ಯಬ್ಬಾ…! ಕನ್ನಡದಲ್ಲ್ ಇಷ್ಟ್ ಊದ್ದದ್ ಪದ ಕ೦ಡಿರ್ಯಾ….?

7 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನ೦ಗ್ ಸರಿಯಾಯ್ ನೆನ್ಪ್ ಇಲ್ಲ, ಒ೦ಬತ್ತನೆ ಅಥವ ಹತ್ತನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ ಓದದ್. ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ದದ ಒ೦ದ್ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ ಭೀಮ ಮತ್ತ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ದ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಾಯುವ ಟೈಮ್ ಕಾಣಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸತ್ತದ್ದನ್ನ್  ರನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಒ೦ದೆ ಒ೦ದ್ ಪದದಲ್ಲ್ ಹೇಳಿದ ಕಾಣೀ. ಆ ಪದ
“ಕುರುಕುಲಾರ್ಕನರ್ಕನಸ್ತಮಯ್ದಿದರ್” ಅ೦ತ.
ಅಯ್ಯಬ್ಬ, ಆವಾಗ ಹೀ೦ಗೆ ಅನ್ಸದ್. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ್ ಊದ್ದದ್ ಪದ ಇರತ್ತಾ ಅನ್ಸಿತ್. ಇದನ್ನ್  ಓದುದ್ ಹ್ಯಾ೦ಗೆ ಅ೦ತ ತಲಿ ಕೆಡ್ಸ೦ಡದ್ದೂ ಇತ್ತ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗ್ ಆವಾಗ ಓಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಪ೦ಡಿತರ್ ಇದ್ದಿದ್ರ್. ಅವ್ರ್ ಈ ಪದನ್ನ್ ಏಷ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸರ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅ ಹಳೆ ನೆನ್ಪ್ ಹಾ೦ಗೆ ಊಳ್ದಿತ್. ಅದ್ನ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳುದಾರೆ “ಕುರುಕುಲ-ಅರ್ಕನು-ಅಸ್ತ-ಮೆಯ್ದಿದರ್” ಅ೦ತ. ಅ೦ದ್ರೆ ಕುರು ವ೦ಶದ (ಕುರುಕುಲ) ಸೂರ್ಯನಾದ (ಅರ್ಕ) ದುರ್ಯೋಧನನು ಮುಳುಗಿ (ಅಸ್ತ೦ಗತ) ಬಿಟ್ಟನು (ಮೆಯ್ದಿದರ್). ಕುರುಕುಲದ ಸೂರ್ಯನೂ, ಆಕಾಶದ ಸೂರ್ಯನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಎಷ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್ ಅಲ….

ಆ ವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿ೦ತ್ ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ನಾನ್ ಅದ್ಕಿ೦ತ ದೊಡ್ಡ್ ಪದ ಇಲ್ಲ ಅ೦ತ ಏಣ್ಸ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಿದಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೀ೦ಗೆ ಅಲ್-ಇಲ್ಲ್  ಸುಮ್ನೆ ಓದುವತಿಗೆ ಎರ್ಡ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ್ (ಹೆಬ್ಬಾವ್ ಕಣ೦ಗಿದ್ದ್) ಪದ ಸಿಕ್ತ್ ಕಾಣೀ. ಕಡಿಕ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ ಕೆ೦ಡ್ ಪದವೆ. ಆ ಪದ ಯಾವ್ದ್ ಅ೦ದ್ರೆ

ಸುಧಾಸಮುದ್ರಾಂತಹೃದ್ಯನ್ಮಣಿದ್ವೀಪಸಮ್ರೂಢವಿಲ್ವಾಟಲಿಮಧ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಕಲ್ಪಕಾದಂಬಕಾಂತಾರವಾಸ-ಪ್ರಿಯೇ
ವಲ್ಲಕಿವಾಲನ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಲೋಲತಾಲೀನನಾಬದ್ಧತಾಟಂಕಭೂಷಾವಿಶೇಷಾನ್ವಿತೆ

ಹಾ..? ಏಲ್ಲೊ ಕೇ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ..? ಹೌದ್ ಅಲ..! ಇದ್ನ ನಮ್ಗ್ ಓದುಕೆ ಏಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆತ್ತ್,  ಅದ್ರೆ ಇದ್ನ್ ಕನ್ನಡದ ವರನಟ ಎಷ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ ಹಾಡಿರ ತೋರ್ಸಿರ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಅದ್ ಇಷ್ಟ್ ಊದ್ದದ್ ಪದವಾ ನ್ಸಿ ಬಿಡತ್. ಹೌದ್ ಇದ್ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಚಿತ್ರದ “ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ” ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬತತ್ತ್. ನಾ ತು೦ಬಾ ತು೦೦೦೦ಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ದ್.  ಹಾಡಲ್ ಈ ಪದ ಕೆ೦ಬತಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲ ಜುಮ್-ಜುಮ್ ಅ೦ತತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಇನ್ನೊ೦ದ್ಸಲ ಆ ಹಾಡ್ ಕೆ೦ಬತ್ತಿಗೆ ಈ ಊದ್ದದ್ ಪದ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…!

ನಿಮ್ಗಾರಿಗಾದ್ರು ಇದ್ಕಿ೦ತ ಡೊಡ್ಡ್ ಪದ ಸಿಕ್ರೆ ನ೦ಗ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ….!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: