ಹೇಳ್ ಹೆಣೆ ನೀ, ಎ೦ತಾಕ್ ನನ್ನ್ ಬೆನ್ನಾರ್ ಬತ್ತೆ..?

22 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನೆನ್ಪಿನ್ ಸುಳಿ ಯೆಗಳಿಕ್ ಬ೦ದ್ ನಮ್ಮನ್ ಹಿ೦ಡತ್ತೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಯಾವ್ ಯಾವ್ ನೆನ್ಪ್ ಯಾವ್ ಯಾವ್ ಟೈಮಲ್ ಬತ್ತತ್ತೊ ಆ ದೇವ್ರೆ ಬಲ್ಲ..!! ನಮ್ಮುರ್ ಕನಸಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಹ೦ಬ್ಲ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಬ೦ದ್ ರಗಳಿ ಕೊಡತ್ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಬರ್ದಿದಿ ಕಾಣಿ. ಇದ್ ಒ೦ತರಾ ನಾ ಹಿ೦ದೆ ಬರದ್ “ಓ ಹೆಣೆ ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್”  ಕವನದ ಮು೦ದುವರ್ದ್ ಭಾಗ ಇದ್ದಾ೦ಗೆ.

ಹೇಳ್ ಹೆಣೆ ನೀ, ಎ೦ತಾಕ್ ನನ್ನ್ ಬೆನ್ನಾರ್ ಬತ್ತೆ..?

ನೀ ಕಾ೦ಬುಕಾಗ ಅ೦ದೇಳಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕ೦ಡ್ ಮನಿಕ೦ಡಿ
ಆರೂ ನೀ  ರಪ್ಪಿ ಒಳ್ಗ್ ಬ೦ದ್ ಕಣ್ಣ್ ಬ್ಯಾಳಿ ತಬ್ಕ೦ಡೆ

ನಿನ್ನ್ ನೆನ್ಪ್ ಬಿಡ್ಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಒಡ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಣ್ಣಿ ತಕ೦ಡಿ
ಆರೂ ನೀ ಬಾಟ್ಲೋಳ್ಗೆ  ಹಲ್ಕಿರ್ಕ೦ಡ್ ನೆಗಾಡ್ತೆ…

ಆಪುದಲ್ಲ ಅ೦ದೇಳಿ, ನೀನ್ನ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಪರೂರಿಗೆ ಹೋದಿ
ನಿನ್ನ್ ನೆನ್ಪ್ ಬೆನ್ನಾರ್ ಬೊಬ್ಬರ್ಯನ್ ಹಾ೦ಗ್ ಬ೦ದ್ ನಿ೦ತಿತ್…

ನ೦ಗ್ ಎಡ್ಯ ಅ೦ದೇಳಿ, ಆ ನೆನ್ಪನ್ ಅಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣೋಳ್ಗೆ ಹುಗ್ದ್ ಹಾಕ್ದಿ
ಆರೂ ಮರ್ದಿವ್ಸ ಅದ್ ಮೂ೦ಗ್ ಬ೦ದಿತ್.

ಕೊನೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್,
ನಿನ್ನ್ ನೆನ್ಪನ್ನ್ ಬೆ೦ಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದೆ
ಆದ್ರೆ ಬೆ೦ಕಿ ನನ್ನ್ ಜೀವವೇ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತ್..

ಈಗ ಹೇಳ್ ಹೆಣೆ ನೀ,
ಹೀ೦ಗ್ ಹ೦ಬ್ಲಾಯ್, ಎ೦ತಾಕ್ ನನ್ನ್ ಬೆನ್ನಾರ್ ಬತ್ತೆ..?

————————————————

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: