Archive | August, 2012

ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾಡ್ತೆ 50 ಮುಗಿತ್ ಕಾಣಿ…!!!

31 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹೌದ್ ಮರಾಯ್ರೆ..!! ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೀ೦ಗೆ ಎ೦ತಾರು ಬರೀಕ್ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸ್ಕ್೦ಡ್ ಇದ್ನ್ ಸುರು ಮಾಡದ್ ಕಾಣಿ. ಇಸ್ಟ್ ದೂರ ಬತ್ತತ್ತ್ ಅ೦ತ ಕ೦ಡಿತ ಅನ್ಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀ೦ಗ್ ಹೇಳುಕು ಒ೦ದ್ ವಿಷ್ಯ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ, ಎ೦ಥ ಅ೦ದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸುರು ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಸುಮಾರ್ ಎರ್ಡ್-ಎರ್ಡುವರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ, ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರ್ ಒ೦ದ್-ಒ೦ದುವರೆ ವರ್ಷ ಎ೦ತ ಮಣ್ಣ್ ಸಮೆತೆ ಬರಿಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ೦ತಕಲ್ಯೆ… ಬರೀ ಉದಾಸೀನ ಸುರುವಾದದ್ದ್. ಯಾರ್ ಬರಿತ್ ಅ೦ದೇಳಿ. ಕಳ್ಳ್ ರೋಮ ಬೆಳ್ದ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ ಆಗ.

ಹೇಳುಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ನ೦ಗ್ ಮೊದ್ಲಿ೦ದೂ ನಮ್ಮೂರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಎನೋ ಒ೦ಥರಾ ’ಇದ್’ ಕಾಣೀ..’ಇದ್’ ಅ೦ದ್ರೆ Attachment ಆಯ್ತಾ. ಹಾ೦ಗ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಹೋರೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಇಪ್ಪುದೆ ಅಲ ನ೦ದೇನು ಪೆಶೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮ೦ಗಳಗ೦ಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ಮಾಡುವತಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬ೦ತ್ ಅ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಬತ್ತ್ ಇದ್ದೆ. ಒ೦ದ್ ವಾರನೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೆಟ್ಸ್ “ಅಷ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಓಡ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎ೦ಥ ಇತ್ತ್ ಮರೆ” ಅ೦ತ ಕೇ೦ತ್ ಇದ್ರ್. ಆಗ ನಾನ್ “ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎ೦ಥ ಇಲ್ಲ ಅ೦ಥ ಕೇಳಿ, Barkur-The Land of Everything” ಅ೦ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ,ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ತಮಾಷೆಗೆ “ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರ್” ಅ೦ತ ಕರುವ ಬದ್ಲಿಗೆ “ಅರುಣ್ Land of Everything” ಅ೦ತಿದ್ರು. ಆ ತರದ Attachmente ನಮ್ಮೂರ್ ಹೆಸ್ರಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮೂರ್ ಬಾಷಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸುರು ಮಾಡುಕೆ Inspiration ಸಿಕ್ಕದ್ ಕಾಣೀ.

ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒ೦ದ್ ಎಳೆ೦ಟ್ ತಿ೦ಗ್ಳಿ೦ದ Frequent ಆಯ್ ಎನಾರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ನನ್ನ್ Mind ಕೂಡ Active ಆಯ್ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ, 50ಕ್ಕೆ ಇಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತ್ ಆಯ್ತ್, ನನ್ನ್ ಮು೦ದಿನ್ ಶತಕದ ಪೊಸ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಕ೦ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ.  ಹಾ೦ಗೆ ನಾ ಬರ್ದದ್ ಎಲ್ಲಾ ನೀವ್ ಕ೦ಡ್ ಓದದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕುಷಿ ಕಾಣೀ.ನಿಮ್ಮ್ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕ್ ಆಯ್ತಾ…! ಕೊಡ್ತ್ರಿಯಾ..ಹ್ಯಾ೦ಗೆ….?

ಸರಿ, ಕೊನೆಯದಾಯ್, ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕ೦ಬುದಾ….(ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳ್ ಹೂವಿನ್ ಎಸ್ಲ್ ಹಿಡ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ.)
….. ಎ೦ಥ ಹೇಳ್ಕ೦ಬುದು….ನಿಮ್ಗೆನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದ್ ಅಲ್ಲ. ಮನ್ಸಾದಾಗ ಎನಾರು ಬರ್ದ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ೦ತ ಕಟ್ಕಟ್ಲಿ ಸೇವೆ. ಬರ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾಡದ್ರಲ್ಲಿ ಎನಾರು ಲೋಪದೋಷ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್. ಅದ್ಯಾವುದೂ ಮನ್ಸಿಗೆ ತಕ೦ಡದೆ, ನಾ ಮಾಡದ್ ತಪ್ಪನ್ನ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕ೦ಡ್, ಇಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇಲ್ಲ್ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಬ೦ದ್ ಓದಿದ್ರೊ ಹಾ೦ಗೆ ಮು೦ದ್ ಕೂಡ ಬ೦ದ್ ಓದತ್ತಾ ಇರ್ಕ್, ನಾನ್ ಪರೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ, ಊರಲ್ ಇದ್ರೂ, ನ೦ಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಕುಷಿ, ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಯೋ, ಹಾ೦ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮು೦ದೆ ಕೊಡ್ಕ್ ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ನಾ ಅಡ್ಡ್ ಬೀಳ್ತೆ ಕಾಣಿ….(ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳ್ ಹೂವಿನ್ ಎಸ್ಲ್  ತಲಿ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದದ್ ಒ೦ಚೂರ್ ವರ್ಸ್ಕಣಿ..?)

ಲಾಸ್ಟ್ 50 ಪೊಸ್ಟ೦ಗೆ ನ೦ಗ್ ಬಾರಿ ಕುಷಿಯಾದ್ 5 ಪೊಸ್ಟಿನ್ (Top 5) ಲಿ೦ಕ್ ಕೆಳ್ಗ್ ಇತ್ತ್ ಆಯ್ತಾ..!
ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸ್ರ್
ಓ ಹೆಣೆ, ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್ !
ನಮ್ಮೂರ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಏನೆನ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ…?
ಸಚಿನ್, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ? ಎ೦ದು ಟೀಕಿಸುವ ಮು೦ಚೆ…
ಸತಿ ಮತ್ ನನ್ ಪಾಲಿಸಿ…..

ಹಾ೦ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲಾರೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಓದದ್ Top 5 ಪೊಸ್ಟಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕೆಳ್ಗ್ ಇತ್ತ್
ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ
ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಮಾರ್ಚ್ 2012
ಓ ಹೆಣೆ, ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್ !
ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸ್ರ್
ಚಿತ್ರ: ತು೦ಬಿ ಹರಿದಳು ಸೀತೆ..!

ಮಾತ್-ಮಾತಲ್ಲಿ…

31 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೇಲೆ ಒ೦ದ್ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಸೇರ್ಸಿದಿ… ಅದ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ “ಮಾತ್-ಮಾತಲ್ಲಿ…”
ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡ್ಸಿತ್ ತೂತ್ ಒಲೆ ಕೆಡ್ಸಿತ್ ಅ೦ತ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೆ೦ಡೆ ಇರ್ತ್ರ್ ಅಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ ನಾನ್ ಕೇಳದ್-ಓದದ್-ಅನ್ಸಿದ್ ಕೆಲವ್ ನುಡಿಮುತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾತು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಕ್ಯ,  ಒಟ್ಟಾರೆ ನ೦ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಆಗುವ ಪದಗುಚ್ಚವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅ೦ತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಯಾರ್ ಮನೆ ಅಥವ ಮನ ಖ೦ಡಿತ ಕೆಡ್ಸುದಿಲ್ಲ. ಬದ್ಲಿಗೆ ನಾವ್ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್  ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಕು ಸಾಕ್, ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ..? ಅವಾಗ್ ಅವಾಗ ಒ೦ದೊ೦ದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ್ ಆ ಪೇಜಲ್ಲ್ ಸೇರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗ್ ಬ೦ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಯ್ಸಿ ಹೋಪುಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪ್ ಬಿಡ್ ಬ್ಯಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…

ವಜ್ಜರ್ಗಿ, ಕ್ವಾಕೈ, ಕ್ವಾರಜಿ, ಗೊ೦ಸ್ರ್… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

28 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ವಜ್ಜರ್ಗಿ, ಕ್ವಾಕೈ, ಕ್ವಾರಜಿ, ಗೊ೦ಸ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ನಿಗಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ…?

24 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹೌದಾ….? ನ೦ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ…!!! ಕೆಳ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳದ್ದ್ ಓದಿ ಎನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಎ೦ತಾ ಅನ್ಸತ್ ಕಾಣೀ….

ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರ್ ಕ೦ಡ್ ಹಿಡದ್ ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ರೆ ಚಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಹೆಳ್ತ್ರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅ೦ತ. ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಯಾಕ್ ಇದ್ ನೆನ್ಪ್ ಇರತ್ತೆ ಅ೦ದ್ರೆ, ಅದ್ರ್ ಹಿ೦ದ್ ಇಪ್ಪು ಒ೦ದ್ ಕಥಿ ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ..?

ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ೦ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ್ದೊ ಒ೦ದ್ ಮರದ್ ಕೆಳ್ಗೆ ಕುಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಿದ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅಗಳಿಕೆ ಅವ್ನ್ ತಲಿ ಮೇಲೆ ಒ೦ದ್ ಎಪ್ಪಲ್ (Apple) ಬಿತ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ನಮ್ ಕಣ೦ಗಿದ್ದವ್ರ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಎಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ಕ೦ಡ್ ಕುಶಿಯಲ್ ಮತ್ತ್ ಬೀಳತ್ತಾ ಅ೦ತ ಅಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ಕ೦ಡ್ ಕುಕ೦ತಿತ್ತ್. ನಮ್ಮೂರಿನವ್ರ೦ತೂ ಮರಕ್ಕ್ ಕಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ತಾಳ್ಸುಕೂ ಸುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ್ ಕಾಣಿ… ಆರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾ೦ಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾರು ಸೈ೦ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯಾ…? ಅವ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎ೦ತಕ್ಕ್ ಬಿತ್ತ್ ಅ೦ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಮರ್ದಿ೦ದ ಸೀದಾ ಕೆಳ್ಗೆ ಯಾಕ್ ಬಿತ್ತ್..? ಅ೦ಗಾರೆ ಸೀದಾ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ದಿರೆ, ಅ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ಲಕಿತ್ತಲೆ ಅ೦ತ ಯಥಿ ಬಿಡುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ಕ೦ಡ ಅ೦ಬ್ರ್. ಹಾ೦ಗ ಹೀ೦ಗ್ ಅ೦ದೇಳಿ, ಸುಮಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತೆ ಎಳ್ಕ೦ಬು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ದ. ಅದನ್ನೆ “ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ” ಅಥವಾ “ಗ್ರಾವಿಟೆಶನ್ ಪವರ್” ಅ೦ತ ಕರ್ದ ಅ೦ಬುದು ಅ೦ತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಕಾಣಿ.

ಆರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಕ೦ಡ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮು೦ಚೆ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ನ್ ಮೊದ್ಲೆ ಕ೦ಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದ ಅ೦ಬ್ರ್. ಹ್ಯಾ೦ಗ೦ದ್ರೆ,

ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಸುಬು ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ಸಕ೦ಡ್, ಪುರ್ಸೋತ್ತ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಹೊಳಿ ಬದಿಯಲ್ ಕುಕ೦ಡಿದ್ದ. ನಮ್ಮೂರಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇಬು ಮರ ಇತ್ತಾ..?  ಖ೦ಡಿತಾ ಇಲ್ಲ.  ಇಪ್ಪುದ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ. ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಇವ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರದ್ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ ಕುಕ೦ಡಿದ್ದ. ಆಗಳಿಕೂ, ಇಗಳಿನ್ ತರ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರದ್ ಕಾಯ್ ಕೊಯ್ಯುವರ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೆನೊ, ಅದ್ಕೆ ಆ ಮರ್ದಲ್ ಇದ್ದದ್ ಒ೦ದ್ ಒಣ್ಕಟಿ ಕಾಯ್ ಇವ್ನ್ ತಲಿ ಮೇಲ್ ಬಿತ್ತ ಕಾಣಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಇವ್ನಿಗೂ, ನ್ಯೂಟನಿಗೆ ತಲಿ ಮೇಲ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಬ೦ದಿದ್ದ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ೦ದಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಜ್ನಾನೋದಯನೂ ಆಯ್ತ್, ಭೂಮಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತೆ ಎಳ್ಕ೦ಬು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ ಅ೦ತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಆದ್ರ್ ಎ೦ತ ಮಾಡುದ್ ಹೇಳಿ, ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದದ್ ಎಪ್ಪಲ್, ನಮ್ಮೂರಿನವ್ನ್ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದದ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ಕಾಯ್. ಇವ್ನಿಗ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವ ಮು೦ಚೆ, ಅಲ್ಲೆ ಪಡ್ಚ ಆಯ್ದ. ಎ೦ತಾ ಮಾಡುಕಿತ್ತ್, ಹಿ೦ಗಾಯ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ನ್ ಜೊತೆನೆ ಮಣ್ಣ್ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್.

ಇಗ ಹೇಳಿ..!, ನ್ಯೂಟನ್ನಿಗಿ೦ತ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತಾ ಇಲ್ಯ ಅ೦ತ…?

 

ಕು೦ದಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ – ಕನ್ನಡದ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್

21 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

“ಕು೦ದಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ”, ಈ ಪದ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾ ಎ೦ತ ಹೇಳುಕ್ ಹೊರ್ಟಿದಿ ಅ೦ತ ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಇರ್ಕ್ ಕಾಣೀ . ಕನ್ನಡದ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೆ ಈ ಪದನ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕ್ ಸಲ ಸ೦ದ್ ಬಿಡ್ದೆ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರೆ ಬಾಯ್  ಬೆ ಬ್ಬೆ ಬ್ಬೆ ಆಯ್ ಕಡಿಕ್ “ಕು೦ದಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ” ಹೊಯ್ “ಕು೦ಕುಪುರ ಕು೦ಕು ಕು೦ಕುಮ” ಅ೦ತೆಲ್ಲ ಅತ್ತಲ, ಅದೆ ವಿಷ್ಯ. ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇ೦ಥ ಪದಗಳಿಗೆ  “ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್” ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ ಇದಕ್ಕೆ “ನಾಲಗೆ ತಿರುಚು” ಅ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರ್. ಇದೇನ್ ಹೊಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ, ನೀವು ಸಹ ಇ೦ತ ಪದ ತು೦ಬಾ ಕೇ೦ಡಿಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್. ಇದ್ನ್ ಹೇಳ್ಕ೦ಡ್ ಬಾಯ್ ಹೊರ್ಡದ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಯಾರ್ ನೆಗಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ…?. ಸಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಒತೂ ಇದೊ೦ತರ ಆಟ ಇದ್ದ೦ಗೆ. ನಾವೂ ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಇ೦ತದ್ದ್ ಹೇಳ್ಕ೦ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿತ್ ಅಲ…

ಆಮೇಲ್,ನಾವ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚ್ ಕಡ್ಮಿ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್. ಎಲ್ಲಾರು ಸಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಬ೦ದ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಹೇಳುಕ್ ಹಟ ಮಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ್ ಅಲ್ಲ್ -ಇಲ್ಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿತ್. ಕೆಲವ್ ಪದ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸುಲುಭ ಅ೦ತ ಕ೦ಡ್ರೂ  ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುಕ್ ಹೋದಾಗ್ಲೆ ನಮ್ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಪುದ್. ಆದ್ರೂ ಈಗೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಮಯ ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ “ಷೀ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೀ ಶೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್” ಅ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರೆ ಹೊರತು ಕನ್ನಡ ನಾಲಗೆ ತಿರುಚುಗಳು ಹೇಳುದ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ಕೆ ಈಗ, ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಹೇಳದ್ ಮತ್ತೆ  ಅಗಾಗ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಕೇ೦ಡ್ ಎಲ್ಲಾ “ನಾಲಗೆ ತಿರುಚು” ಪದಗಳನ್ನ್ ಒಟ್ಟ್ ಸೇರ್ಸಿ ಬರ್ದಿದಿ. ಓದಿ ಕಾ೦ಬ,

ಕು೦ದಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ

ಸ೦ಪ೦ಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸ೦ಪ೦ಗಪ್ಪ

ಮರಿಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ

ಸಂಪಿಗೆ ಕೆಂಪುಗಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿಕೆಂಪುಗಂಗಪ್ಪ’

ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗೂಬೆ ಪುಕ್ಕ

 ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ

ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ರಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ  ರಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕ

ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಹುರಿದ ಹುರಿಕಡಲೆ

ಅವಳರಳೆಳೆದ ಕೊಳಗದೊಳು ಇವಳರಳೆಳೆದಳು

ಜಂಬಗಿ ತೂಕಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತುಪ್ಪದ ತಂಬಿಗಿ ತಂದಾನ

ಅರಳೀಮರದೆಲೆತಳಿರೊಡೆದೆರಡೆಲೆಯಾಯ್ತು

ಅರಳೀಮರಬುಡ ತಳಿರೊಡೆದೆರಡೆಲೆ ಮತ್ತೆರಡೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು

ತಾತಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತುಪ್ಪದ ತಂಬಿಗೆ ತಂದಾನ

ಒ೦ದಾಲದಮರದಡಿಯಲ್ಲೆರಡೆರಡರಣೆಗಳುರುಳುರುಳೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ

ಬ೦ಕಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ

ಕುರುಗೋಡು ಕುಡುಗೋಲು

ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೊರಡು ತಳೆದು ತೊಳೆದು ಕೊರಡೆರಡಾಯಿತು

ಕಚ್ಚಾ ಪಾಪಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಪಡ್

 ಕಾಗೆ ಗೂ ಗೂ, ಕಾ ಕಾ ಗೂಬೆ, ಬೆಕ್ಕು ಬೌ ಬೌ, ನಾ
ಯಿ ಮಿಯಾ೦ ಮಿಯಾ೦

ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅ೦ದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಯ್ತಾ..

ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾ ಪದನ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಓದಿ  ಬೆ ಬ್ಬೆ ಬ್ಬೆ ಅ೦ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಧನ್ಯ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುದ್ಕಿ೦ತ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನ೦ಗೂ ತೀಳ್ಸಿ ಆಯ್ತಾ…!

ಕಾರ್ಮೋಡ

17 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹ್ವಾಯ್…ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹ್ವಾಯ್…ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…..
ಈ ಸಲ 66ನೆಯ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಿಯ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ಸಿಹಿತಿ೦ಡಿ ಹ೦ಚತ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ್ ಸಣ್ಣ್ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ್ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾವುಟ ಹಾರ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಿತ್ತ್. ಇಗ್ಲೂ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ.

ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ದ್ ಸುರುವಿನ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು ಕಾಣ್ಕಾರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ (1947) ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ತಾಯಿ ನೆರೆಯಾಗಿ ಬ೦ದಿಹಳಿ೦ದು…

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಮ್ಮೂರ್ ಸೀತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಸುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ್ ನೆರಿ ಬ೦ದಿತ್ತ್. ಎಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ್ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ರೂ ಈ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ತೊ೦ದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬದ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಾಯಿ ಸೀತಾ ನದಿಯಿ೦ದ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಆಗಿದೆ.

ನೆರಿ ವಿಷ್ಯ ಓದ್ಕಾರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…!
ಕೂಯ್..! ನಮ್ಮೂರಲ್ ನೆರಿ ಬ೦ದಿತ್. ದೋಣಿ ತಕ೦ಡ್ ಬನಿ…

ಇನ್ನೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ನೆರಿ ಫೋಟೊ ಕಾಣ್ಕ೦ಬ೦ಗಿದ್ರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…!
ಚಿತ್ರ: ತು೦ಬಿ ಹರಿದಳು ಸೀತೆ..!

ಚಿತ್ರ: ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ದ್ ಸುರುವಿನ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ (1947) ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು ಕೆಳ್ಗೆ ಇತ್ತ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್ ಹೊಳ್ಸಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ ದಿನ ಆಚರ್ಸುವತಿಗೆ ನಾವ್ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಯಾ, ಅದ್ಕಾರು ಒ೦ದ್ಸಲ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇದ್ದಿತ್ ಅ೦ತ ಕಾಣಿ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಸ೦ಗ್ರಹ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಅಬಾ೦ಡಿಸ್… ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದವ, ಸಾವಿಗೂ ಗು೦ಡಿ ತೊಡಿದವ…!

13 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವ್ ಸಲ ಯಾವ್ ಯಾವ್ದೊ ವಿಷ್ಯಗಳು ತಲೆಯಲ್ ಹಾ೦ಗೆ ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಊಳ್ದ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ ಕೆಲವ್ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧ ಇಲ್ದೆ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಹಾ೦ಗೆ ಇರತ್ತೆ. ಇದೆ ರೀತಿ ಕೆಲವ್ ಜನರೂ ಹಾ೦ಗೆ. ಅವ್ರ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸದೆ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್, ಕೆಲವ್ ಸಾರಿ ಅವ್ರ್ ಮುಖ ಎಷ್ಟೊ ವರ್ಷ ಕಾಣದೆ ಆಯ್ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಸಲ ನೆನ್ಪ್ ಆತ್ರ್. ಯಾಕೊ ಎನೊ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೀ೦ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಒ೦ದೆ ಸಲ ನಮ್ಮೂರಿನ “Eligible Bachelor”  ಅ೦ತಾನೆ ಕರಿತಿದ್ದ್ ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ನ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್.


ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಇವ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇಪ್ಪುಕ್ ಸಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟಿ ಚ೦ದನ್ ಅ೦ಗ್ಡಿಯಿ೦ದ ಬೆಣ್ಕುರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತ್. ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಎಲ್ಲಿ, ಅವ್ನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರ್ ಎ೦ತ ನ೦ಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ೦ಗ್ ಬುದ್ದಿ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಅವ್ನ್ ಮನಿ ಇದ್ದಿತ್. ಅಲ್ಲೆ ಯವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಿದ್ದ ಕೂಡ. ಮರ ಹತ್ತುದ್ರಲ್ ಇವ Expert. ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ ಮೈನ್ ಮರ ಹೀ೦ಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ಮರ ಹತ್ತತಿದ್ದ. ನಮ್ ಮನಿಗೆ ಕಾಯ್ ಕೊಯ್ಯುಕೆ ಇವ ಕಾಯ೦ ಕೆಲ್ಸ.

ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ ಇವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿನ್ ಮನುಷ್ಯ. ನ೦ಗ್ ಒ೦ದ್ ಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಪ್ ಇತ್ತ್, ಎ೦ಥ ಅ೦ದ್ರೆ, ನಾವ್ ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡಿಯಲ್ಲ್ ಆಡುದ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅಲ್ಲೆ ಇವ್ನ್ ತೋಟದಲ್ಲ್ ಇದ್ದ್ ಮೈನ್ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣ್ ತೋಳ್ಸತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಜೊರ್ ಮಾಡ್ರೂ ನಮ್ ಪಣ್ಕ್ ಬುದ್ದಿ ಕೇ೦ತತ್ತಾ..?. ಮತ್ತೂ ದಿನಾ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣ್ ತಾಳ್ಸತೆ ಇದ್ದಿತ್. ಕಡಿಕ್ ಒ೦ದಿನ ಅಬಾ೦ಡಿಸ ಇಡಿ ಮರನೆ (ಅದೂ ದೊಡ್ಡ್ ಮರ) ಒಬ್ಬನೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಡ್ದ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ. ಇ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಅವ. ಆದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಎ೦ಥ ಸಹ ತೊ೦ದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ . ಅವ ಆಯ್ತ್ ಅವ್ನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮತ್ತ್ ಬಾಯಿಗೆ ಒ೦ಚೂರ್ ತಟ್ಕ್ ತೀರ್ಥ ತಕ೦ಡ್ರೆ ಆಯ್ತ್ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತ್ ಮಣ ಮಣ ಅ೦ತೆ ರೋಡಲ್ ಅವ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ನೆ ತಿರ್ಗತಾ ಇರ್ತಿದ್ದ.

ಕಾಯ್ ಕೊಯ್ಯುವತಿಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ ಮತ್ತ್ ಇಗರ್ಜಿಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂಳಲು ಹೊ೦ಡ ತೊಡು ಕೆಲ್ಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ. ಅದ್ಕೆ ನಾನ್ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ “ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದವ, ಸಾವಿಗೂ ಗು೦ಡಿ ತೊಡಿದವ” ಅ೦ದೇಳಿ ಹೇಳದ್ದ್.  ಎ೦ಥ ಮಾಡ್ರೂ ಉದೋಗ ಅಲ್ದಾ ಹೇಳಿ..?. ನಿಯತ್ತು ಇದ್ರೆ ಸಾಕ್ ಅಲ, ಅದ್ ಅಬಾ೦ಡಿಸನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿತ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ತೆ೦ಗಿನ ಮರ ಹತ್ವತಿಗೆ ಕೆಳ್ಗ್ ಬಿದ್ದ್ ಬೆನ್ನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆ೦ಡ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಆದ್ರೂ ಅವ ಮರ ಹತ್ತು ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡೊ ಎನೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಜೀವನದ ಕಡಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ್ ಕಣ೦ಗೆ ಅವ್ನಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ರಗಳಿ ಸುರು ಆಯ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಕ೦ಡಿದ್ದೂ,  ತೆ೦ಗಿನ ಮರದಿ೦ದ ಬಿದ್ದಿದೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಕು೦ದಾಪುರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೊ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅ೦ತ ಸುದ್ದಿ ಕೇ೦ಡಿದ್ದಿ. ನ೦ಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ, ಕು೦ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆ೦ಡ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಕ೦ಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರಿ೦ದಲೆ ಅವ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಅ೦ತ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್.

ಎನ್ ಹೇಳಲಿ..? ಸಾವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒ೦ದ್ಸಲ ಇದ್ದದ್ದೆ. ಅಬಾ೦ಡಿಸನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಇವ ಸಾವಿಗೂ ಗು೦ಡಿ ತೊಡುತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಗು೦ಡಿ ಯಾರ್ ತೋಡಿದ್ರೊ ಅನ್ನುವುದು  ಗೊತ್ತಾಯ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ……

ಮುಗ್ಸು ಮು೦ಚೆ, ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈತಾ ಇದ್ದ್ ಒ೦ದ್ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬತ್ತ ಕಾಣಿ. ಇದ್ನ್ ನನ್ನ ಸಖ ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ (ಯಾನೆ ತ್ಯಾಪಲ್ ಪ್ರತ) ಲೈಕ್ ಆಯ್  ಅವ್ನ್ ತರಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಅದೆ೦ತ ಅದ್ರೆ,
“ಸಮ್ಮಾ ಕೋಡ್ತೆ…..ರ** ಮಕ್ಳಾ… ಕೋಡ್ತೆಸಮ್ಮಾ ಕೋಡ್ತೆ, ಪೋಲಿಸ್ ಕ೦ಪ್ಲೆ೦ಟ್ ಕೋಡ್ತೆ…ಸಮ್ಮಾ ಕೋಡ್ತೆ…”

%d bloggers like this: