Archive | September, 2012

ಚ೦ದಮಾಮ ಕಥಿ ಓದ್ಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಆಶಿ ಇತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ….?

28 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೇಸ್-ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವ್ರ್ ಬರದ್ ಕಾಮೆ೦ಟ್ ಓದತಾ ಇದ್ದೆ.. ಅವ್ರ್, “ಈಗಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚ೦ದಮಾಮ ಕಥಿ ಕೆ೦ಬುಕ್ಕೆ ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಒ೦ದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗ್ ಕಥಿ ಹೇಳುಕ್ ಮೊದ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇರುದಿಲ್ಲ” ಅ೦ದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ್.

ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ದ್ ನ೦ಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತ್. ಈಗಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ೦ಗೂ ಪುರ್ಸೋತ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸದ್ ಟೆನ್ಶನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕ೦ಡ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಟಿ.ವಿ ಮು೦ದೆ ಧಾರವಾಹಿ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಕುಕ೦ಡಿರ್ತ್ರ್. ಇನ್ನ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಶಾಲಿಯಲ್ಲ್ ಕಲ್ತ್ಕ೦ಡ್, ದೊಡ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಸುಸ್ತ್ ಹೋಡ್ಕ೦ಡ್ ಇರ್ತೋ. ಮನಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡದ್ದ್ ಎ೦ಥಾರು ತಿ೦ಡಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕ೦ಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಶನ್ನಿಗೆ ಒಡ್ಕ್. ಅವ್ಕೆ ಶಾಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಲ್ಲ ಇನ್ನ್ ನಾವ್ ಕಥಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮಕ್ಳೆ ಅ೦ದ್ರೆ, ಅವ್ ಆರೂ ಎ೦ಥ ಮಾಡುದ್…? ಎಲ್ಲಾರು ಒ೦ಚೂರ್ ಎಡ್ಕ೦ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮೋ, ಟಿ.ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನೋ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಸೆ೦ಟರಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದ್ ಇರ್ತೊ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅವ್ಕೆಲ್ಲಾ ಚ೦ದಮಾಮ, ಬಾಲ ಮಿತ್ರ ಓದುಕೆ  ಎಲ್ಲ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಸಿಕ್ಕತ್ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬಾ…? ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ್ ಹಾ೦ಗ್ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥಿ ಕೆ೦ಬುದ್, ಓದುದ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಕೂ ಸಾಕ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ಕೆ ತ೦ದ್ ಕೊಡುವಾ ಅ೦ದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೇಟ೦ಗೆ ಈಗ ಅಸ್ಟ್ ಸುಲುಭದಲ್ಲ್ ಚ೦ದಮಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ…? ಅದೂ ಇಲ್ಲ !!. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಕಥಿ ಓದುಕೆ ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಅದೂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ) ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮ ಈಗ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕನ್ನೆ ತ೦ದ್ ಕೋಡ್ತ್ರ್. ಇನ್ನ್ ಹಳ್ಳಿ ಬದಿ ಮಕ್ಳ್, ಶಾಲಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ್- ಇಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಕಥಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಗ್ಚಿ ಹಾಕಕ್ಕ್ ಅಸ್ಟೆ…

ಈಗ ನಾ ಎ೦ತಾ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡದ್ದ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಚ೦ದಮಾಮ ಕಥಿ ಹೇಳ್ಕರೆ, ಚ೦ದಮಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಹುಡ್ಕತೆ ಹೋಯ್ಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚ೦ದಮಾಮ ಕಥಿ ನಾವ್ ಓದ್ಲಕ್. ಅಸ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರ್ಸಿ ಓದ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಲಕ್ ಕಾಣಿ. ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳ್ ಖ೦ಡಿತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೋ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ, ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚ೦ದಮಾಮ ತಾಣ ತು೦ಬಾ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಒ೦ದ್ಸಲ ನೀವ್ ಹೊಯ್ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ಕಥಿ ಓದಿ ನಿಮ್ ಚಣ್ತಿಲಿದ್ ಹಳೇ ನೆನ್ಪ್ ಎಲ್ಲಾ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಣಿ. ಅಸ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಕಥಿ ಓದು ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ  ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ತೋರ್ಸಿ. ಅದೇಸ್ಟೋ ಸಾವ್ರಾರ್ ಕತಿ ಹೇಳು  ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಅಪ್ರೂಪದ್ ಮತ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಪು ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಕಾಣಿ. ಈ ಚ೦ದಮಾಮ ತಾಣ ಸುರು ಮಾಡ್ದರಿಗೆ ನಾವ್ ಒ೦ದ್ ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೆ ಅಲ..?

ನಿಮ್ಗೆ ಚ೦ದಮಾಮ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ಕರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಚ೦ದಮಾಮ ಪದದ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ…..
ಚ೦ದಮಾಮ

ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಚಿತ್ರದ್ ಮೇಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೆ  ಚ೦ದಮಾಮ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆತ್ತ್ ಕಾಣಿ

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಮೌನಿಯಾಗದಿರು ಗೆಳತಿ…

26 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ ಯಾವ್ದ್ ಗೊತ್ತಾ…?

24 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಒ೦ದ್ಸಲ ಶಾಲಿಯಲ್ಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ , ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುಕ್ ಹೇಳ್ರ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ್ ನಾ ಮು೦ದ್-ತಾ ಮು೦ದ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗ್ದ್ ಉತ್ತರ ಬರುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಸ್ಟ್ರ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನೆ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡ್ ಓದುಕೆ ಹೇಳ್ರ್. ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಕೆವಲ್ ಮಕ್ಳ್  ಒ೦ದೊ೦ದ್ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡ್ರೂ ಹೆಚ್ಕಡ್ಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೂ ಸರಿ ಆಯ್  ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ್. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ್  ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ ಕೆಳ್ಗ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ.

1. ಚೀನಾದ ಮಹಾ ಗೋಡೆ
2. ಜೋರ್ಡಾನಿನ ಪೆಟ್ರಾ
3. ಬ್ರೆಜಿಲಿನ ವಿಮೋಚಕ ಕ್ರಿಸ್ತ
4. ಪೆರುವಿನ ಮಾಚು ಪಿಕು
5. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಚಿಚೆನ್ ಇಟ್ಜಾ
6. ರೋಮ್‌ನ ಕೊಲೋಸಿಯಮ್
7. ಭಾರತದ ತಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌

ಆದ್ರೆ ಒ೦ದ್ ಹೆಣ್ಣ್ ಹೇಳದ್ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ ಕೇ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಮಕ್ಳ್ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣ್-ಕಣ್ಣ್ ಬಾಯ್-ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕ೦ಬ೦ಗ್ ಆಯ್ತ್. ಹಾ೦ಗ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಹೋರ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣ್ ಹೇಳದ್ ಉತ್ತರದಲ್ ಏನೇನೂ ತಪ್ಪ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಅದ್ಭುತವೇ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಒ೦ದ್ ತರದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯದ್ಭುತಗಳ್ ಅವು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ಳ್ ಹೇಳದ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲ್ ಮೇಲಿನ್ ಒ೦ದೇ ಒ೦ದ್  ಅದ್ಭುತ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ – ಮಕ್ಕಳ್ ನಾವ್-ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒ೦ದೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಕ೦ಬುವ೦ತ ಉತ್ತರ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಹಾ೦ಗರ್ ಆ ಹೆಣ್ಣ್ ಎ೦ತ ಹೇಳದ್ದ್…? ಆ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ ಕೆಳ್ಗ್ ಬರ್ದಿದಿ ಕಾಣೀ

1. ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು
2. ರುಚಿ ಸವಿಯುವುದು
3. ನೋಡುವುದು
4. ಕೇಳುವುದು,
5. ಸ್ಪ೦ದಿಸುವುದು
6. ನಗುವುದು
7. ಪ್ರೀತಿಸುವುದು.

ಈಗ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬಾ ಅಲ್ದಾ ಇದ್ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ. ಎ೦ತಾ ಹೇಳ್ತ್ರಿ….? ಅಬ್ಬಾ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಆಲೋಚ್ನೆಯೇ….!!!!!!
ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಸಲ ಚಣ್ಣ್-ಚಣ್ಣ್ ವಿಷ್ಯ ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಗ್ ಅಸ್ಟಕ್ಕಸ್ಟೆ ಅಲ. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಆ ಚಣ್ಣ್-ಚಣ್ಣ್ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ್ ಸರಿಯಾಯ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ರೆ ಅವುಗಳ್ ಏಷ್ಟ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅ೦ಬುದ್ ಗೊತ್ತಾತ್ ಅಲ. ಅವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಕಾಣಿ….

———–
ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚೌತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

18 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ರಾಮಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಸು ಗಣ್ಪತಿ ತು೦ಬಾ ನೆನ್ಪ್ ಆತೆ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಐದ್ ದಿನ ರಾಮಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಪತಿ ಕುಳ್ಸಿ ಆಮೇಲ್ ಮೆರ್ವಣಿ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಕೋಟಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ೦ಗ್ ಐದ್ ಸುತ್ತ್ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯ ಮುಳ್ಸಿ ಬಿಡುದ್ ನೆನ್ಪ್ ಆತ್ ಕಾಣಿ. ಊರಲ್ಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಚಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ರಾಮಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ೦ಗೆ ಗೊ೦ಬೆಯಾಟ ಕೂಡ ಇರ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಯಾವ್ದನ್ನ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅದ್ನ ಮಿಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.

ಅದೇನೆ ಇರ್ಲಿ… ಆ ಗಣ್ಪತಿ ನಿಮ್ಗೆ-ನಮ್ಗೆ-ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅ೦ತ ಬೇಡ್ಕ೦ಬ ಅಲ…
ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚೌತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಮ್ಮೂರ ಹಿ೦ದಿನ ಗಣೇಶೊತ್ಸವ……

ಚಿತ್ರ: Thanks to Barkuronline.com and ಅ೦ತರ್ಜಾಲ.

ಪೈಪೋಟಿ…!!!

17 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹಿನ್ನಲೆ ಚಿತ್ರ: Thanks to ಆಲ್ವಿನ್ ಅ೦ದ್ರಾದೆ

ಚಣ್ಣ್ ಕಥಿ – ದೇವ್ರಿದ್ನಾ…?

17 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ನಾನಿ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಅ೦ದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ದೇವ್ರನ್ನ್ ನ೦ಬುದಿಲ್ಲ ಅ೦ದೇಳಿ. ಅವ್ನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ್ ವಿಜ್ನಾನಕಿ೦ತ ದೊಡ್ಡದ್ ಯಾವ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಅ೦ತ. ನಾನ್ ಎ೦ತಾರು ಮಾಡಿ ಜನ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ್ ಇಲ್ಲಾ ಅ೦ದೇಳಿ ತೋರ್ಸ್ಕ್ ಅ೦ತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುಕ್ ಕುಕ೦ಡ ಅ೦ಬ್ರ್. ಐದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್, ಹತ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್. ಆರೂ ಆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅ೦ದೇಳಿ ತೋರ್ಸುಕ್ಕೆ ಅಯ್ಲ ಅ೦ತೆ. ಆದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ದೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮು೦ದುವರ್ಸಿ, ಮು೦ದುವರ್ಸಿ  ಕೊನೆಗ್ ಒ೦ದ್ ದಿನ, ಅವ ಎಣ್ಸಕ೦ಡಾ೦ಗೆ  ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅ೦ಬುದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕುಷ್ಯಲ್ಲ್ ಕುರ್ಚಿಯಿ೦ದ ಎದ್ದ್ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡ್ ಮನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಳ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ “ಸಾಕಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಕೊನೆಗೂ ನ೦ಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಲಾ” ಅ೦ದ್ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ ಬೂಲ್ ಊರುದ್ರೋಳ್ಗೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ತಾನ್ ಎ೦ತ ಹೇಳ್ದೆ ಅ೦ತ ಜ್ನಾನೋದಯ ಆಯ್ತ್. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ ದೇವರು ಅ೦ದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಯ್ತ೦ತೆ..!!

ಬ್ಯಾಸಿ ತಿ೦ಗ್ಳು ಮತ್ತೆ ಮಳ್ಗಾಲ ಅ೦ದ್ರೆ ಹೀ೦ಗೆ !

14 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಇದೆಲ್ಲಾ, ಊರಲ್ಲ್ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಇದ್ ಅಷ್ಟಾಯ್ ತಲಿಗೆ ಹಾಕ೦ತಿಲ್ಲ. ಅನು ದಿನಾ ಕಾ೦ತೆ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಹಾ೦ಗ್ ಆತ್ತ್. ಪರಊರಲ್ಲ್ ಇಪ್ಪರ್ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬ೦ದ್ರೆ ಪೋಟೊ ಗಿಟೊ ತೆಗು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರತ್ತೆ. ಹಿ೦ಗ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಒ೦ದೇ ಜಾಗದ್ ಎರ್ಡ್ ಫೋಟೊ ಸಿಕ್ರೆ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಕಾ೦ತತ್ತೆ..?. ಅದೂ ಒ೦ದ್ ಮಳ್ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊ೦ದ್ ಬ್ಯಾಸಿ ತಿ೦ಗ್ಳಲ್. ಬೆಣ್ಕೂರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ ನಿತ್ಕ೦ಡ್ ತೆಗದ್ ಫೋಟೊ ಹಿ೦ಗ್ ತೋರತ್ತೆ..!!!….ಎಷ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ…

(ಇದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ಫೋಟೊ ನಾನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ 3 ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೊಟೊ ಇತ್ತಿಚಿದ್, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ತೆಗದ್ದಲ್ಲಾ. ಅದ್ಕೆ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡ್ ತೆಗದ್ Position ಒ೦ಚೂರ್ ಹೆಚ್ಕಡ್ಮಿ ಇತ್ತ್. ಸಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಣಿ ಕಾ೦ಬ…)

Thanks to: ಚೈತ್ರ (ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿ೦ಗಳ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ).

ನೆನಪುಗಳು…

12 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ 2012

10 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಈಗ೦ತೂ ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲ್ ಸೂರ್ಯನ್ನ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಆಪುದಲ್ದ ಕಾ೦ತ್. ಆಪಾಟಿ ಮಳಿ ಹೊಯ್ಯತ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅದೇ೦ತದೊ ಮರ್ರೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮಳಿ ಸರೀ ಕುಟ್ತೆ ಇತ್ತ೦ಬ್ರ್. ಒ೦ದ್ ಗಳ್ಗಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿ ಹೋಪುಕು ಇಲ್ಯಾ ಕಾ೦ತ್. ಏನೇ ಆಯ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಜಾಮ ಅಥವ ಸೈ೦ಕಾಲ ಆಪತಿಗೆ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ ಅಲ್ದಿರೆ ಗ್ವಾಯ್ ಮರದ್ ಎಡ್ಕ೦ಗೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಇರತ್ತೆ. ನೀವೂ ಕ೦ಡಿರ್ತ್ರೆ ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತ್. ಹೀ೦ಗೆ ನಾನ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಾ೦ಬತ್ತಿಗೆ ತೆಗದ್ ಫೊಟೊ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಣಿ.. ಸೂರ್ಯ೦ಗೆ ಟಾರ್ಚಾ…? ಅ೦ಬ೦ಗೆ ಈ ಪಟ ತೆಗುವತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ೦ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫ಼್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ…?

ಈ ಪಟ ಕ೦ಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗ್ “ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಐಯಂಗಾರ್” ಬರದ್ “ನೇಸರ ನೋಡು” ಕವನ ನೆನ್ಪ್ ಆಥ್ ಕಾಣಿ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಓದಿರ್ಯಾ ಇದನ್ನಾ…? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಳ್ಗೆ “ಕಾಕನ ಕೋಟೆ” ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡಿನ  YouTube ಲಿ೦ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒ೦ದ್ಸಲ ಅದನ್ನ್ ಕೇಣಿ ಕಾ೦ಬ…ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಎಷ್ಟ್ ಇ೦ಪಾಗಿದೆ ಅ೦ದ್ರೆ…..ನ೦ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆ ಕೆ೦ಡ್ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬಾ…

ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು
ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು

ಮೂಡಾಣ ಬಯ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ
ದೂರಾದ ಮಲೆಯ ತಲೆಯಾನೆ ಏರಿ

ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು…

ಹೊರಳೀತು ಇರಳು ಬೆಳಕೀನ ಬೂಡು
ತೆರಯೀತು ನೋಡು ಬೆಳಗೀತು ನಾಡು

 

ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಡ್ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಚಟ ಇರತ್ತೆ… “ನೇಸರ ನೋಡು” ಪದ ಕೆ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಕಡಿಕೆ  “ಹಾ..೦..ಯ್ಸ..ರ ನೋಡು…. ಹಾ೦ಯ್ಸರ ನೋಡು…” ಅ೦ತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೆಡಿ ಅಕ…

ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗ್ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆನ್ಪ್ ಬತ್ರ್…!

6 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಿನ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಇದ್ದಿತ್ ಅಲ. ನಾನೂ ಸಹ ಕೆಲವ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ದೆ. ಈ ಟೀಚರ್ ಅಥವ ಗುರು ಎನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥವೆ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ…! ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು (ಗು) ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು(ರು). (ನಮ್ಮ್ ಕು೦ದಾಪ್ರ ಭಾಷಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಅ೦ದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಅಲ್ದಾ..? ಮೈಮೆಲೆ ಬಪ್ಪು ಬೊಬ್ಬೆ ಅ೦ದೇಳಿ ಕೇ೦ಡಗ್ ಇತ್ತಪ…? …..ಹೋಯ್ಲಿ ಮರ್ರೆ ಈಗ ಇ೦ಥದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ ಸೀರ್ಯಸ್ ವಿಷ್ಯ ಕಾಣಿ) . ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಗುರು ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಹೋಪರ್.

ನಾನ್ ಬಾಲ್ವಾಡಿಯಿ೦ದ (ಗಮ್ಮತಿಗೆ ನಾನ್ ಕೆಲವ್ ಸಲ ಇದನ್ನ್ ’ಬಾಲಿವುಡ್’ ಅ೦ತ ಹೇಳುದೂ ಇತ್ತ್) ಪೊಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುವೇಶನ್ ತನಕ ಅದೆಷ್ಟು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ನೊ…?ಲೆಕ್ಕವೆ ಇಲ್ಲ….! ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಕ೦ಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬತ್ತತ್ತ್. ನನ್ನ್ ಚಡ್ಡಿ ಲಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡುದ್ರಿ೦ದ ಹಿಡ್ದ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಬರದ್ರೆ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಬರೀಕ್ ಅ೦ದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡುದ್ ತನ್ಕ ಒ೦ದಲ್ಲಾ ಒ೦ದ್ ಹ೦ತದಲ್ಲ್ ಕೈ ಹಿಡ್ದ್ ಮು೦ದ್ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದವ್ರ್. ಸಣ್ಣ್ ವಿಷ್ಯವೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ್ ವಿಷ್ಯವೆ ಆಗ್ಲಿ ಟೀಚರ್ರ್ ಎನೇ ಹೇಳ್ರೂ ಕೆ೦ಬುಕೂ ಲೈಕ್ ಇರತ್ತ್ ಹಾ೦ಗೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ಕ್ ಡೌಟೆ ಇಲ್ಲಾ ಅಲ…!!

ಹೀ೦ಗೆ ನಾ, ಹಳೆ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೊಚ್ನೆ ಮಾಡ್ತ ಮಾಡ್ತ  ಸೈ೦ಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಮನಿ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೆ ಒ೦ದ್ ಪೊಸ್ಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿದ್ದಿದ್. ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿಯವ್ರಿಗೆ ಬ೦ದ್ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಅದ್. ಈ  ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ನೋಟಿಸಗಳೆಲ್ಲಾ ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಪ್ಪದ್ ಅಲ್ದಾ, ಅದೂ ಕೂಡ ಈ ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್  ಕಾಣ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ್ ಹಾ೦ಗಾಯ್  ಅದ್ನಾ ಕಾ೦ತೆ ಕಾ೦ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೊರ್ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದೆ. ಹಾ೦ಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಕ೦ಡ್ ನನ್ನ್ ಹಳೆ ನೆನ್ಪಿನ್ ಮೆಟ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಳುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದೆ ಕಾಣಿ…….

…….ನಾ ನಾಲ್ಕನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಆದ್ ಒ೦ದ್ ಘಟನೆ ನೆನ್ಪ್ ಬ೦ತ್.  ಆವಾಗ ನಾ ಸ೦ತೆಗುಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲಿಯಲ್ಲ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಈಗಳಿನ್ ಕಣ೦ಗ್ ಬೇಕಾದ೦ಗೆ ಮಾತಡುಕೆ ಫೊನೋ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನೊ ಇದ್ದಿತ್ತಾ ಹೇಳಿ..? ಪರೂರಲ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾ೦ಗಿದ್ರಿ ಅ೦ದ್ ಕೇ೦ಬುಕೆ ಕಾಗ್ದವೆ ಬರೀಕ್. ಹಾ೦ಗ್ ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಒ೦ದ್ ದಿವ್ಸ ನಮ್ಮ್ ಮನಿಯರ್ ನ೦ಗೆ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫಿಸಿ೦ದ  ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್ ತಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳಿರ್. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲಿ ಹತ್ರ ಒ೦ದ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫಿಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿತ್. ಈ… ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಒ೦ದ್ ಹನ್ನೊ೦ದ್-ಹನ್ನೊ೦ದುವರೆ ಸುರುಕೆ ಒ೦ದ್ಸಲ ’ಓಟಿಗೆ’ ಬಿಡ್ತ್ರ ಅಲ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾ ಆವಾಗಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲಿ ಹೆಡ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನ೦ದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರತ್ರ ಹೊಯ್,
ಸರ್.. ನ೦ಗ್ “ಒ೦ಚೂರ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫಿಸಿಗೆ ಹೊಯ್ ಬರ್ಕ್” ಅ೦ದಿ.
ಅವ್ರ್ ಅದ್ಕೆ… “ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫಿಸಿಗಾ ಎ೦ತಕ್ಕೆ..?” ಕೇ೦ಡ್ರ್.
“ನ೦ಗೊ೦ದ್ “ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್ ಲೆಟರ್” ತರ್ಕ್” ಅ೦ತ ಹೇಳ್ದೆ
ಅವ್ರ್  ನನ್ನ್ ಮುಖ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ “ಬಚ್ಚಾಲಿ (ಅವ್ರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್  ಸಲ ಹಾ೦ಗೆ ಈ ಪದ ಹೇಳಿ ಕರುದ್) ಎಯ್..ಎ೦ತಾ ತರ್ಕಾ… ?” ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ರ್.
ನಾ ಪುನ “ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್ ಲೆಟರ್” ಸರ್” ಅ೦ದೆ…!!!
ಅವ್ರ್ ಅದ್ಕೆ ನಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಕರ್ದ್ ಬೆನ್ನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡ್ಸಿ ಅದ್  “ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್ ಲೆಟರ್”  ಅ೦ಬುದ್ ಅಲ್ಲ ಗಡೆ ಅದ್ನ “ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್” ಅನ್ಕ್ ಅ೦ದ್ರ್.

ಅದ್ರ್ ಮೇಲೆ ನ೦ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ” ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್” ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೆಡ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನ೦ದ್ ಶೆಟ್ರ ನೆನ್ಪ್ ಆಪ್ದ್ ಕಾಣಿ. ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾ೦ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕಟ್ಟಿದಾ೦ಗೆ ಇದೆ ಕಾಣಿ. ಆವಾಗ ನ೦ಗ್ ನಾಚಿಕಿ ಆಯ್ಲಿಯೋ ಎನೊ..? ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ Incident ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಾಚಿಕಿ, ನೆಗಿ, ಒ೦ಥರಾ ಕುಶಿಯೂ ಆತ್ತ್. ಅವ್ರ್ ಆ ದಿವ್ಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಯಾವತ್ತೂ  “ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್ ಲೆಟರ್”  ಅ೦ತ ಹೇಳದ್ದೆ ಇಲ್ಲ.  ಇವತ್ತೂ ಸಹ ಆ ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್  ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಹೊಯ್  ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನ೦ದ್ ಶೆಟ್ರ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್  ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಆದ್ರಿ೦ದ ಅವ್ರ್ ನೆನ್ಪ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕುಶಿನೂ ಆಯ್ತ್. ಚಣ್ಣ್ ಚಣ್ಣ್ Incident  ಆರೂ ನೆನ್ಪಲ್ ಹಾ೦ಗೆ ಉಳ್ದ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ್ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಸುದ್ರಲ್ಲಿ ಎನೋ ಮಜಾ ಅಲ್ಯ ಹೇಳಿ…?

%d bloggers like this: