ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜುಲೈ 2012

18 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅ೦ದ್ರೆ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ !. ಅವ್ರಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಆಶಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲುದ್ – ಕೆಲ್ಸ್ ಅ೦ತ ಪರ ಊರಿಗ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಜ್ಜಿನ್ ಕಾ೦ಬಕ್ಕೆ ಏಷ್ಟ್ ಸಲ ಊರಿಗ್ ಬತ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅವ್ರ Caring Nature ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಸುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿ ರಾಧಜ್ಜಿ (ಚಾ೦ಪ ಪೂಜಾರ್ರ ಅಬ್ಬಿ) ಮಡ್ಲ್ ನೇಯ್ಯುವತಿಗೆ ಹಿ೦ಗ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕಾಣೀ..ಫೋಟೊ ತೆಗ್ದದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಕೂಡ್ಲೆ,
“ಇಷೀ….. ಈ ಗ೦ಡಿನ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಣಾ….!” ಅ೦ದ್ರ್…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: