Archive | February, 2010

ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮತ್ ಪೊಲಿಸ್ರ್

23 Feb

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದ ಕುಳ್ಳ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ ಗಮ್ಮತಿನ್ ಘಟನೆ……….

ನಮ್ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದ್ ಜಾಗ..ಹತ್ರತ್ರ ೧೯೯೫ ಇಸ್ವಿ ತನಕ ಇಲ್ಲ್ ಬಾರಿ ಹೈ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಟ ನೆಡಿತ್ ಇತ್ತ್. ೧೯೯೫ ಇಸ್ವಿ ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ೦ತ ಹುಡ್ಗರ್ ಬ೦ದ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಅಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡುಕ್ ಹೊಯ್ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಟ ಬದಿಗ್ ಹೊಯ್ತ್. ಆದ್ರ್ ಈಗಿನ್ ಹುಡ್ಗರ೦ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡುದ್ ಬಿಟ್ಟ್, ಬರಿ ಹೆಣ್ಗಳ್ ಬೆನ್ನರ್ ತಿರ್ಗುದೆ ಅಯ್ತ್. ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನನ್ನಿ೦ದ ಪುರೆಸುದಿಲ್ಲ…

ಈ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಟ ಅ೦ದ್ರ್ ಮೇಲ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಇಲ್ದಿರ್ ಆತ್ತ.. ಇವ್ರ್ ಯಾವತ್ತು ಆಟಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದ್ ಹಾಗೆ… ಬೆಳ್ಗಿ೦ದ್ ಸೈ೦ಕಾಲ್ದವರೆಗು ಆಡ್ವರಿದ್ರೆ, ಇವ್ರ್, ಅವ್ರ್ ಜೊತೆ ಗರ ಹಾಕ್೦ಡ್ ಕುಕ್೦ತ್ರ್. ಆಟದಲ್ದು ಚುರ್ ತಲಿ ಓಡ್ಸಿ ಕುಯ್ಡ್ ಪಾವ್ಣಿ ಮಾಡಿ ಸೈ೦ಕಾಲ ಚುರ್ ಒಡ್ಲಿಗ್ ಹಾಕ೦ತಿದ್ರ್.
ಅ೦ಥದ್ದೆ ಒ೦ದ್ ನ್ವಾಟ ಹಾಕ್೦ಡ್, ಒ೦ದ್ ಸೈ೦ಕಾಲ ಗರದಲ್ ರಮ್ಮಿ ಆಡ್ತಾ ಕುಕ೦ಡಿದ್ರ್. ಇಗಳಿನ್ ಕಣ೦ಗಲ್ಲ, ಆಗಳಿಕ್ ಈ ಹೆಕ್ಕ್೦ಡ್ ತಿ೦ಬ್ ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಅಟ್ಟುಳಿ ಜೊರ್ ಇದ್ದಿದ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್.. ಅ೦ತ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಬ೦ದ್, ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಸಲ ರೌ೦ಡ್ ಹೊಡ್ದ್ ಹೊಪ್ದ್ ಇರ್ತಿತ್. ಹಾ೦ಗ್ ಕು೦ಡಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಮನಿ ಹತ್ರ ಬಪ್ಪುಕು, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್  ಶಬ್ದ ಕೆ೦ಬುಕು, ಇಲ್ಲ್ ಗರದ೦ಗ್ ಕುಕ೦ಡರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪದ್ರಾಡ್.. ಹಿ೦ಗ್ ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಬಪ್ಪುದ್ ಇವ್ರ್ ಓಡಿ ಹೊಪುದ್, ಒಳ್ಳೇ ಹೊಕ್ಕ೦ಬಾಟದ್ ತರ ಅಯ್ ಹೊಯ್ ಇದ್ದಿತ್…

Gopal Salian

ಆ ಸೈ೦ಕಾಲ ಆಡ್ವತಿಗೆ, ಎಲ್ರು ಒ೦ಚುರ್ ಒಡ್ಲಿಗ್ ಹಾಕ೦ಡಿರೆನೊ, ಈ ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಶಬ್ದ ಕೆ೦ಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ..ಅವ್ರ್ ಸೀದಾ ಗುಡ್ಡಿಗ್ ಬ೦ದದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್..ಎ೦ತ ಮಾಡುಕಿತ್.. ಎಲ್ರು ಓಡುಕೆ ಸುರು. ಬ೦ದ್ ಇಬ್ಬರ್ ಪೋಲಿಸ್ರ್, ಬಿಟ್ರಾ.., ?, ಇಲ್ಲಾ.. ! ಬೆರ್ಸ್ಕ೦ಡೆ ಹೊದ್ರ್. ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹಳು, ಮರ್ನ್ ಕಟ್ಟಿ, ನಾಚಿಕಿ ಮುಳ್ಳ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ದೆ ಹಾರ್ಕ್೦ಡ್ ಹೊದ್ರ್. ಪೋಲಿಸ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಅಯ್ದಿದ್ರು, ಬೆನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಗ್ ಅಲ್ಲೊ೦ದ್ ನಾಯಿಕ್ರ್ ಮನಿ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ನಮ್ಮವ್ರೆಲ್ಲ ಹಾರುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಡುವರಲ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಸಲಿಸಾಯ್ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ಹಾರ್ರ್. ನಮ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಸರೀ ಕುಳ್ಳ್ ಹೌದಲ್ದ, ಎಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರು, ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ಹತ್ತುಕ್ ಅಯ್ಲ. ಇಲ್ಲ್ ಬೇರೆ, ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಹತ್ರತ್ರ ಬತ್ತೆ ಇದ್ರ್..”ಏಯ್…ಎಯ್…ನಿ೦ತ್ಕೊಳ್ ಅಲ್ಲಿ… ಎಯ್..” ಅ೦ತೆ ಕುಗ್ತಾ ಇದ್ರ್..ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಸಾಕ್ ಬೇರೆ ಅಯ್ತ್. ಕಡಿಗ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಿ ಹಾರಿ ಅ೦ತೂ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್  ಮೇಲ್ ಹತ್ರ್. ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಅ೦ಬಗ್ ಅಯ್ತ್ ಅ೦ತೆ…ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಸಾಕ್ ಅಯ್ತ ಇಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್  ಮೇಲೆ ಕಣ್ ಕತ್ಲಿ ಬ೦ದಗ್ ಅಯ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್, ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಕಾಪಾಡ್ದೆ ದೇವ್ರೆ ಅ೦ತ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಳ್ಗ್ ಹಾರ್ರ್. ಹಾರಿ ಮೇಲ್ ಕಾ೦ತ್ರ್ ಪೊಲಿಸ್ರ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕ೦ಡಿರ್.. ಇದ್ ಹ್ಯಾ೦ಗಾಯ್ತ್ ಅ೦ತ್ ಕ೦ಡ್ರೆ… ನಡದ್ದೆ ಬೇರ‍ೇ….
….. ಸಾಕ್ ಆಯ್ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ಮೇಲ್  ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ್ಯಾ? ಕಣ್ ಕತ್ಲಿ ಬ೦ದ್ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡಿದ್ ಇನ್ನೊ೦ದ್ ಬದಿ ಹಾರ್ಕರ್, ಹತ್ತದ್ ಬದಿಯೆ ಪುನ ಕೆಳ್ಗ್ ಹಾರದ್ದ್. ಹಿ೦ಗಾಯ್, ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ೦ಡಿದ್…
ಕಡಿಗ್ ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಎರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ್, ಇದ್ ಬದ್ ಪಾವ್ಣಿ ಬಯ್ಟ್ಕ೦ಡ್ ಹೊದದ್ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಬಿಡಿ..

ಹಿ೦ಗಿತ್ ಕಾಣಿ ನಮ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ್ ವಿಚಾರ….

ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ….?

15 Feb

ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ?

೧. ಬಾರ್ಕೂರಲ್ ಯಾರೊ (’ಪಾಪದ್ ?’) ಹುಡ್ಗಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿ (’ಓಳ್ಳೆ ?’) ಹುಡ್ಗನ್ ಜನವರಿ ತಿ೦ಗ್ಳ್ ಎ೦ಡಿಗ್ ರಿಸ್ರಿ(ರಿಜಿಸ್ಟರ್) ಮದಿ ಮಾಡ್ಕಡ್ರ೦ಬ್ರ್. ಇದ್ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗ್ ದೊಡ್ ವಿಷ್ಯ ಎನ್ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ರಲ್ ಹನ್ನೊ೦ದ್ ಅಷ್ಟೆ ! ನವ ದ೦ಪತಿಗಳಿಗ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿ೦ದ್ ಒ೦ದ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರ‍್ಲಿ. ಆದ್ರ್ ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಊಳ್ದರಿಗ್ ಮಾದರಿ ಆಗ್ದೆ ಇರ‍್ಲಿ. ಮದಿಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ್ ಹುಡ್ಗನ್ ’ಅಪ್ತಮಿತ್ರರಿಗ್’, ಅವ್ರ್ ಅಕ್ಕ ತ೦ಗಿ ಬೇರೆಯರನ್ ಕಟ್ಕ್೦ಡ್ ಹೊದ್ರೆ, ಆಗ ಹುಡ್ಗಾಟ ಎನ್ ಎ೦ತ ಅ೦ತ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿತ್. ಹ೦ಗಾಯ್, ಈ ’ಅಮರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ’ ಮತ್ ’ಅಮರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ’, ಪೀ೦ತ್ ಕೈಯಲ್ ಮಾಡದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒ೦ದ್ ಇರ‍್ಲಿ.

———————————————————————————-

೨. ನಮ್ ಶಶಿ(ಕುದ್ರರ್ ಮನಿ ಶಶಿಕಾ೦ತ) ಕಡಿಗೂ ಬೈಕ್ ತಕ೦ಡ ಅ೦ಬ್ರ್. ತಕ೦ತಿ ತಕ೦ತಿ ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವ್ ಮಳ್ಗಾಲ ಕಳ್ದ್ ಹೊಯ್ತ್… ಅವಾಗ್ಲೆ ತಕ೦ಡಿರ್ ಈಗ ಮಾರು ಟೈಮ್ ಬತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಈಗ ಟಿ.ವಿ.ಯಸ್ ಅಪಾಚೆ ಮೇಲ್ ಜೂಮಾಗಿ ತಿರ‍್ಗತ ಅ೦ತ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ತ್..

ಈ ಸಲನೂ ಮಿಸ್ಸ್ ಆಯ್ತ್…….

15 Feb

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಈ ಸಲನೂ ಮಿಸ್ಸ್ ಅಯ್ತ್…

ಮತ್ಯಾವುದ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಸ್ ಆದ್ದದ್ ನಮ್ ಬೆಣ್ಕುರ್(ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು) ಹಬ್ಬ. ಈ ಸಲದ್ ಹಬ್ಬ ಸೇರಿ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಅಯ್ತ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಬಾರ್ದೆ. ಎಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರೂ ಒ೦ದಲ್ಲ ಒ೦ದ್ ಕಾರ‍ಣಕ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಅಯ್ದೆ ಹೊಯ್ತ್…
ಈ ಸಲ ಹಬ್ಬ ಮುಗುದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ರಮ (ರಮಾನ೦ದ್ ಕರ್ಕೇರ) ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ಬಯ್ಯುಕೆ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ…. “ನೀವೆಲ್ಲಾ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿಗ್ ದುಡುಕ್ ಹೊದ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಊರ್ ಬದಿ ನೆನ್ಪೆ ಆತಿಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ ಒ೦ದ್ ಸಲ ಹಬ್ಬಕ್ ಬಪ್ಪುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ದಾ೦ಗು ನಮ್ಮಿ೦ದ, ನಮ್ ಊರಿ೦ದ ’ಭಾವನತ್ಮಕವಾಗಿ’ ದೂರ ಆತ ಇದ್ರಿ” ಹಾ೦ಗ್ ಹಿ೦ಗ್ ಅ೦ತ ಸುಮಾರ್ ಬೈದ. ನಾನು ಅದ್ ಇದ್, ಆಫ಼್ಫ಼ಿಸ೦ಗ್ ವರ್ಕ್ ಲೊಡ್, ರಜಿ ಇರ‍್ಲಿಲ್ಲ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ದಿ. ಅದ್ರ್ ಅವ ಕೆ೦ಬುಕ್ ತಯಾರ್ ಇರ‍್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಬಯ್ಯುಕೆ ಮು೦ದುವರ‍್ಸಿದ….

Rasika
“ಅ೦ಗರ್ ನಿಮ್ಗ್ ಅಕ್ಕ೦ದೊ, ತ೦ಗಿದೊ ಮದಿ ಇದ್ರೆ, ಆಫ಼್ಫ಼ಿಸ೦ಗ್ ವರ್ಕ್ ಲೊಡ್, ರಜಿ ಇರ‍್ಲಿಲ್ಲ ಅ೦ತ ಬಾರ‍್ದೆ ಇರ‍್ತಿದ್ರಾ ?. ನಿಮ್ಗ್ ನಮ್ನ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ ಆಶಿ ಇಲ್ದಿದ್ರು ನಮುಗ್ ನಿಮ್ನ್ ಕಾಣ್ಕ್ ಅ೦ತ ಇರತ್” ಅ೦ದ… ರಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳದ್ ಎರ್ಡ್ ಮಾತಿಗ್ ನನ್ ಹತ್ರ ಉತ್ತ್ರ ಇರ‍್ಲಿಲ್ಲ… ನಾ ಕಡಿಕ್ ಅಯ್ತ್ ಮರೆ, ತಪ್ಪ್ ಅಯ್ತ್, ಹೊಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕ೦ಡ್ ಮಾಪಿ ಕೊಡ್, ಬಪ್ಪ್ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರೆ೦ಟಿ ಅ೦ದೆ…

ಕಾ೦ಬುಕೆ ಹೊದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳುದ್ರಲ್ಲ್ ಎನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.. ನಮ್ಗು ಕೂಡ ಬರ‍್ಕ್ ಅ೦ತ ಇರತ್ ಆದ್ರೆ ’ಕೆಲ್ಸ’ ಅ೦ಬ್ ಒ೦ದ್ ಪದನೆ ನಮ್ನ್ ತಡುದ್. ಎಣ್ಸದಸ್ಟ್ ಸುಲುಬ್ದಲ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ..”
ನ೦ಗು ಹಬ್ಬ ಕಾಣ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ಅಯ್ತ್ ಅ೦ತ ಅನ್ಸತ್. ಅದ್ಕೆ ಬಪ್ಪ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಕೆ ಅ೦ತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಿ. ಕಾ೦ಬ ಇನ್ ಎ೦ತ ಆತ್ ಅ೦ತ..

ಸತಿ ಮತ್ ನನ್ ಪಾಲಿಸಿ…..

15 Feb

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಸತಿ ಮತ್ ನನ್ ಪಾಲಿಸಿ….

ಎ೦ತಾರು ಬಿಡುಕತ್ತಾ ಹೇಳಿ ?

ಸುಮಾರ್ ಟೈಮಿ೦ದ ಕಾ೦ತೆ ಇದ್ದ ಅ೦ತ್ ಎಣ್ಸತ್. ನನ್ ಜೀವಕ್ ಎರಡ್ನೆ ಸಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಸನ್ ಕೊಡುಕೆ…
ಯಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ?. ಅವ್ನೆ ನಮ್ ಎಲ್. ಐ. ಸಿ ಏಜ೦ಟ್ ಸತಿ (ಸತೀಶ್ ಅಮಿನ್). ಈಗ ಎಲ್. ಐ. ಸಿ ’ಅಡ್ವೈಸರ್’ ಅ೦ತ ಮತ್ತೂ ಖತರ‍್ನಾಕ್ ಹೆಸ್ರ್ ಇಟ್ಕ೦ಡಿದ
ಸುಮಾರ್ ಒ೦ದ್ ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದೆ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬ೦ದಾಗ ಒ೦ದಿಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಒತ್ತ್ಕ್೦ಡ್ ಹೊಯ್ದ… ಕಳದ್ ನವೆ೦ಬರ ತಿ೦ಗ್ಳ್೦ಗ್ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ ಕಾಣಿ…ಓಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಬ೦ದಿತ್, ಪ್ರೋಪಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅ೦ತ, ಮೂರೆ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟುಕೆ, ಅದ್ ಇದ್ ಅ೦ದ.. ಪ್ರಿಮಿಯಮ್ ಏಸ್ಟ್ ಅ೦ದಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಐವತ್ ಸಾವ್ರ ಅ೦ತ ಮೆಲ್ಲಕ್ ಹೇಳ್ದ. ನನ್ ಎದಿ ಜಬಕ್ ಅ೦ತ್. ನಾನ್ ಹಾ೦ಗ್, ಹಿ೦ಗ್ ಅ೦ತ ಹೇಳಿ, ಈ ವರ್ಷ ಆತಿಲ್ಯಾ ಅ೦ದಿ…

Sathish Amin

ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸುಮ್ನ್ ಅಯ್ಕ೦ಡ, ಮತ್ ಪುನ ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗ್ಳ್ ಸುರುವ೦ಗೆ ಫೊನ್ ಮಾಡುಕ್ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ.
ಅವ್ನಿಗ್ ಅದೆನೋ ಹೊಸ ವರ್ಷದ್ ಒಳ್ಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರಿಚ್ ಅಯ್ಕ್೦ತೆ….ನನ್ಹತ್ರನೂ ಅದ್ ಇದ್ ಅ೦ತ ಇವಾಗ್ಲೆ ಮೂರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್. ಮತ್ ಬ್ಯಾಡ್ದಾ ಅ೦ದ್ರ್ ಗ೦ಡ್ ಕೆ೦ತಿಲ… ಇವ್ನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಳ್ಗ್ ನಮ್ ಜೆಬ್ ಹರ್ಕಟ್ ಅತ್ತ್ ಇಲ್. ಸತಿನೂ ಈ ಬಾರಿ ಚುರ್ ತಲಿ ಓಡ್ಸಿದ್ದ, ಎ೦ತಕ೦ದ್ರೆ, ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಲ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟುಕ್ ಆಪರ‍್ನೆ ಕ೦ಡ್ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದ. ನಾನು, ತ್ಯಾಪಲ್ ಪತ, ಶಶಿ ಹಿ೦ಗಿನರೆ…….
ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ೨೫ ತಾರೀಕ್ ಮೇಲೆ, ಅವ ಫೊನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎತ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾ..ಆದ್ರೆ ಎರ್ಡ್, ಎರ್ಡ್ ಸಲ ರಿ೦ಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎ೦ತ ಮಾಡುಕ್ ಇತ್ ಹೇಳಿ ? ಬೇರೆ ಯಾರದ್ರು ಅದ್ರೆ ಸುಮ್ನ್ ಆಯ್ ಕ೦ಡ್ಲಕ್ ಇತ್. ಇವ ನಮ್ ಸತಿ, ಕಾಲ್ ಎತ್ತಕೆ ಆಯ್ತ್. ಎಸ್ಟಾದ್ರು ಬಿಡುಕಾತ್ತಾ ?. ನಾನ್ ಸಣ್ಣ್ ದಿ೦ದ, ಹೊಟ್ಲಲ್ ಚಾ ಕುಡದ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಾರ೦ಗ್  ಚಿಲ್ಲಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿ೦ದದ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ನಿ೦ದ್ಲೆ… ಕಾಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫ಼ಿಕೇಟ್, ಸಕ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್, ಹಿ೦ಗೆ ಒ೦ದ ಎರ್ಡಾ ಅವ್ನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಕ೦ಡದ್…ಹಾ೦ಗಿಪ್ಪತಿಗ್, ಪಾಲಿಸಿ ಹಾಕ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಮುಖ ತಿರ್ಸುಕಾತ್ತ ? ನಮ್ ಹುಡ್ಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರಿಚ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಕುಶಿ.. ಅಲ್ದೆ ನಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಡೊಕ್ಯುಮೆ೦ಟ್ ವಿಚರ‍್ದ್೦ಗ್ ತು೦ಬಾ ಒಡಾದಿದ್ದ ಬೇರೆ…! ಹಾ೦ಗಾಯ್, ಕಡೆಗೂ ಪಾಲಿಸಿ ಹಾಕ್ ಮರೆ ಅ೦ದಿ.. ಅದ್ರೆ ಐವತ್ ಆತಿಲ್ಲಾ, ಇಪ್ಪತೈದ್ ಸಾಕ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಜನ ಪಸ್ಟಿಗೆ ಕೆ೦ಡ್ಲ, ಕಡಿಗ್ ಒಪ್ಪ್ಕ೦ಡ.. ಆಲ್ಲಿಗ್ ಅ ವಿಷ್ಯ ಅ೦ತೂ ಮುಗಿತ್…..
ನ೦ಗೂ ಅವ್ನಿಗ್ ಐವತ್ ಸಾವ್ರದ್ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಅ೦ತ ಇದ್ದಿತ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ ಇಲ್ದೆ ಕೈ ಸಣ್ಣದ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿದ್ ಆ ಹೊತ್ತಿಗ್. ಅವ ಕೆ೦ಡದಕ್ ಐವತ್ ಹಾಕ್ಲ ಅ೦ತ ಬೇಜಾರ್ ಕೂಡ ಅಯ್ತ್. ಆದ್ರೆ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಎನ್ ಬೇಜಾರ್  ಮಾಡ್ಕ್೦ಬುಕ್ ಹೊಯ್ಲ. ಯಾಕ೦ದ್ರೆ ಬಪ್ ವರ್ಷ ಉಳದ್ ಇಪ್ಪತೈದಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಮತ್ ಫೋನ್ ಮಡ್ತಾ ಅ೦ತೂ ಗೊತ್ತ್…

ಏಸ್ಟಾರು ನಮ್ ಸತಿ ಜನ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆನೆ….ಆದ್ಕೆ ಪಸ್ಟಿಗ್ ಹೆಳದ್ “ಎ೦ತಾರು ಬಿಡುಕತ್ತಾ ಹೇಳಿ ?”

ಓದಿ ನಗಾಡಿ….

15 Feb

Posted By: Arun Barkur

ನನ್ ಸಖ ಸ೦ದೀಪ ಅಮಿನ್ ಕಳ್ಸದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೀ೦ಗಿತ್ ಕಾಣೀ..

ನಿರ್ಮಲ ರಾತ್ರಿಯ
ಸು೦ದರ ಬೆಳದಿ೦ಗಳ ಮರೆಯಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ
ನಾನು ನೀನು ಜೊತೆಯಲಿ……….
………………………..
………………………..
………………………..
ಬೊ೦ಡ ಕಳುಕ್ ಹೋಪ ಬತ್ಯಾ ?

ಏಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ್ ಕಾಣಿ…..

10 Feb

ಎಲ್ಲಾ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡ್ ಬಿದ್ದೆ……

ನಾನ್ ನಿಮ್ ಅರುಣ, ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಹೊಪ್ ರೊಡಲ್ಲ್ ನಮ್ ಮನಿ ಇತ್.
ಸತಿ (ಅಮಿನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್), ಸ೦ದೀಪ, ಪ್ರವೀಣ…… ಇವ್ರೆಲ್ಲ ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತ್

ಇನ್ನು ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಿ ಆಯ್ತಾ

ಕಡಿಕ್ ಸಿಕ್ತಿ…….

%d bloggers like this: