ಕು೦ದಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ – ಕನ್ನಡದ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್

21 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

“ಕು೦ದಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ”, ಈ ಪದ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾ ಎ೦ತ ಹೇಳುಕ್ ಹೊರ್ಟಿದಿ ಅ೦ತ ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಇರ್ಕ್ ಕಾಣೀ . ಕನ್ನಡದ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೆ ಈ ಪದನ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕ್ ಸಲ ಸ೦ದ್ ಬಿಡ್ದೆ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರೆ ಬಾಯ್  ಬೆ ಬ್ಬೆ ಬ್ಬೆ ಆಯ್ ಕಡಿಕ್ “ಕು೦ದಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ” ಹೊಯ್ “ಕು೦ಕುಪುರ ಕು೦ಕು ಕು೦ಕುಮ” ಅ೦ತೆಲ್ಲ ಅತ್ತಲ, ಅದೆ ವಿಷ್ಯ. ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇ೦ಥ ಪದಗಳಿಗೆ  “ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್” ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ ಇದಕ್ಕೆ “ನಾಲಗೆ ತಿರುಚು” ಅ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರ್. ಇದೇನ್ ಹೊಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ, ನೀವು ಸಹ ಇ೦ತ ಪದ ತು೦ಬಾ ಕೇ೦ಡಿಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್. ಇದ್ನ್ ಹೇಳ್ಕ೦ಡ್ ಬಾಯ್ ಹೊರ್ಡದ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಯಾರ್ ನೆಗಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ…?. ಸಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಒತೂ ಇದೊ೦ತರ ಆಟ ಇದ್ದ೦ಗೆ. ನಾವೂ ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಇ೦ತದ್ದ್ ಹೇಳ್ಕ೦ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿತ್ ಅಲ…

ಆಮೇಲ್,ನಾವ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚ್ ಕಡ್ಮಿ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್. ಎಲ್ಲಾರು ಸಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಬ೦ದ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಹೇಳುಕ್ ಹಟ ಮಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ್ ಅಲ್ಲ್ -ಇಲ್ಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿತ್. ಕೆಲವ್ ಪದ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸುಲುಭ ಅ೦ತ ಕ೦ಡ್ರೂ  ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುಕ್ ಹೋದಾಗ್ಲೆ ನಮ್ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಪುದ್. ಆದ್ರೂ ಈಗೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಮಯ ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ “ಷೀ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೀ ಶೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್” ಅ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರೆ ಹೊರತು ಕನ್ನಡ ನಾಲಗೆ ತಿರುಚುಗಳು ಹೇಳುದ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ಕೆ ಈಗ, ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಹೇಳದ್ ಮತ್ತೆ  ಅಗಾಗ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಕೇ೦ಡ್ ಎಲ್ಲಾ “ನಾಲಗೆ ತಿರುಚು” ಪದಗಳನ್ನ್ ಒಟ್ಟ್ ಸೇರ್ಸಿ ಬರ್ದಿದಿ. ಓದಿ ಕಾ೦ಬ,

ಕು೦ದಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ

ಸ೦ಪ೦ಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸ೦ಪ೦ಗಪ್ಪ

ಮರಿಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ

ಸಂಪಿಗೆ ಕೆಂಪುಗಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿಕೆಂಪುಗಂಗಪ್ಪ’

ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗೂಬೆ ಪುಕ್ಕ

 ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ

ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ರಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ  ರಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕ

ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಹುರಿದ ಹುರಿಕಡಲೆ

ಅವಳರಳೆಳೆದ ಕೊಳಗದೊಳು ಇವಳರಳೆಳೆದಳು

ಜಂಬಗಿ ತೂಕಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತುಪ್ಪದ ತಂಬಿಗಿ ತಂದಾನ

ಅರಳೀಮರದೆಲೆತಳಿರೊಡೆದೆರಡೆಲೆಯಾಯ್ತು

ಅರಳೀಮರಬುಡ ತಳಿರೊಡೆದೆರಡೆಲೆ ಮತ್ತೆರಡೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು

ತಾತಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತುಪ್ಪದ ತಂಬಿಗೆ ತಂದಾನ

ಒ೦ದಾಲದಮರದಡಿಯಲ್ಲೆರಡೆರಡರಣೆಗಳುರುಳುರುಳೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ

ಬ೦ಕಾಪುರದ ಕೆ೦ಪು ಕು೦ಕುಮ

ಕುರುಗೋಡು ಕುಡುಗೋಲು

ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೊರಡು ತಳೆದು ತೊಳೆದು ಕೊರಡೆರಡಾಯಿತು

ಕಚ್ಚಾ ಪಾಪಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಪಡ್

 ಕಾಗೆ ಗೂ ಗೂ, ಕಾ ಕಾ ಗೂಬೆ, ಬೆಕ್ಕು ಬೌ ಬೌ, ನಾ
ಯಿ ಮಿಯಾ೦ ಮಿಯಾ೦

ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅ೦ದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಯ್ತಾ..

ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾ ಪದನ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಓದಿ  ಬೆ ಬ್ಬೆ ಬ್ಬೆ ಅ೦ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಧನ್ಯ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುದ್ಕಿ೦ತ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನ೦ಗೂ ತೀಳ್ಸಿ ಆಯ್ತಾ…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: