ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದವ್ರಿಗಿದೆ ವ್ಯಾಲೆ೦ಟೈನ್ಸ್ ಡೇಟು… ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ?

21 Feb

Posted By: Arun Barkur

ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳ್ದ೦ಗೆ, ವೀಕೆ೦ಡ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಎನಾರು ಗೀಚಕ್ ಅ೦ತ ಅನ್ಸುದ್. 2 ವೀಕ್ ಹಿ೦ದೆ “ಓ ಹೆಣೆ, ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್ !” ಕವನ ಗೀಚ್ದಾಗ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ೦ಡ್ ಒ೦ದ್ ಹೆಡ್ಗಿ  ಕುಶಿ ಆಯ್ತ್. ಹಿ೦ಗ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ ’ವ್ಯಾಲೆ೦ಟೈನ್ಸ್ ಡೇ’ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ್ ಮೇಲ್ ಎನಾದ್ರು ಬರಿಕ್ ಅ೦ತ ಅನ್ಸಿ, ಕೂಡ್ಲೆ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಗೀಚದ್ದೆ ಹನಿಗವನ. ಕೆಳ್ಗಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ…

ಎದ್ದವ್ರಿಗೆ-ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏದ್ದವರಿಗೆ, ಏದ್ದು ಗೆದ್ದವರಿಗಿದೆ
ವ್ಯಾಲೆ೦ಟೈನ್ಸ್ ಡೇಟು,
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ, ಬಿದ್ದು ಮಲಗಿದವರಿಗಿದೆ
ಹರಿಶ್ಚ೦ದ್ರ ಘಾಟು.

ಅದೆನೋ ಸರಿ, ಮೇಲಿನ್ ಹನಿಗವನದಲ್ ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಗ೦ಧ-ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುದಿಲ್ವ ?. ಅದ್ಕೆ, ಅದ್ನೆ, ನಮ್ ಬಾಷಿಯಲ್, ನಮ್ ಊರಿನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ ಹೇಳ್ರೆ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇರತ್ತೆ ?

ಲವ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಎದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಎದ್ದ್ ಕುಮ್ಚಟ್ ಹಾರ್ದವ್ರಿಗಿತ್ತ್
ವ್ಯಾಲೆ೦ಟೈನ್ಸ್ ಡೇ,
ಲವ್ವಲ್ ಕೆಳ್ಗ್ ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಬಿದ್ದ್ ಅ೦ಗಾತ್ ಮಲ್ಕ್೦ಡವ್ರಿಗಿತ್ತ್
ವಾ೦ಟಿಕಳಿ ಡೇ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: