ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚೌತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

18 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ರಾಮಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಸು ಗಣ್ಪತಿ ತು೦ಬಾ ನೆನ್ಪ್ ಆತೆ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಐದ್ ದಿನ ರಾಮಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಪತಿ ಕುಳ್ಸಿ ಆಮೇಲ್ ಮೆರ್ವಣಿ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಕೋಟಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ೦ಗ್ ಐದ್ ಸುತ್ತ್ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯ ಮುಳ್ಸಿ ಬಿಡುದ್ ನೆನ್ಪ್ ಆತ್ ಕಾಣಿ. ಊರಲ್ಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಚಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ರಾಮಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ೦ಗೆ ಗೊ೦ಬೆಯಾಟ ಕೂಡ ಇರ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಯಾವ್ದನ್ನ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅದ್ನ ಮಿಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.

ಅದೇನೆ ಇರ್ಲಿ… ಆ ಗಣ್ಪತಿ ನಿಮ್ಗೆ-ನಮ್ಗೆ-ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅ೦ತ ಬೇಡ್ಕ೦ಬ ಅಲ…
ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚೌತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಮ್ಮೂರ ಹಿ೦ದಿನ ಗಣೇಶೊತ್ಸವ……

ಚಿತ್ರ: Thanks to Barkuronline.com and ಅ೦ತರ್ಜಾಲ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: