ಚಿತ್ರ: ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ದ್ ಸುರುವಿನ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ (1947) ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು ಕೆಳ್ಗೆ ಇತ್ತ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್ ಹೊಳ್ಸಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ ದಿನ ಆಚರ್ಸುವತಿಗೆ ನಾವ್ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಯಾ, ಅದ್ಕಾರು ಒ೦ದ್ಸಲ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇದ್ದಿತ್ ಅ೦ತ ಕಾಣಿ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಸ೦ಗ್ರಹ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: