ಬಾರ್ಕೂರ್ SMS ಕಥೆ- ಸುಮ್ನೆ ನಗಾಡಿ

10 Mar

Posted By: Arun Barkur

ಬಾರ್ಕೂರ್  SMS ಕತಿ

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಳಿ ಸೇತ್ಮಿ ಕೆಳ್ಗೆ ಒ೦ದ್ ಆನಿ ಮೀತಾ ಇತ್.
ಅಲ್ಲೆ ಕಷ್ಣಿ ಬದಿಯಲ್ ಕುಕ೦ಡಿದ್ ನಾಲ್ಕ್ ಎರುಗಳ್ ಅನಿಗ್ ಹಿಲಾಲ್ ಹಾಕ್ತೊ ಇದ್ದೊ.
ನಿನ್ ಸೊ೦ಡ್ಲ್ ಚೆಣ್ಣದ್, ಕೆಮಿ ಸಾಪಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ದ್ ಅ೦ದ್.
ಆನಿಗ್ ಸಿಟ್ ಬ೦ದ್ ಸೊಡ್ಲಲ್ ನಾಲ್ಕ್ ಎರುನ್ ತಿರ್ಸಿ ಬಿಸಾಡ್ತ್

Ani-Eru
ಎರುಗಳ್ ಆನಿ ಬೆನ್ ಮೇಲ್ ಹೊಯ್ ಬಿದ್ದೊ
ನಾಲ್ಕ್ ಎರುಗಳಲ್ ಒ೦ದ್ ಎರು ಹೇಳ್ತ್….
“ಎ೦ತ ಕಾ೦ತ್ರಿಯ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ಚಾನ್ಸ್, ಹಾಕ೦ಡ್ ತೊಳಿನ್ಯಾ ನನ್ ಮಗ್ನಿಗೆ……”

2 Responses to “ಬಾರ್ಕೂರ್ SMS ಕಥೆ- ಸುಮ್ನೆ ನಗಾಡಿ”

 1. ರಂಜಿತ್ March 10, 2010 at 7:09 pm #

  ಇಂಥದ್ ಆನಿ ಎರು ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ಸು ಇನ್ನ ಒಂದೆರಡಿದ್ದಿತು… ನೆನ್ಪಾತಿಲ್ಲ ಈಗಳ್…

  • ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ March 11, 2010 at 9:43 am #

   ಹ್ವಾಯ್..ಹಾಯ್ !
   ಅಡ್ಡಿಲ್ಯೆ… ನೆನ್ಪ್ ಆದ್ರ್ ಗತಿಗೆ ಹಾ೦ಗೆ ಗೀಚಿ ಬಿಡಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: