ಗೆಳೆಯ ಸಾಗರ್ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖವಾಗಲೆ೦ದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ…

15 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಪ್ರಿತಿಯ ಗೆಳೆಯ, ಸಾಗರ್ ಕಾ೦ಚನ್ ಮಣಿಪಾಲದ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೆ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಕರೆ೦ಟ್/ಫೊನ್ ಕ೦ಬಕ್ ಗುದ್ದಿ ತಲೆಗೆ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಆಯ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಕ೦ಡ ಅ೦ಬು ಸುದ್ದಿ ಕೇ೦ಡ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತ್ (12/7/2012). ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಣ್ಕೂರ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಗ೦ಡ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗ್ ಕ೦ಡ್ರೂ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಅದು 13ನೆ ತಾರೀಖ್ ಬೆಳ್ಗತಿನ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇ೦ಡ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಎದಿ ಜಬ್ಕ್ ಅ೦ದಿತ್. ಕಡಿಗ್ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ಕೆ೦ಡ್ರೆ, “ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ , ಮೈ ಕೈ ಹ೦ದಾಡ್ಸತಾ” ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ ಕುಶಿ ಆಯ್ತ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ತಿರ್ಗದ್ ಗ೦ಡ್ ಅದಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಯ್ ಮತ್ತ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ತಿರ್ಗುವ೦ಗೆ ಅದ್ರ್ ಸಾಕ್ ಅ೦ತ ದೇವ್ರ್ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕ೦ಬುದ್….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: