ಅಗಲಿಕೆ

9 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಊರಿ೦ದ ದೂರ ಇಪ್ಪುದ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮರಾಯ್ರೆ. ಎ೦ತಾ ಹೇಳ್ತ್ರಿ, ಒ೦ದೊ೦ದ್ಸಲ ಎ೦ತಕಾರೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಬ೦ತ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎ೦ತ ಮಾಡುಕಿತ್ತ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಅಲ..ಈ ಊರ್ ನೆನ್ಪಗಳು ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಹೊರ್ಗ್ ಬತತ್ತೊ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಮರ್ರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಕುಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪದಗಳಾಗಿ ಬ೦ತ್ ಕಾಣೀ….,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: