ್ ಅಷ್ಟೆ ಕುಶಿ ಆಯ್ತ್. ಈಗಿನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತು೦ಬಾ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಬ೦ದಿತ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಲೇಖಕ್ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ ಹೋಯ್ತ್. ಆ ಕಾಲ್ದಲ್ ಅದೊ೦ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದದ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅ೦ದ್ರೆ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ನೂರ್ ಪುಟದ್ ಮತ್ತ್ ಇನ್ನೂರ್ ಪುಟದ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೊ. ಹಿ೦ಗೆ ಆ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ನನ್ನನ್ ಸುಮಾರ್ ಹಿ೦ದ್ ತಕ೦ಡ್ ಹೋಯ್ತ್ ಕಾಣಿ.

ಲೇಖಕ್

ಹೌದ್ ಕಾಣಿ. ಆಗಳಿಕೆ ನಾನ್ ಎಸ್ಸೆಸೆಲ್ಸಿ ಬಪ್ಪಲೊರಿಗೆ ತಕ೦ತಿದ್ದದ್ ಲೇಖಕ್ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನವ್ ಇನ್ನೂರ್ ಪುಟದ್ ಪುಸ್ತಕ. ಒ೦ದ್ ಪುಸ್ತಕ ಒ೦ದ್ ಸಬ್ಜಕ್ಟಿಗೆ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ, ಇಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಒ೦ದ್ ಸಬ್ಜಕ್ಟಿಗೆ ಒ೦ದೇ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕತಿತ್. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊ೦ದ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾರು ಬೇಕಾತಿತ್ತ್ ಅಷ್ಟೆ. ಕೆಲವ್ ಸಬ್ಜಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ್ ಪುಟ ಕೂಡ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆತಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಆಗ ಉಳದ್ ಪುಟ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟ್ ಸೇರ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ (ಗಣೇಶ್ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್) ಕೊಟ್ಟ್ ರಫ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿತ್ ಕಾಣಿ. ಆಗ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುದೆ ಒ೦ದ್ ಮಜಾ ಇರ್ತಿತ್. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಮಧ್ಯ ಪುಟ ಹರ್ದ್ ಹರ್ದ್ ವಿಮಾನ, ರಾಕೆಟ್, ದೋಣಿ ಮಾಡುದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲ್ ನಮ್ಮ್ ಹರ್ಬ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಹೊಸ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ತ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಪುಟ ತೆಗ್ದ್, ಆ ಪುಸ್ತಕದ್ ಪರ್ಮಳ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ತಕ೦ಡ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬ..? ನಮ್ಗ್ ಅದ್ ಖಾಲಿ ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಸುಕೆ ಡ್ರಾಯಿ೦ಗ್ ಬುಕ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಬ್ಯಾಸಿ ತಿ೦ಗ್ಳ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ರಟ್ಟ್ ಹರ್ದ್ ಶೆಕಿ ಆರೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ೦ತಿತ್. ಅದೆ ರಟ್ಟಲ್ ಟೆಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಡ್ತಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ…ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ್ ಚಣ್ತಿಲ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಅದೊ೦ಥರಾ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಾ೦ಗೆ ಇದ್ದಿತ್… ನಾವ್ ಎಲ್ಲದ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕ೦ತೆ ಇದ್ದಿತ್ ಕಾಣಿ….!!!

ಹೀ೦ಗೆ, ಆ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ, ಆವತ್ತ್ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ದೋಸ್ತಿನ ಕ೦ಡಷ್ಟೆ ಕುಶಿ ಆಯ್ತ್. ಕಡಿಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯ ಹತ್ರ, ಒ೦ದ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನ೦ಗೂ ಬೇಕ್ ಮರಾಯ ಅ೦ದಿ. ಅವ ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕ೦ಡ್ ನನ್ನ ಕ೦ಡ. ಕಡಿಕ್ ಅವ್ “ಆಯ್ತ್ ಮರಯ ನಿ೦ಗ್ ಯವ್ದ್ ಬೇಕಾರ್ ತಕೊ. ಮನ್ಸಾರೆ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾರ್ ತಕ೦ಡ್ ಹೋಗ್” ಅ೦ದ. ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಆ ಪುಸ್ತಕದ್ ವಿಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟ್ ನಾವ್ ನಮ್ಮ್ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಪಟ್ಟಾ೦ಗ ಹೋಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ತ್. ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತ ಇದ್ರೂ, ನನ್ನ ತಲಿಯಲ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕದ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎಣ್ಸತಾ ಇದ್ದಿತ್ ಕಾಣೀ….!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: