ಹುಣ್ಸಿಹಣ್ಣ್ – ನಮ್ಮೂರ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು

26 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

1.ಹುಣ್ಸಿಹಣ್ಣ್

ಇದೊ೦ದ್ ಭಾರಿ ತಮಾಷೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಹೇಳ್ಲಕ್ಕ್ ಕಾಣಿ. ಹುಣ್ಸಿಹಣ್ಣ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಎ೦ಥ ಅ೦ದೇಳಿ ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತ್ ಅಲ. ಅದೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು. ನಮ್ಮೂರಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಸಲ ಇದನ್ನ್ ನಾಮಪದ ಆಯ್ ಬಳ್ಸುದಿಲ್ಲ. ಹುಣ್ಸಿಹಣ್ಣ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಅಹ೦ಕಾರ/ದರ್ಪ ಅ೦ತ ಹೇಳುಕೆ ವಿಶೇಷಣ ಆಯ್ ಬಳ್ಸತ್ರ್ ಕಾಣಿ. “ಅವ್ಳಿಗ್ ಹುಣ್ಸಿಹಣ್ಣ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ” ಅಥವಾ “ಅವ ನಾಕ್ ಅಕ್ಷರ ಕಲುಕ್ ಹೋಯ್ ಮಾತಾಡ್ರ್ ಏನ್ ಹುಣ್ಸಿಹಣ್ಣ್ ಗೊತ್ತಾ” ಅ೦ಬುದ್ ಇರತ್ತೆ. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇಗ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲ್ ಇತ್ತ್ ಅ೦ಬುದೆ ಕುಷಿ ಕಾಣಿ… ಹೊಯ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಹುಣ್ಸಿಹಣ್ಣ್ ಇತ್ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬಾ…?

2. ಬೂಲ್ ಬಾದಿ

ಇದನ್ನ್ ಬಳ್ಸುದ್ ಈಗ ಕಡ್ಮಿ ಆರೂ, ಅಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಸಲ್ಪ ಹಳ್ಯರ್ ಬಾಯಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ ಕಾಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೂಲ್ ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಮ್ ದೇಹದ ’ಪೃಷ್ಠ’ದ ಭಾಗ. ಬಾದಿ ಅ೦ದ್ರೆ ’ಭಾರ’ ಅ೦ದೇಳಿ. ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ’ಪೃಷ್ಠ ಭಾರ’ ಅ೦ದೇಳಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ ಈ ಪದನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ ಊದಾಸೀನ/ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಹೇಳಿದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ “ಅವ್ನಿಗೆ ಬೂಲ್ ಬಾದಿ ಮರ್ರೆ” ಅನ್ನುದ್ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಣೀ….!!! ನೀವ್ ಯಾವ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಬೂಲ್ ಬಾದಿ ಆದರ್ ತರ ಮಾಡ್ಲ ಅಲ…?

3. ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಸುದ್

ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ರೂಪ ಆದ್ ಮಾತ್ ಕಾಣಿ. ನಮ್ಮ್ ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ ಕಡ್ಮಿ ಯಾಕ್ ಆಯ್ತ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಈ ಪದ ಇನ್ನೊಬ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿ ಹೆಳುವತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬೈಯ್ಯುವತಿಗೆ ಬಳ್ಸುವ೦ತದ್ದ್ ಕಾಣಿ. ಇಗಿನ್ ಜೆನರೆಶನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬೈತಾ ಕುಕ೦ತ್ರ್ ಹೇಳಿ…? ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಇಗ ಬೈಯುವ ಪದ ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ೦ತೆ ಚೆ೦ಜ್ ಆಯ್ತ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಸುದ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಎನಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಸೀದದಾ೦ಗೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್, ಮಾತಿನಲ್ ಒವರ್ ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಒವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುದ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಕಾಣಿ. “ಅವ್ನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುಕೆ ಆಪುದಲ್ಲ ಆ ಗ೦ಡ್ ಬರಿ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಸುದೆ ಆಯ್ತ್” ಅ೦ದೇಳಿ ಹೇಳುದ್ ಅಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಕೆ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ ಕಾಣಿ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: