ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಮಾರ್ಚ್ 2012

12 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಾರ್ಕೂರಿನ್ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ, ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಯೆ೦ದೇ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಚಾ೦ಪ ಪೂಜಾರಿಯವ್ರ್ ತಮ್ಮ್ daily outfit ನಲ್ ಹಿ೦ಗ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕಾಣೀ…

ಚಾ೦ಪ ಪೂಜಾರಿ

ಇವ್ರ್ ಹೆಸ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ‘ಚಾ೦ಪ’ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ್ ‘ ಟ್ರೂ ಚಾ೦ಪಿಯನ್’

9 Responses to “ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಮಾರ್ಚ್ 2012”

 1. BHASKAR A. AMIN March 12, 2012 at 8:17 pm #

  nice photo with suitable background

 2. anil kumar March 13, 2012 at 3:44 pm #

  nice pic,

 3. Philip Regi Fernandes March 14, 2012 at 8:19 pm #

  Mr.Champanna the man with a Plan. A person very simple n very hardworking loved n known 2almost all Barkurians. I wish him all the best. I know this person 4rm my childhood and really he is great n a ture example for all the youths. God bless him n all his family.

 4. John, Barkur. March 15, 2012 at 10:56 am #

  Really he is a man with plan. (People) Workers like him can finish 8 hours work within 4 hours. Very rare to find people like him. Thanks a lot to Arun. We have lot of time to talk about our Cricketers and Aishvaryya Rai etc etc. But the contribution of like this people to the society, who are totally dedicated to their work, is going unnoticed by most of us.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: