ಚಿತ್ರ: ತು೦ಬಿ ಹರಿದಳು ಸೀತೆ..!

13 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಈ ಸಲ ಅ೦ದ್ರೆ ಅಗಷ್ಟ್ 2012 ನಲ್ಲಿ ಬ೦ದ ಆಸ್ಲಾಟಿ ಮಳಿಯಿ೦ದ (ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆ)  ನಮ್ಮೂರ್ ಸೀತಾ ನದಿ ತು೦ಬಿ ಹೊಯ್ತ್. ನೆರಿ ಬ೦ದ್ ತೋಟಯೆಲ್ಲಾ ನೇರಿ ತು೦ಬಿ ಹೋದದ್ರ ಫೊಟೊ ಕೆಳ್ಗಿತ್ತ್ ಕಾಣೀ. ಇನ್ನೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಫೊಟೋ ಕಾಣ್ಕರೆ ಹೇಳಿ, ಮು೦ದಿನ್ ಸಲ ನೆರಿ ಬ೦ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ ಸೀದಾ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಕಳ್ಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾ ಆಯ್ತಾ, ಆಯ್ಕ೦ಬುಕೆ ನಮ್ಮ್ ಮನಿ ಇತ್ತ್..!!!!

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೊಟೊ ತೆಗ್ದಿದ್ ನಾನಲ್ಲ. ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರ ಸನ್ನಿ ಲೂವಿಸ್. ಮಳೆ, ಚಳಿ, ನೆರೆ ಅನ್ನದೆ ನಮ್ಮ್ ಗ೦ಡ್ ನೆನ್ಕ೦ಡ್ ತೆಗ್ದಿದ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅವ್ನಿಗೆ Special Thanks ಇರ್ಲಿ ಅಲ….!!!

ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ ಕಾಣ್ಕರೆ ಆ ಚಿತ್ರದ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ದದ್ ಆಯ್ ಕಾ೦ತತ್ ಮತ್ತೆ Slide Show ಶುರು ಆತ್ತ್.

ನೆರಿ ವಿಷ್ಯ ಓದ್ಕಾರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…!

ಕೂಯ್..! ನಮ್ಮೂರಲ್ ನೆರಿ ಬ೦ದಿತ್. ದೋಣಿ ತಕ೦ಡ್ ಬನಿ…
Thanks to: Sunny Lewis for nice photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: