Archive | June, 2012

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜೂನ್ 2012

25 Jun

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ ಊರ್ ಬದಿ ತಿರ್ಗುದೆ ಒ೦ದ್ ಕುಶಿ. ಹಸ್ರ್-ಹಸ್ರ್, ಕೆಸ್ರ್-ಕೆಸ್ರ್ ಆಯ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಲಯ್ಕ್ ಇರತ್ತ್….ಈ ಟೈಮಲ್ ನಮ್ಮೂರ್ ಹೀ೦ಗ್ ಇರತ್ತ್.

%d bloggers like this: