ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಎಪ್ರಿಲ್ 2012

10 Apr

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಯ್-ಬಯ್ ಆಪತಿಗೆ, ಹಾ೦ಗ್ ತೆಳುಕ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ವತಿಗೆ, ಗೆದ್ದಿ-ಮರ-ಅ೦ಚ್ಕಟ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್, ನ೦ಗ್ಯಾಕೊ ಹೀ೦ಗ್ ಅನ್ಸತ್ ಕಾಣಿ…..

ಎಪ್ರಿಲ್ 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: