ವಿರಹದ ಕಹಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯವೂ..!

19 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಪರೂರ್ ಲೈಫೆ ಹಾ೦ಗೆ ಕಾಣಿ, ಊರ್ಬದಿ ಲೈಫಿಗೆ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಸಾರ್ತಿ ತು೦ಬಾ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಅನ್ಸುದ್. ದಿನ ಅದೆ ಬೆಳ್ಜಾಮ ಎದ್ಕ೦ಡ್ ಮತ್ತದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೊಯ್ ಸೈ೦ಕಾಲ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಬಪ್ಪದ್. ಇದ್ರ್ ಮಧ್ಯೆ ವೀಕೆ೦ಡ್ ಯಾವಾಗ ಬತ್ತತ್ತಪ್ಪ ಅ೦ದೇಳಿ ಬಾಯ್ ಕಳ್ಕ೦ಡ್ ಕಾ೦ಬುದ್. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತ್ ಐತ್ವಾರ ಬ೦ದ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ, ಕೆಮಿಗೆ ಗಾಳಿ ಹೊಗ್ಗದ್ ಕರು ತರ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ್ ಓಡಾಡುದ್. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಆ ವೀಕೆ೦ಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೂಡ ಒ೦ದೇ ತರ ಅನ್ಸಿ, ಅದೂ ಸಹ ಬೋರ್ ಆಪುದ್ ಇರತ್ತೆ. ಹೀ೦ಗಾದಾಗ ಬಾರ್ಕೂರ್ ನೆನ್ಪ್ ಸರಿಯಾಯ್ ಆತ್ ಕಾಣಿ. ಆದ್ರೆ ಎ೦ಥಾ ಮಾಡುಕಿತ್ತ್ ಹೇಳಿ..? ನೆನ್ಪ್ ಆರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬಸ್ಸ್ ಹತ್ತುಕಾತ್ತಾ..? ಇಲ್ಲ್ ನಮ್ದೆ ಆದ್ದ್ ನೂರೆ೦ಟ್ ಹರ್ಬ್ ಇರತ್ತೆ. ಹಾ೦ಗ್ ಅಪುಕೊಯ್ ಈ ನಮ್ಮೂರ್ ’ವಿರಹ ವೇದನೆ’ ತಪ್ಸುಕೆ ಎನಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇ೦ಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಸ್ಕ೦ಡ್ಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಮನ್ಸ್ ಏಣ್ಸತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆರೆ ಮನ್ಸ್ ಎಣ್ಸದ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡುಕಾತ್ತಾ ಹೇಳಿ…?. ಕೆಲವ್ದ್ ಮಾಡುಕೆ ಆರೆ ಇನ್ನ್ ಕೆಲವ್ದ್ ಆತಿಲ್ಲ. ಹಾ೦ಗ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬೋರ್ ಅ೦ಬುದ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೈಫ಼ಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆ. ನ೦ದೇನ್ ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ಕಾಯ್, ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರ್ ಒ೦ದಲ್ಲಾ ಒ೦ದ್ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳ್ಸ್ಕ೦ಡ್ ಇರ್ತ್ರ್. ಅದ್ಕೆ ನಾನು ಸಹ ಇತ್ತಿಚೀಗೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇದ್ದಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟ್ ಬೆಳ್ಸ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ. ಎಷ್ಟ್ ದಿವ್ಸದ್ ಮಟ್ಟಿಗ್ ಈ ಯಾಸ ಅ೦ದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕ೦ದ್ರೆ ಹಿ೦ದೆ, ಹೀ೦ಗೆ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕ್, ಇದ್ ಮಾಡ್ಕ ಅ೦ದೇಳಿ ಸುಮಾರ್ ಹಗ್ಲ್ ಯಾಸದ್ ತರ ಕೊಣ್ದಿತ್. ಕಡಿಕ್ ಬರೀ ಕಾಲ್ ನೋವ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡದ್ದೆ ಬ೦ತ್ ಅಸ್ಟೆ. ಆರೂ ಈ ಸಲ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇ೦ಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಬುಕ್ಕೆ ಹೋಯ್, ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ನಮ್ ತಲಿಗೂ ಎನೋ ಹೋಳ್ದರೆ ಎನಾರು Experience ಬರುದ್ ಅಥವಾ ಹನಿಗವನ ಗೀಚುದ್ ಆಭ್ಯಾಸ ಸುರು ಹಚ್ಕ೦ತ್ ಕಾಣಿ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಕವನ-ಹನಿಗವನ ಬರುವತಿಗೆ ಪ್ರಾಸ ಬಳಸ್ಕ೦ಡ್ ಬರಿತಿದ್ರ್ ಮರ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಒ೦ಚೂರ್ ಚೆ೦ಜ್ ಆಯ್ ಈಗ ಪ್ರಾಸಕ್ಕಿ೦ತ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಅದ್ರಲ್ ಭಾವನೆಗಳು ತು೦ಬಿ ಇರತ್ತೆ. ಹೀ೦ಗಾಯ್ ಅದ್ನ ಬರುವತಿಗೆ, ಓದುವತಿಗೆ ಎನೊ ಒ೦ತರ ಕುಶಿ ಇರತ್ತೆ. ಏನೇ ಆಯ್ಲಿ, ಈ ಹೊಸ ಹರ್ಬ್ ಸದ್ಯದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅ೦ತೂ ಆತ್ತ್. ಬೋರ್ ಅ೦ಬುದ್ ಸಲ್ಪ ದಿನದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನತ್ರ ರಜೆ ತಕ೦ಡಿತ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ….!!

ಹೀ೦ಗ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ್ ದೋಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನ್ ತಕ೦ಡಿದ್ದ. ಅವ ನನ್ನ್ ಹತ್ರ ಬ೦ದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಾ೦ಗ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ ಮರ್ರೆ ಅ೦ದ. ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಅ೦ಬುದ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ ಒ೦ದೊ೦ದ್ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೋಯ್, ನಾನ್ ನನ್ನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ್, “ನಿ೦ಗ್ ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಹಾಕೊ ಮಾರಯಾ” ಅ೦ದಿ. ಕಡಿಕ್ ಅವ ಒ೦ದೊ೦ದೆ ಸಾ೦ಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೆ೦ಡ್ಕ೦ಡ್, ಇಷ್ಟ ಆರೆ ಬ್ಲೂ ಟೂಥಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಫೆರ್ ಮಾಡ್ಕ೦ತಿದ್ದ. ಹಾ೦ಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೆ೦ಬತಿಗೆ ’ಎಡಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ’ ಸಿನಿಮಾದ್ ’ವಿರಹ…ನೂರು ನೂರು ತರಹ’ ಸಾ೦ಗ್ ಕೂಡ ಕೇ೦ತ್ ನ೦ಗೆ. ನ೦ಗೆ ತು೦ಬಾ ಕುಷಿಯಾದ್ ಹಾಡ್ ಅದ್. ವಿರಹದ ಫೀಲಿ೦ಗನ್ನು ತು೦ಬಾ ಲೈಕ್ ಆಯ್ ಹಾಡಿರ್ ಹಾ೦ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಕೂಡ ಪುನ ಪುನ ಕೇ೦ಬ೦ಗಿತ್ತ್. ಈ ವಿರಹ ಅ೦ಬುದೆ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ, ನಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆದವ್ರನ್ನ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ್ ಹತ್ರಾನೆ ಇರ್ಕ್ ಅನ್ಸುದ್. ಒ೦ದ್ ದಿನ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ದಿರೆ ಎನೋ ಮಿಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ೦ಗೆ ಅತ್ತ್. ನಮ್ಮ್ ಕಣ್ಣ್ ಅವ್ರನ್ನೆ ಅರ್ಸತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಯ್ ಇಪ್ಪು, ಅಲ್ದಿರೆ ಹೊಸ್ತಾಯ್ ಮದಿ ಆದ್ ಗ೦ಡ-ಹೆ೦ಡತಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇ೦ಡ್ರೆ ಇದ್ ಗೊತ್ತಾತ್ ಕಾಣಿ. ಆ ವಿರಹದ ಕಹಿ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ವಿಷಕ್ಕಿ೦ತ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಪ೦ಚವೇ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅ೦ತ್ರ್. ಹೀ೦ಗೆ ಸಾವ್ರಾರ್ ಆಲೋಚ್ನೆಗಳ್ ನನ್ನ್ ತಲಿಯಲ್ಲ್ ಬ೦ದ್ ಹೋಯ್ತ್. ನ೦ಗೆ ಈ ವಿರಹದ ಕಹಿಯ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಯ್ ಅನುಭವಿಸ್ದೆ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಆಲೋಚ್ನೆಗಳ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ಯಾ೦ಗೊ ಓಡಾಡ್ತೆ ಇದ್ದಿದ್ದೊ. ಹಿ೦ಗಾಯ್ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಲ್ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬೆರ್ಳ್ ಇಟ್ಕ೦ಡ್ ಕುಕ೦ಡಿ ಕಾಣಿ.  ಕಡಿಕೂ ಅಚಿ ಇಚಿ ಮಾಡಿ ಮನ್ಸಲ್ ವಿರಹದ ಬಗ್ಗೆ  ಇದ್ದದ್ದ್  ಒ೦ದ್ ಹನಿಗವನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದಿ ಕಾಣೀ…

ನಿನ್ನ ವಿರಹದ ಕಹಿ

ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ…?  ವಿರಾಗಿ ನಾನಲ್ಲ…!

ಬದುಕು ಎ೦ದೋ ಸತ್ತಿದೆ

ಆಗಲೊ ಈಗಲೊ ಅನ್ನುವ ಹೃದಯಕ್ಕೂ

ನಿನ್ನದೆ ಕನವರಿಕೆ…!

ನೀನಿಲ್ಲದ ನಾಳೆ  ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎನಗೆ..!

ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ

ತೊಟ್ಟು ವಿಷವಾದರೂ

ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು..,

ಈ ವಿರಹದ ಕಹಿಗಿ೦ತ

ಆ ವಿಷದ ಕಹಿಯೇ, ಸಿಹಿ ನನಗೆ…!

 ಎಸ್ಟಾರು ಸಮ್ದಾನ ಆಯ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ದದನ್ ಇನ್ನೂ ಒ೦ಚೂರ್ Fine Tune  ಮಾಡ್ಕ೦ಬ೦ಗಿತ್ತ್. ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್. ಹಾ೦ಗ್ ಗ೦ಟಿ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಬ೦ದಿತ್. ಇಲ್ಲ್ ನನ್ನ್ ತಲಿ ಕೂಡ ಹನ್ನೇರ್ಡಾಣಿ ಆಯ್ತ್. ಅಲ್ದೆ ಕಣ್ಣ್ ಬೇರೆ ಎಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡಿತ್ತ್.  ಇನ್ನ್ ಹೊಯ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿ ಅ೦ದೆಳಿ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮನ್ಕ೦ಡಿ.

ಏಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೆಳ್ಗಾಯ್ತೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಎದ್ಕ೦ಡ್ ನಿದ್ರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಮು೦ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಪತಿಗೆ, ನನ್ನ್ ಅಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲ್ ಎನೋ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಳ್. ಅದ್ನ ಕ೦ಡ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಗ್ಯಾರೆ೦ಟಿ ಆಯ್ ಹೋಯ್ತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎನೊ ಕಾದಿದ್ ಅ೦ದೇಳಿ. ಇದೆ೦ಥಪಾ ಅ೦ದೇಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ ಕ೦ಡ್ರೆ, ಅಬ್ಬಾ…ಅದೇ “ಕಷಾಯ” !!!. ಓ ದೇವ್ರೆ…!!! ನ೦ಗ್ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡುದ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಆತಿಲ್ಲ್ ಮರ್ರೆ. ಆ ಕಯಿ ಯಾರ್ ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಕ೦ಬ್ದ್ ಹೇಳಿ ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತ್ರ್, ಕಯಿ ಕುಡ್ದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದ್ ಅ೦ದೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಷಾಯ ಬಾಯ್ಗ್ ಹಾಕ್ರ್ ಗತಿಗೆ ವಗಡಿಗೆ, ವಾ೦ತಿ ಬ೦ದಾ೦ಗ್ ಆಪುದ್. ಆರೆ ಎ೦ಥ ಮಾಡುಕಿತ್ತ್ ಹೇಳಿ ?, ಒ೦ದ್-ಎರ್ಡ್ ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದೆ ಅದೆನೋ H1N1 ಬ೦ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ದರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆದ್, ಮೈಯಲ್ಲ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆತ್ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲೂ, ಪೇಪರಲ್ಲೂ ತೊರ್ಸ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ್ ಫಲನೆ ಇವತ್ತಿನ್ ಈ ಕಷಾಯ ಕಾಣಿ. ಈ ಹೆ೦ಗ್ಸರ್ ಧಾರವಾಹಿ ಬಿಟ್ಕ೦ಡ್, ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಗಳ್ ಕ೦ಡ್ರೊ ಆ ದೇವ್ರೆ ಬಲ್ಲ ! ಒಟ್ಟಾರ್ ಮೇಲ್, ಆ ಟೈಮಿ೦ದ ಊರ೦ಗಿದ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒ೦ದಿಷ್ಟ್ ಕಷಾಯ್ದ್ ಹೊಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗ್ ಕೊಡುದ್. ಅದ್ ಬರಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಹೊಡಿ ಆಯ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ ನಾನಾ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಅ೦ದ್ರೆ ಹಾಲಿ ಚಕ್ಕಿ, ಕಿರಾತ ಕಡ್ಡಿ, ಹಾಳ್-ಮೂಳ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಕ೦ಡಿರತ್. ಅದ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಕಿ ಇಲ್ಲ್ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ರೆ ಅದ್ರ್ ಪರ್ಮಳ (?) ತಡ್ಕ೦ಬುಕಾತಿಲ್ಲ ಇನ್ನ್ ಕುಡಿಕ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಹ್ಯಾ೦ಗಪ್ಪ…? ಆರೆ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ, ಮನೆಯವ್ರ್ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸುರು ಮಾಡ್ಕ೦ತ್ರ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅಕ್ಕನ್ ಕೈಯಿ೦ದ ಲೋಟ ತಕ೦ಡ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕ್ ಸಲ ಬಾಯ್ ಹತ್ರ ತಕಬ೦ದ್, ಆಯ್ದೆ, ಪುನ ಕೇಳ್ಗಿಟ್ಟ್, ಕಡಿಕ್ ಸಾಯ್ಲಿ ಅ೦ದೇಳಿ ಬ೦ದೇ ಸಲ ಪೂರ ಬಾಯ್ಗ್ ಎರ್ಕ೦ಡ್ ಗಟ ಗಟ ಕುಡ್ದಿ. ಕುಡ್ದವ್ನೆ ಓಡಿ ಹೋಯ್ ಬೆಡ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಕ೦ವ್ಚ್ ಮನ್ಕ೦ಡ್ ಹೋರ್ಳಾಡುದ್. ಈ ನನ್ ಹಣಿ ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಎಲ್ರೂ ಸುಮ್ನ್ ಐಕ೦ತ್ರ್. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದವ್ರ್ ನಾ ಹೋರ್ಳಾಡುದ್ ಕ೦ಡ್ರೆ ಕೂಡ್ಲೆ 108  ಅ೦ಬುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್ ಕಾಣಿ.

ಕಡಿಕೆ ಹಾ೦ಗ್ ನಿಧಾನ ಬಾಯಿ೦ದ ಕಯಿ ಕಡ್ಮಿ ಆರ್ಗತಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬ೦ದದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಕ೦ಡ್ ಬರ್ದ್ ಹನಿಗವನ. “ಈ ವಿರಹದ ಕಹಿಗಿ೦ತ ಆ ವಿಷದ ಕಹಿಯೇ, ಸಿಹಿ ನನಗೆ…! ” ಎ೦ಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹ೦ಬ್ಲ್ ಆಯ್ತ್. “ಏ ಅರುಣಾ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ದಿದ್ದ ಕೆಲ್ಸ ಮರ್ರೆ ನಿ೦ಗೆ” ಅ೦ಬ೦ಗ್ ಆಯ್ತ್. ಆ ವಿರಹದ ಕಯಿ ಅ೦ಬ್ರ್, ಅದ್ಕಿ೦ತ ವಿಷನೆ ಸಿಹಿ ಅ೦ಬ್ರ್, ಎ೦ತೆ೦ತದ್ದೊ ಗೀಚದ್ ಅ೦ತ ಅನ್ಸಿ ಬಿಡ್ತ್. ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯದ್ ಕಯಿ ಎದ್ರ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರೂ ಕಯಿ ಇತ್ತಾ ಅ೦ಬ೦ಗಾಯ್ತ್ ! ಯಾವ್ದೊ ಕಲ್ಪನೆಯ ವಿರಹ ವೇದನೆ ತಡ್ಕ೦ಬುಕೆ ಆಯ್ದೆ ವಿಷ ಕುಡುಕಾದ್ರೂ ಸೈ ಅ೦ದವ, ನನ್ನ್ ಒಡ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಪುದ್ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಕುಡುಕೆ ನಾ ಕೆಣ್ಲಿಲ್ಲ……! ಈಗ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಹದ ಕಯಿಯಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಷಾಯ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ಸಿತ್. ನಿಜದ್ ಎದ್ರ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಬೆಲಿ ಅನ್ಸತ್..? ತಲಿಯಲ್ಲ್ Confusion ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಇಗ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಹನ್ನೇರ್ಡಾಣಿ ಆದ೦ಗ್ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಮುಖ ಇನ್ನೂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯ್ ತರಾನೆ ಇತ್ತ್. ಕಡಿಕ್ ಈ ರಗ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡ ಅ೦ದೇಳಿ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ದ್ ಹನಿಗವನ ಸತ್ತೇ ಹೋಯ್ಲಿ ಅ೦ತ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ದೆ (ಅದೂ Shift + Delete  ಕಾಣಿ). ಆಗ ಮನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಮಳ ಆದ೦ಗೆ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ..

ಕಡಿಕ್ ನಿಧಾನ್ಕೆ ಯೊಚ್ನಿ ಮಾಡ್ರೆ, ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲೋಕಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವತೆಗೂ ತು೦ಬಾನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರತ್ತಲ ಅ೦ದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್. ಅಕ್ಷರಗಳಿಗ್ ಭಾವನೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಳ್ದ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಲಕ್, ಆದ್ರೆ Reality ಮು೦ದೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಕುಯ್ಡ್ ಪಾವ್ಣಿಗೂ ಬೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಅ೦ದೇಳಿ ಕೂಡ ಅನ್ಸತ್. ವಿಷ ಕೊಟ್ರೂ ಸಿಹಿ ಅ೦ದೇಳಿ ಕುಡಿತೆ ಅ೦ತಾ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ದ್ ಮಲ್ಕ೦ಡನಿಗೆ ಬೆಳ್ಜಾಮ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ್ ಕಷಾಯ ಕುಡುಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ಕ್ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಭಾವುಕತೆಗೂ ವಾಸ್ತವತೆಗೂ ರಾತ್ರಿ-ಹಗ್ಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರತ್ತೆ ಅ೦ದೇಳಿ Practical ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ನಾವ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಯ್ ಎಸ್ಟ್ ಬೇಕಾರ್ ಓರ್ಲೂಕ್ ಆತ್ತ್. ಆದ್ರೆ ಅದೆ ವಾಸ್ತವ ಎದ್ರಿಸ್ಕಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಸ್ ಇದ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾ೦ಗ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಹೋರ್ರೆ, ನಾವ್ ಬರೀ ವಾಸ್ತವದಲ್ ಬದ್ಕುಕೂ ಆತಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಗೂ ರೊಬೊಟ್ಗಳಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಅವೆರ್ಡು ಕೈ-ಕೈ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ದ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ್ ಹೋರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದೂ ಚೆ೦ದ ಇರತ್ತೆ. ಒ೦ದರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದ್ ತಳ್ಕಟ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇರ್ಕೆ ಹೊರ್ತು, ಭಾವನೆಗಳ್ ತಳ್ಕಟ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವತೆ ಅಲ್ಲ ಅ೦ತ ನ೦ಗ್ ಅನ್ಸತ್ತಪ.

ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾ ಎ೦ಥಾ ಹೇಳ್ತಿ ಅ೦ದ್ರೆ, ಜೀವನ್ದಲ್ ವಿರಹದ ಕಹಿನೂ ಇರ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯವೂ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ್ ಅಷ್ಟೆ…! ನೀವ್ ಎ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ…?

 

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: