ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜೂನ್ 2012

25 Jun

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ ಊರ್ ಬದಿ ತಿರ್ಗುದೆ ಒ೦ದ್ ಕುಶಿ. ಹಸ್ರ್-ಹಸ್ರ್, ಕೆಸ್ರ್-ಕೆಸ್ರ್ ಆಯ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಲಯ್ಕ್ ಇರತ್ತ್….ಈ ಟೈಮಲ್ ನಮ್ಮೂರ್ ಹೀ೦ಗ್ ಇರತ್ತ್.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: