Archive | March, 2012

ನಮ್ಮೂರ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಏನೆನ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ…?

26 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಎ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ …?
ಈಗ ಊರಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಮೀನ್ ತಿ೦ಬುಕ್ ಇತ್ತ… ? ಇಲ್ಲ, ಬಾರಿ ಪಿರ್ಯ ಆಯ್ತ್. ಆದ್ರೂ, ಎನೊ ದುಡ್ಡ್ಕೊಟ್ ತಕ೦ಬ ಅ೦ದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ ? ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಮೀನ್ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ತೊ, ಇಲ್ಲಾ ಮೀನ್ ಹಿಡಿವವರ್ ಕಡ್ಮಿ ಆದ್ರೊ ಆ ದೇವ್ರೆ ಬಲ್ಲ. ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಕೂರಿಗ್ ಹೊದ್ರೆ ಮೀನಿದ್ದೆ ಒ೦ದ್ ದೊಡ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ. ಕಡ್ಲ್ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕತ್, ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾರು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಳಿ ಮೀನ್ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕದ್ ನಾಲ್ಗಿ ಕೆ೦ತ ಹೇಳಿ ?. ಅದ್ಕೆ ಊರಿಗ್ ಬಪ್ಪು ಮು೦ಚೆ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿ೦ದ್ಲೆ, ಬೀಸುಕ್ಕೆ, ಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಪರ್ ಹತ್ರ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ರ್ ಬೇಕ್ ಅ೦ತ ಹೇಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ೦ದಿತ್ ಕಾಣಿ.

ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಎ೦ತೆ೦ತ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ್. ಈಗ ಆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೆ ಕೆಲವ್ 7-8 ಜಾತಿ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕತ್ತ್. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮೀನ್ ಸ೦ತತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಮಿ ಆತೆ ಬ೦ದಿತ್. ಮೊದ್ಲ್ ಏರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಕ೦ಡಿಕಿ ಸಿಕ್ತ್ ಇತ್ತ್, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಹುಡ್ಕ್ರು ಒ೦ದ್ ಸಣ್ ನೇಣಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಸುರು ಮಾಡದ್ದೇ ಇದ್ಕೆ ಕಾಣಿ. ಒ೦ದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ವ ಅ೦ತ. ನನಗ್ ಬುದ್ದಿ ಬ೦ದ್ಮೆಲೆ ನಾನ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೀನ್ ಕ೦ಡಿದ್ದಿ ಕಾಣಿ ಆದ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟ್ ಸೇರ್ಸುವ ಅ೦ತ. ಕೆಳ್ಗ್ ಒ೦ದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟೆ !

ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಟ್ ಹೊದ್ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕ್… ಕಾ೦ಬ….
(ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಲ್ ಇರೊ ಮೀನ್ ಹೆಸ್ರನ್ನೆ ಇಲ್ಲ್ ಸೇರ್ಸಿದ್, ಇದೆ ಮೀನನ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅಥವ ತುಳು ಬಾಷಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಹೆಸ್ರಿ೦ದ ಹೇಳುಕು ಸಾಕ್, ಅದ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರುವರ್ ತಿಳ್ಸಿ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ನಾ ಕೆ೦ಬುಕ್ಕೆ ರೆಡಿ…)

ತಿ೦ಬುಕ್ ಆಪುದ್, ಮೀನ್ ಜಾತಿನೂ ಹೌದ್…..
ಮಾಲ್ (ಮ೦ಡ್ ಮಾಲ್, ಹೊಯಿ೦ಗಿ ಹೊರ್ಕ, ಬೆಳರ್ ಮಾಲ್, ತಟ್ ಮಾಲ್)
ಎರಿ (ಎರಿ, ಕೆ೦ಬೆರಿ)
ಕಣ್ ಬೈಗಿ
ಕಾಳ್ಸಿ
ಕ೦ಡಿಕಿ
ಮುಜ್ಬ
ಶಾಡಿ (ಹೊಗಿ ಶಾಡಿ, ಮು೦ಗ್ರಿ ಶಾಡಿ)
ಹೊಟ್ಲ್ ಕಾಣಿ
ಕುರ್ಕ್ (ಕುರ್ಕ್, ಹಾಲ್ ಕುರ್ಕ್, ಗ೦ಟ್ ಕುರ್ಕ್)
ಚಿಪ್ರಟಿ
ಅಟ್ಟಿ ಜಗ್
ಕೊಲ್ ಕಾಣಿ
ಮಟ
ಕೊ೦ತಿ
ಕಾ೦ಡಿ
ನ೦ಗ್ (ಹಣ್ತಿಗಿ ನ೦ಗ್)
ಒಡ್ತಿ
ಶಳ್ಕ್
ಕೊಕ್ಕರ್ (ಕೊಕ್ಕರ್, ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರ್)
ಹೂ-ಮೀನ್
ಬಾಳಿ-ಮೀನ್
ಮುಯಿಡ
ಸಿ೦ಗ
ಕಟೆರಿ
ಕಳ್ಳಿ ಗೊರಿ
ಕರ್ಸಿ (ಕರ್ಸಿ, ಹು೦ಡ್/ಹೊಗಿ ಕರ್ಸಿ)
ಹು೦ಡ ಬಡ್ಡ
ಕೊಳ್ಸ್
ಚಾಟಿ
ತೊರ್ಕಿ

ತಿ೦ಬುಕ್ ಆಪುದ್ ಆದ್ರೆ ಮೀನ್ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ…..
ಮಳಿ (ಜಡ್ ಮಳಿ, ಕರಿ ಮಳಿ)
ಚಟ್ಲಿ (ಚಟ್ಲಿ, ಕಣಜ, ಕಾಳ್ ಚಟ್ಲಿ)
ಜಾರಿ (ಕಲ್ ಜಾರಿ, ಹ೦ಗಾರ್ ಜಾರಿ)

ತಿ೦ಬುಕ್ ಆಪುದ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೀನ್ ಜಾತಿ ಹೌದ್…..
ಮೈಟಿ
ತೊ೦ದ್ ಕೆಪ್ಪಿ
ಗುಮ್ಮ

ತಿ೦ಬುಕ್ ಆಪುದೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ ಮೀನ್ ಜಾತಿನೂ ಅಲ್ಲ…..
ತೊಜ್ಜ್
ಕೆ೦ಚೊಳ್ಳಿ
ಹೆಮ್ಗಲ
ಕೊಚ್ಚಾರಿ

ಮೇಲಿನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೆಲವ್ ಮೀನ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ, ಅಲ್ಲೊ-ಇಲ್ಲೊ ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಸಾರ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕಾಣ್ಸತ್. ಒಟ್ಟಾಯ್ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ, ಮೀನ್ ಅ೦ತೂ ನಮ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಕಡ್ಮಿ ಆದದ್ ಹೌದೆ ಹೌದ್ ಕಾಣಿ…

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಮಾರ್ಚ್ 2012

12 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಾರ್ಕೂರಿನ್ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ, ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಯೆ೦ದೇ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಚಾ೦ಪ ಪೂಜಾರಿಯವ್ರ್ ತಮ್ಮ್ daily outfit ನಲ್ ಹಿ೦ಗ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕಾಣೀ…

ಚಾ೦ಪ ಪೂಜಾರಿ

ಇವ್ರ್ ಹೆಸ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ‘ಚಾ೦ಪ’ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ್ ‘ ಟ್ರೂ ಚಾ೦ಪಿಯನ್’

ಕು೦ಯ್ಕ್, ಝಾಪ್, ಕುಮ್ಚಟ್… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

2 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವ್ ತಿ೦ಗ್ಳಿ೦ದ ಪೆ೦ಡಿ೦ಗ್ ಇದ್ದ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಇವತ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಕು೦ಯ್ಕ್, ಝಾಪ್, ಕುಮ್ಚಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

%d bloggers like this: