ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ?

22 Feb

Posted By: Arun Barkur

ಸುಮಾರ್ ವಿಷ್ಯ ಇತ್ತ್ ಹೇಳುಕ್. ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಅಯ್ತ್ ಎ೦ತ ಬರಿದೆ..ಇನ್ನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸಿದ್ದೆ….
ಕೆಲವ್ ವಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿ

೧. *** ಸ೦ತು ಮದಿ ಆತೆ ಇದ್ದ ನಾಳಿಗ್..ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಊರಿಗ್ ಒಡ್ ಒಡ್ ಬತ್ತೆ ಇದ್ದ… ಇನ್ನಾರು ಕಡ್ಮಿ ಅಯ್ಲಿ ಅಲ… (ಫಸ್ಟ್ ೩ ಸ್ಟಾರಿಗೆ ಎನೋ ಅರ್ಥ ಇತ್ತ್ ಆಯ್ತ)
೨. ಶಶಿ ಯು.ಎಸ್.ಎ ಗೆ ಹೊತಿ ಅ೦ತೆ ಇದ್ದ್, ದಿನ ಇನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಲ ಅ೦ತ್ ಅನ್ಸತ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: