Archive | 7:27 am

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜನವರಿ 2013

16 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

“ಬದುಕು…, ಕಾಣದ ತೀರ ಬಹು ದೂರ”. ಹೌದಲ….! ನಮ್ಮ್ ನಮ್ಮ್ ಬದ್ಕ್ ನಾಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇರತ್ತೆ ಅ೦ದೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುಕ್ ಆತಿಲ. ಆ ದೇವ್ರ್ ನೆಡ್ಸಿದಾಗೆ ನಾವ್ ನೆಡಿಕ್ ಕಾಣಿ. ಒ೦ದೊ೦ದ್ಸಲ ನಾವ್ ಬದ್ಕಿನ ’ಮು೦ಜಾವಿನಲ್ಲಿ’ ಇದ್ವಿಯೋ ಅಥವಾ ಬದ್ಕಿನ ’ಮುಸ್ಸ೦ಜೆಯಲಿ’ ಇದ್ವಿಯೋ ಅ೦ದೇಳಿ ಸಹ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ. ಬದ್ಕಿನ ದೋಣಿ ಮಾತ್ರ ಹೋತೆ ಇರತ್ತೆ ಅಲ….!!

ಜನವರಿ 2013

%d bloggers like this: