ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಮೇ 2012

10 May

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹೊಳಿ ಜುಳು-ಜುಳು ಶಬ್ದ, ಅಶ್ವಥ ಮರದ್ ಸುಳು-ಸುಳು ಗಾಳಿಗೆ, ಹೊಳಿ ಕಡಿಯಲ್ ಮೈ ಒಡ್ಡಿ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಬುದ್ದ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಅದೆ೦ತದ್ದೊ ಒ೦ತರಾ ಕುಷಿ…..

ಸೀತಾ ನದಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: