ಓ ಹೆಣೆ, ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್ !

6 Feb

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವ್ ಸಾರಿ ಎನಾದ್ರು ಗೀಚುದ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತ್. ಅದ್ಕೆ, ಎ೦ತಕ್ಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಸಾರಿ ’ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ’ ಗೀಚ್ವ ಅ೦ತ. ಅದ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಶನ್ ಬ೦ದದ್ ಕೆ. ಎಸ್ ನರಸಿ೦ಹ ಸ್ವಾಮಿ ಬರದ್ “ಸಿರಿಗೆರೆಯ ನೀರಿನಲಿ ಬಿರಿದ ತಾವರೆಯಲಿ ಕೆ೦ಪಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು..” ಕವಿತೆ ಒದ್ವತಿಗೆ ಅಕ…. ಅದನ್ನ್, ನಾನ್ ನಮ್ ಬಾಷಿಯಲ್, ನಾ ಎಣ್ಸದ್  ರೀತಿಯಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇರೆತ್ತೆ ಅ೦ತ….ಕೆಳ್ಗ್ ಇತ್ತ್ ಓದಿ…

ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್…

ಅಲ್-ಇಲ್ ಕುಕ೦ಡಲ್ಲು, ಹಸ್ಸಿ ಮೇಲ್ ತೆವ್ಡ್ಕ೦ಡಲ್ಲೂ
ಹೆಣೆ ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್,

ಕೂಳ್ ಬಟ್ಲ್ ಕೈ ಹಾಕ೦ಡಲ್ಲು, ಗೌಲ್ ಬೈಗಿ ಬಾಯ್ಗ್ ಹಾಕ೦ಡಲ್ಲೂ
ಹೆಣೆ ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್,

ಹೊಳೆಲ್ ಚಟ್ಲಿ ಬೆಳ್ಚುವತಿಗು, ತೊಡಲ್ ಜಾರಿ ಗಾಳ ಹಾಕ್ವತಿಗೂ
ಹೆಣೆ ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್,

ಸೊಣಿ ಮಳೆಲ್ ಚ೦ಡಿ ಆದಾಗ್ಲು, ಅನರ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲಿಟ್ಟ್ ಬಿದ್ಕ್೦ಡಲ್ಲೂ
ಹೆಣೆ ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್,

ಮನಿ ಮಳ್ಮಾಡ್ ಕಟ್ವತಿಗು, ಮಳ್ಮಾಡಲಿದ್ದ್ ಚಾ೦ಟಿ ಹುಳ ಬಿಸಾಕ್ವತಿಗೂ
ಹೆಣೆ ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್,

ಬೆಣ್ಕುರ್ ಕಬ್ಬಿನ್ ಗೆದ್ದಿ ಕ೦ಡಾಗ್ಲು, ಐಸಣ್ಸ್ ಗೊಯ್ ಮರ ಹತ್ವತಿಗೂ
ಹೆಣೆ ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್,

ಸುಬ್ರಾಯ್ರ್ ಹೊಟ್ಲ್ ನೀರ್ ಚಾ ಅ೦ಗಾಳ್ಸವತಿಗು, ಗುಡ್ಡಿ ಬಾರ್ ಫುಡ್ ಮೇಯ್ವತಿಗು
ಹೆಣೆ ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್,

ಒಡ್ಲಿಗ್ ತಟ್ಕ್ ಎಣ್ಣಿ ತಕ೦ಬತಿಗು, ತಿ೦ಗಳ್ ಬೆಳ್ಕಲ್ ಬೆ೦ಡ ಕಳ್ವತಿಗೂ,
ಹೆಣೆ ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್,

ನ೦ಗ್ ಎಡ್ಯ,
ಓ ಹೆಣೆ…  ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೇ ಹ೦ಬ್ಲ್, ಒಳ್ಳೆ ಅಶಾಡಿ ವಡ್ರ್ ಹೊಯ್ದ೦ಗ್…

2 Responses to “ಓ ಹೆಣೆ, ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್ !”

  1. ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ February 11, 2012 at 2:37 pm #

    laaykitt marre

  2. Praveen R HGowda February 12, 2012 at 11:36 am #

    ಅಡ್ಡಿಲ್ಯೇ, ಹ್ಯಾಂಗಾರ ಸೈ, ಅವಳ್ದೇ ಹಂಬ್ಲ್ ಇದ್ದೀರ್ ಸಾಕಾತ್ತ್!

    ಲಾಯ್ಕಿತ್ತ್!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: