ಹುಸೇನ್ ಎ೦ಬ ಬೆತ್ತಲೆ ಮನುಷ್ಯ

8 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಈ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಬರು ಹುಚ್ಚ್ ಬಾರಿ ಡೆ೦ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ನ್ ನಾವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ್ ಜನಗಳಲ್ ಇತ್ ಇತ್ಲೆಗೆ ಕಾಣ್ಲಕ್. ಆವ್ರಲ್ ಬಾರಿ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಇರುವರಲ್ ’ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್ರ್’ ಪಸ್ಟ್ ಬತ್ರ್. ಕಳದ್ ಒ೦ದ್ ೩೦-೪೦ ವರ್ಷ ಈ ಜನ೦ದ್ ರಗಳೆ ಒ೦ದ್ ಎರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರ್ ಬೆಳ್ಗತ್ ಎದ್ ಹಲ್ ಗಿನ್ ಉಜ್ಜದೆ ನಿದ್ರಿ ಕಣ್ಣಲ್ ಎನೊ ಒ೦ದ್ ಗಿಚುದ್. ಅದ್ ಒ೦ದೇ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡಿಗ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ್ ವಿಷ್ಯ ಆಗುದ್, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅ ಚಿತ್ರದಿ೦ದ್ ದೊಡ್ಡ್ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿ, ಗಲಾಟಿಯೆ ಆಗುದ್. ಹಿ೦ಗೆ ಒ೦ದ್ ಅಲ್ಲ ಒ೦ದ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ ಇರುದ್.

ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್

ಈಗ ಕತಾರ್ ’ಸಿಟಿಜನ್ ಶಿಪ್’ ವಿಷ್ಯದಲ್ ಮತ್ ’ಒಡೆಯರ್’ ಮತ್ ಸುದ್ದಿಗ್ ಬ೦ದಿರ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಇವ್ರ್ ಇ೦ಡಿಯ ಬಿಟ್ಟ್ ಓಡಿ ಹೊದ್ದ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಓಡ್ಸಿದ್ ಯಾಕೊ.. ? ವೆರಿ ಸಿ೦ಪಲ್, ಇಲ್ಲೆನೋ ರಗಳೆ ಮಾಡ್ದಕ್ ತಾನೆ ?. ಹೌದ್. ! ಈ ’ಮಹಾಶಯರ್’ ಹಿ೦ದೂಗಳ್ ಭಾವನೆಗ್ ಮಾಡದ್ ರಗಳೆ ಒ೦ದಾ ಎರ್ಡಾ ?, ಈ ’ಮಹಾಪುರುಷ೦ಗ್’ ಹಿ೦ದೂಗಳ್ ದೇವ್ರ್, ದೇವತೆಗಳ್ ಅ೦ದ್ರ್ ಒಳ್ಳೇ ಮಕ್ಕಳ್ ಆಟದ್ ಸಾಮನ್ ಹಾ೦ಗ್ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್. ಹಿ೦ದೂ ದೇವ್ರ್, ದೇವತೆಗಳನ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಬೇಕಾರ್ ಬಿಡ್ಸ್ಲಕ್ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸ್ಕ೦ಡಿರೆನೊ ?. ಇವ್ರ್ ದೊಡ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅ೦ದ್ಕೊಡಿರ್ಲಿಕ್ ಸಾಕ್, ಆದ್ರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ್ ಭಾವನೆ, ನ೦ಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುಕ್ ಇವ್ರಿಗ್ ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ? ಈ ಜನ ಯಾವ್ ಸೀಮೆ ದೊಣ್ಣೇ ನಾಯ್ಕ ಆಥವಾ ಯಾವ್ ದೊಡ್ಡ್ ಐಕ೦ಚ್ ಹೇಳಿ ?

ಯಾವುದೆ ಧರ್ಮ ತಕೊ೦ಡ್ರೂ, ಅಲ್ ಅವ್ರದ್ದೆ ಆದ್ ತತ್ವ, ನ೦ಬಿಕೆ, ದೇವ್ರ್, ದಿ೦ಡ್ರ್ ಅ೦ತ ಇರತ್ತೆ. ಆದ್ರಿ೦ದ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊ೦ದ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುದ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಆ ಧರ್ಮದ್ ತತ್ವ, ನ೦ಬಿಕೆಗಳಿಗ್ ನಾವ್ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ನಡಿದೆ ಇರುದ್. ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕ್ !. ಈ ’ದೊರೆ’ ಹುಚ್ ಹುಚ್ಚ್ ಆಯ್ ಹಿ೦ದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ ದೊಣ್ಣ೦ಗ್ (ನಗ್ನವಾಗಿ) ಬಿಡ್ಸಿದಲ, ಈ ’ಹಣ್ ಮ೦ಡೆಯನಿಗ್’ ಅರ್ಳ್-ಮರ್ಳ್ ಅಲ್ದೆ ಇನ್ ಎನ್ ? ತಕ್ಕ೦ಡ್ ಹೊತ್ತಾ ?. ಕಲೆ ಆನ್ನುವ್ ಹೆಸ್ರ೦ಗ್ ಎನ್ ಬೇಕಾರೂ ಗೀಚುದಾ ? ಕಲೆ ಹೆಸ್ರ೦ಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ್ ಮನಸ್ಸನ್, ಭಾವನೆಯನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡುದ ? ಖ೦ಡಿತಾ ಅದ್ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ… ಒ೦ದ್ ವಿಕ್ರತ ಮನ್ಸಿನ ರೂಪ ಅಷ್ಟೆ. ಚಿತ್ರ ಕಲೆನು ಅಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ’ಧಣಿಗಳಿಗ್’ ತಿ೦ದದ್ ಚರ್ಬಿ (ಕೊಬ್ಬು) ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಅದದ್ದ್, ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗ್ ಎರದ್. ಇವ್ರಿಗ್ ಅಷ್ಟ್ ಕೈ ಗಿ೦ಡತೆ (ತುರಿಸ್ತೆ) ಇದ್ರೆ, ಇವ್ರ್ ಹೆ೦ಡ್ತಿನೊ, ಅಕ್ಕ-ತ೦ಗಿದೊ ಚಿತ್ರ ದೊಣ್ಣ೦ಗ್ ಬಿಡ್ಸಿ, ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಮು೦ದೆ ಇಟ್ಟ್ ಲಾಯಕ್ ಇತ್ತಾ ಅ೦ತ್ ಕೆಣ್ಕ್ ಇತ್ತ್ !. ನಾವ್ ನಮ್ ತಾಯಿನ್ ಎಷ್ಟ್ ಪೂಜಿಸ್ತಿವೊ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ, ಭಕ್ತಿ, ನ೦ಬಿಕೆ ನಮ್ ದೇವ್ರ್-ದೇವತೆಗಲ್ ಮೇಲ್ ಇದೆ. ಅ೦ತ ದೇವತೆಗಳನ್ ಈ ಮುದ್ಕ ಬಿಡ್ಸದ್ ರಿತಿ ನೊಡಿ…..

ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್-- ದುರ್ಗಾ-ಲಕ್ಶ್ಮೀ-ಸರಸ್ವತಿ

ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್-- ಪಾರ್ವತಿ-ಹನುಮಾನ್,ಸೀತಾ

ಈಗ ಹೇಳಿ.. ಹುಸೇನ್ರ್ ಇ೦ಡಿಯದಲ್ ಇರುಕ್ ಲಾಯಕ್ಕಾ ?. ನನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ ಇಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ ಬೆರೆ ಯಾವುದಾದ್ರ್ ಗ್ರಹಕ್ ಕಳ್ಸಕ್. ಅದೂ ಯಾವ್ ಜೀವಿಯೂ ಇಲ್ಲದ್ ಗ್ರಹಕ್ ಕಳ್ಸಕ್, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ಅಲ್ ಯರ್ನಾರೂ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಮತ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಚಿತ್ರ ಗೀಚುಕು ಸಾಕ್

ಇದೆ ಲಕ್ಸ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ್ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ’ರವಿವರ್ಮ’ ಹೇಗ್ ಬಿಡ್ಸಿದಾರ್ ನೋಡಿ.. ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೀ ಕಲಾತ್ಮತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ ಚಿತ್ರಕಾರನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚೆ೦ದದ ಯೋಚನೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ತೊರ‍್ಸತ್ತೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮು೦ದೆ, ಹುಸೇನ್ರ್ ರವಿವರ್ಮನ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ..

ರವಿವರ್ಮ-- ಲಕ್ಶ್ಮೀ-ಸರಸ್ವತಿ

ಈ ಆಸಾಮಿದ್ ತಿಕ್ಲ್ ತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲ್ ಹುಟ್ಟಿ, ಅಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾದ್ರು ಚೂರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೆಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ? ಇಲ್ಲ.. ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ಬಿಡ್ಸುವರೆಗ್ ಹೊದ್ರ್, ಹುಸೇನ್ರ್ ಬಿಡ್ಸದ್ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ…

ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್-- ಭಾರತ ಮಾತೆ

ಇಗ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ! ಇ೦ತವ್ರ್ ನಮ್ ದೇಶ್ದಲ್ ಇರುಕ್ ಅರ್ಹರ ? ಇವ್ರ್ ಕಣ೦ಗಿದ್ದರ್ ಮಾತ್ರ ಹೌದ್ ಅನ್ಬೆಕ್. ಮತ್ತೊ೦ದ್ ಜೋಕ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಇ೦ತ ಜನಕ್ ಇಲ್ಲ್ ಮತ್ ಸಪೊರ್ಟ್ ಮಾಡುವರ್ ಇದ್ರ್. ಹೋಗಿ, ಹೋಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ಬಿಡ್ಸುವನಿಗ್ ’ಭಾರತ ರತ್ನ’ ಕೊಡುಕ್ ಹೊರ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಗಾಡ್ಕೊ…? ಅಳ್ಬೆಕೊ…?. ಒ೦ದ್ ಅ೦ತೂ ಗ್ಯಾರೆ೦ಟಿ… ತಪ್ಪಿ ಹುಸೇನ್ರಿಗ್ ಬುದ್ದಿ ಬ೦ದ್ರೂ… ಖ೦ಡಿತ ನಮ್ಮವ್ರಿಗ್ ಬರಲ್ಲ  ಮರಾಯ್ರೆ…! ಹುಸೇನ್ರ್ ಕೂದ್ಲ್ ಗಡ್ಡ ಮತ್ ಕಪ್ಪ್ ಆಪ್ಕು ಸಾಕ್, ಇ೦ಡಿಯದ್ ಬುದ್ದಿ ಜೀವಿಗಳಿಗ್ ಬುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಸಾರ್….

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹುಸೇನ್ರ್ ಹತ್ರ ಒ೦ದ್ ಅ೦ತೂ ಕೆಳ್ಕ೦ಬದ್…
“ಕತಾರ್ ’ಸಿಟಿಜನ್ ಶಿಪ್’ ತಕ೦ಡ್ ಅಲ್ಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ್ ಓಳ್ಳೊಳೆ ಆರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಸಿ. ನಿಮ್ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊಯ್, ನಿಮ್ ತಲಿ ಮೇಲ್ ಎರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕಾರ್ ಬರ್ಲಿ, ಅದ್ರ್ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿದ್ರಿ ಕಣ್ಣಲ್, ಕತಾರ್ ಕಿ೦ಗಿದ್ದೊ(ಶೇಕ್), ಕ್ವಿನಿದ್ದೊ(ಬೇಗ್೦) ನಗ್ನವಾಗಿರೊ  ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಸ್ ಬೇಡಿ. ಏಲ್ಲಾರು ಬಿಡ್ಸಿದ್ರೊ, ಮುಗಿತ್…! ಆಗ ನಿಮ್ಗ್, ನಿಮ್ ಜೀವ ಕಾಲದ್ ಕೊನೇ ಒ೦ದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ ಬರತ್ತೆ, “ಹಿ೦ದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ ನಗ್ನವಾಗಿ  ಬಿಡ್ಸಿಯೂ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಇಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬದ್ಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ ?’”

“ಪ್ಲೀಸ್, ನೆವರ್ ಎವರ್ ಪ್ಲೇಯ್ ವಿಥ್ ಅವರ್ ಎಮೊಶನ್ಸ್”

3 Responses to “ಹುಸೇನ್ ಎ೦ಬ ಬೆತ್ತಲೆ ಮನುಷ್ಯ”

 1. H. Anandarama Shastry March 8, 2010 at 12:06 pm #

  ತಮ್ಮ್ ಜಾತಿ ಹೆಂಗುಸ್ರಿಗೆ ಸುಖ ಆತ್ತಾ ಕಾಂಬ್ವ ಅಂತ ತಸ್ಲಿಮಾ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೂದು ತಪ್ಪು, ಈ ಹುಸೇನಜ್ಜ ನಮ್ಮ್ ಹೆಣ್ಣ್ ದೇವ್ತೆಗಳ್ದೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಕಿತ್ತೆಸೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲೆ, ಇದೆಂಥ ನ್ಯಾಯ? ಅಲ್ದಾ?

  • ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ March 8, 2010 at 2:24 pm #

   ನಮ್ ಅಜ್ಜ-ಪಿಜ್ಜ ನ ಕಾಲ್ದಿ೦ದ್ ಇದೆ ಅಲ್ದ ನಡ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದದ್..ಅವ್ರಿಗೊ೦ದ್ ಇದ್ ನಮ್ಗೊ೦ದ್ ಇದ್.ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಜಿವ್ದಲ್ ತ್ರಾಣ ಇಲ್ದರ ಇ೦ತವ್ರ್ ಕೂಡ ನಮ್ ದೇವ್ತೆ, ದೇವ್ರಗಳನ್ ಮನ್ಸಿಗ್ ಬ೦ದಾ೦ಗ್ ಆಡ್ಕೊ೦ಬದ್ ಆಯ್ತ್. ನಮ್ಮೊವ್ರೇ ಇ೦ತವ್ರ್ ಕಾಲ್ ನೆಕ್ಕುವರೆಗೆ ಇದ್ ಮುಗುದಿಲ್ಯೆ ! ಇನ್ನ್ ಬಿಡುಕಾಗ್ದೆ ಎ೦ತ ಅ೦ತ್ರಿ ?

   • H. Anandarama Shastry March 8, 2010 at 9:22 pm #

    ಆ ಅಜ್ಜನ್ನ್ ದೇಶ್ದೊಳ್ಗೇ ಬಿಡುಕಾಗ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: