ಹ್ವಾಯ್…ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹ್ವಾಯ್…ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…..
ಈ ಸಲ 66ನೆಯ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಿಯ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ಸಿಹಿತಿ೦ಡಿ ಹ೦ಚತ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ್ ಸಣ್ಣ್ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ್ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾವುಟ ಹಾರ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಿತ್ತ್. ಇಗ್ಲೂ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ.

ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ದ್ ಸುರುವಿನ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು ಕಾಣ್ಕಾರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ (1947) ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: