ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು….

21 Apr

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

Shashi

ಕೆಲ್ಸದ್ ಮೇಲೆ ಹೊರ್ ದೇಶಕ್ಕ್ ಹೊದ್ ನಮ್ ಗ೦ಡಿಗ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರ್ಲಿ.
ಆದಸ್ಟ್ ಬೇಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ಸಿ, ಇ೦ಡಿಯಕ್ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಮರೆ…
ಒಬ್ನೆ ಹೊದವ್ನ್, ಒಬ್ನೆ ವಾಪಸ್ ಬಾ.. ಜೊಡಿಯಾಗ್ ಬರ್ ಬೇಡ…
ನಿನ್ಗಾಯ್ ನಾನ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ದಿನ ಕಾಯುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ ಅಯ್ತಾ… ಯೆ೦ತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: