ಮತ್ತೊ೦ದ್ಸಲ ನಗಾಡಿ

12 Mar

Posted By: Arun Barkur

ನಮ್ ಗು೦ಡ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್ ಶಾಲಿಗ್ ಸೆರ್ದ
ಒ೦ದ್ ದಿವ್ಸ ಮಜ್ಜನ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) ಉ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಶಾಲಿಗ್ ಬಪ್ಪು ಹೊತ್ತಿಕ್ ಲೇಟ್ ಅಯ್ತ್..
ಟೀಚರ್ ಕೆ೦ಡ್ರ್…
“why are you  late today ? ಯೆ೦ತಕ  ಲೇಟ್ ?”
ಗು೦ಡ ಹೇಳ್ದ….
“ಅಮ್ಮ ಮನಿಯ೦ಗ್ ಪರತ (ಪದಾರ್ಥ) ಮಾಡ್ವತಿಗೆ ತಡ ಆಯ್, ಉ೦ಬುದ್ ಕೂಡ ತಡ ಅಯ್ತ್ ಟೀಚರ್”
ಅದ್ಕ್ ಟೀಚರ್
“ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್” ?
ಗು೦ಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೈ ಮೂಸ್ಕ೦ಡ್  ಹೇಳ್ದ…

“ಮೀನ್ ಬ೦ಗ್ಡಿ, ಬಸಿ ಒ೦ಚೂರ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್ ಟೀಚರ್…..”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: