Archive | 7:28 am

ಹಣ್ಚಟ್, ಬುಡ್ಕ್-ಬುಡ್ಕ್, ಬೆ೦ಡ್ರೊಟಿ… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

25 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಹಣ್ಚಟ್, ಬುಡ್ಕ್-ಬುಡ್ಕ್, ಬೆ೦ಡ್ರೊಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

%d bloggers like this: