ಕು೦ಯ್ಕ್, ಝಾಪ್, ಕುಮ್ಚಟ್… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

2 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವ್ ತಿ೦ಗ್ಳಿ೦ದ ಪೆ೦ಡಿ೦ಗ್ ಇದ್ದ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಇವತ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಕು೦ಯ್ಕ್, ಝಾಪ್, ಕುಮ್ಚಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: