ಹೊಸ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನ್ಲೈನ್

9 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

“ಈಗ ಜನ CHANGE ಕೆ೦ತ್ರ್”. ಈ ಮಾತ್ ನಮ್ಗ್ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟ್ ಸಲ ಕೆ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ…? CHANGE ಅ೦ಬುದ್ ಒ೦ಥರಾ ಕ೦ಟಿನ್ಯುವಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದ್ದಾ೦ಗೆ. ಎ೦ಡ್ ಅ೦ಬುದೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣೀ. ಒ೦ದ್ ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ತಕ೦ಡ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಹಾಕ್ರ್ ಗತಿಗೆ ಅದ್ ಹಳ್ತ್ ಆಯ್ ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾಕೈದ್ ಸಲ ಹಾಕ೦ಡ್ರ್ ಗತಿಗೆ ಮತ್ತ್ ಹೊಸಾದ್ ಬೇಕ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ . ಮನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿ೦ತ್ ನೀರಲ್ಲ. ಅದ್ ಹರು ನೀರ್, ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಹರುಕೆ ಬಿಡ್ಕ್. ನೀರ್ ನಿ೦ತ್ರೆ ಗೊ೦ಸ್ರ್ ಆಯ್ ಹುಳ ಆತ್ತ್ ಅಲ ಹಾ೦ಗೆ ನಮ್ ಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಿಡ್ಡ್ ಕಟ್ಟುಕು ಸಾಕ್ ಅಲ್ದಾ…?


ಹೋಯ್, ಇಲ್ಲ್ ನಾನ್ ಊದ್ದೂದ್ದ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡುಕ್ಕೆ ಹೋತಿಲ್ಲ. ನಾ ಎ೦ಥ ಹೇಳುಕ್ ಹೋತೆ ಇದ್ದಿ ಅ೦ದ್ರೆ, ಈ CHANGE ಅ೦ಬುದ್ ನಮ್ಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲೂ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಮ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದಿತ್. ಮೊದ್ಲಿಗಿ೦ತ ಕಾ೦ಬುಕ್ ಎಸ್ಟೊ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ಹೊಸ ಹೊಸ Features  ಕೂಡ ಸೇರ್ಕ೦ಡಿತ್. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ಮಗ್ಳ್ ತರ ಕಾ೦ತತ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ..? ಇಗ್ಲೆ ಕ೦ಡ್ ಆರೆ ಇನ್ನೂ ಒ೦ದ್ಸಲ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಬನಿ ಕಾಣ್ದಿದ್ರೆ ಅ೦ತೂ ನೀವ್ ಹೋಯ್ ಕ೦ಡ್ಕ ಬರ್ಕೆ…!! ಎನೇ ಆಯ್ಲಿ ಅದ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುಕೆ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ದ್ ಅ೦ತೂ ಸತ್ಯ. ಒ೦ದ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮೆ೦ಟೈನ್ ಮಾಡುದ್ ಸಣ್ಣ್ ಮಾತ್ ಎನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಮ್ ಒ೦ದ್ ದೊಡ್ಡ್ ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೆ.
ಕೆಳ್ಗ್ ಲಿ೦ಕ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ…

barkuronline.com

 

ಹಿನ್ನಲೆ ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: