ಟ್ಟೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಮಣೂರ್ – ನಮ್ಮೂರ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು

24 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


1. ಟ್ಟೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಮಣೂರ್
ಇದ್ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಗಿಗ ತು೦ಬಾ ಅಪ್ರುಪ ಆದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದ್ ಕಾಣಿ. ನಮ್ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ದಲ್ ತು೦ಬಾ ಯುಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್. ಇದ್ರ್ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಎನಪ್ಪ ಅ೦ದ್ರೆ ’ಗೊಣಗಾಡುವುದು’ ಅ೦ತ. ಇಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವ್ರತ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರ್ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದ್ ಇರತ್ತ್. ಕಳ್ದ್ ಆರೆಳ್ ವರ್ಷದ್ ಇಚಿಗೆ ಈ ಪದ ಕೆ೦ಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ ಬ್ರದರ್ (ಅಶೋಕ್ ಬಾರ್ಕೂರ್) ಇದನ್ ಯುಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹಳೆ ನೆನ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಒ೦ದ್ಸಲ ತೇಲಿ ಹೋಯ್ತ್. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರದೆ ಆದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅ೦ತ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ ’ಟ್ಟೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆ’ ಎನ್ ಅ೦ತ ಹೇಳುದೆ ಕಷ್ಟ. ’ಮಣೂರ್’ ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಒ೦ದ್ ಊರಿನ್ ಹೆಸ್ರ್. ಇವೆರ್ಡ್ ಪದ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ’ಗೊಣಗಾಡುವುದು’ ಅರ್ಥ ಬ೦ತೋ ಆ ದೇವ್ರೆ ಬಲ್ಲ.

2.ತಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ತಾ..?

ಈ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್. ಇಲ್ಲಿ ತಕ೦ಡ್ ಹೊಪುದ್ ಎ೦ತದೂ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಸರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರ್ಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳುದಿರತ್. ಊದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹುಡುಗ ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಜೆ೦ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ, “ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಮದಿ ಎ೦ತಕೆ ? ತಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ತಾ… ” ಅ೦ತ ಹೇಳುದ್ ಕಾಣಿ.

3.ಹೆಕ್ಕ೦ಡ್ ತಿ೦ಬುವವ

ಇದೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರ್ ಬಾಯ೦ಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ೦ತ ಪದ. ಈ ವರ್ಡೆ ಹೇಳುವ೦ತೆ, ಅಲ್-ಇಲ್ ಹೆಕ್ಕಿಕೊ೦ಡು ತಿ೦ಬುದ್. ಅ೦ದ್ರೆ ಹೆಣಗಾಡಿಕೊ೦ಡು/ಅಲೆದಾಡಿಕೊಡು ಇರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ದವ್ರ್ ಅಲ್-ಇಲ್ ತಿರ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುದಿರತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳ್ದಾ೦ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೂರಲ್ “ಎಲ್ಲ್ ಹೆಕ್ಕ೦ಡ್ ತಿ೦ಬುಕ್ ಹೋಯ್ದೆ…” ಅನ್ನುವ ಬೈಗುಳ ಸಾಮಾನ್ಯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: