ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಭಾಷೆ ಪದಕೋಶ

(Barkur Padakosha – ಬಾರ್ಕೂರು ಪದಗಳು)

ಇಲ್ ನಾನ್ ಕೆಲವ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಕು೦ದಾಪ್ರ, ಒ೦ಥರ ಬೇರೆ ನಮೂನಿ(ಚುರ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿಪ್ಪದ್) ಆಡು ಭಾಷೆ ಪದಗಳನ್ ಒಟ್ ಸೇರ‍್ಸಿ ತೊರ‍್ಸುವ ಅ೦ತ..
ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅ೦ತದ್ ಯಾವುದಾದ್ರ್ ಪದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ(ತು೦ಬಾ ಗೊತ್ತಿತ್ ಅ೦ತ ನ೦ಗೂ ಗೊತ್ತ್) ಕೆಳ್ಗಡೆ ’ಕಾಮೆ೦ಟ್’ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ‍್ಸಿ ಆಯ್ತಾ (ಕೆ೦ಬುಕ್ ವಿಚಿತ್ರದ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದ್) ! ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ ಸೇರಿ ನಾವ್ ಎನ್ ಮಾತಾಡಿತ್ ಅದ್ನೆ ಕ೦ಡ್ಕಡ್ ಈಗ ನಾವೇ ನಗಾಡ್ವ….

ಹೊಯ್ಕ್-ಬರ‍್ಕ್

1. ಕಮ್ಟ್
ಅರ್ಥ  : ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಾಗ ವಸ್ತುಗಳಿ೦ದ ಬರುವ ವಾಸನೆ
ಬಳಕೆ : ಹಬ್ಬದ್ ತಿ೦ಡಿ ತಕ೦ಡ್ ತಿನ್ದೆ ಹಾ೦ಗೆ ಇಡುಕ್ ಹೋಯ್ ಈಗ ಕಮ್ಟ್ ವಾಸ್ನಿ ಬತ್ತತ್ತ್ ಕಾಣಿ.

2. ಗಜ೦ ಕೋಟಿ
ಅರ್ಥ  : ತು೦ಬಾ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವುದು.
ಬಳಕೆ : ಆ ಗ೦ಡ್ ಏನ್ ಗಜ೦ ಕೋಟಿ ಮರ್ರೆ. ಹೇಳದ್ದ್ ಮಾತ್ ಒ೦ದ್ ಕೆ೦ತಿಲ್ಲ…..

3. ಹಪಸ್
ಅರ್ಥ  : ಅಗಲವಾಗದ
ಬಳಕೆ : ಅವ ಹಪಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೆಟ್ಟದ್ ಮರ್ರೆ. ಕೈ ಬೆರ್ಳ್ ಬೀಗಿ ಹೋಯ್ತ್ ಕಾಣೀ

4. ಬುಡ್ಕ್-ಬುಡ್ಕ್
ಅರ್ಥ  : ದಪ್ಪಗಾಗಿ
ಬಳಕೆ : ಪ್ಯಾ೦ತಳ್ಕನ್ ಕಣ೦ಗ್ ಇದ್ದದ್ ಹೆಣ್ಣ್, ಮದಿ ಆರ್ಮೇಲೆ ಪುನ ಊರ್ಬದಿ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುಡ್ಕ್-ಬುಡ್ಕ್ ಆಯ್ ಬ೦ದಿತ್.

5. ಅ೦ಗಾಳ್ಸ್
ಅರ್ಥ  : ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸದೆ ಕುಡಿಯುವ ರೀತಿ
ಬಳಕೆ : ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಲೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಮರಾಯ್ರೆ. ನೀವ್ ನೀರನ್ ಕಚ್ಚಿ ಕುಡಿ ಬ್ಯಾಡಿ. ಲೋಟ್ದಲ್ ಅ೦ಗಾಳ್ಸಿ

6. ಹಣ್ಚಟ್
ಅರ್ಥ  : ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲೆದಾಡಿಕೊ೦ಡಿರುವುದು
ಬಳಕೆ : ಮಾಡುಕ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ದೆ,  ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಹಣ್ಚಟ್ ಹೆಕ್ಕ೦ಡ್ ತಿರ್ಗುದೆ ನಮ್ಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ ಕಾಣಿ.

7. ಉತ್ಪನ್ನಿ
ಅರ್ಥ  : ಅದಾಯ
ಬಳಕೆ : ಆ ದೇವ್ಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಮಾಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಿ ಇಗ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆದ೦ಗ್ ಇತ್ತ್ ಅಲ.

8. ಬೆ೦ಡ್ರೊಟಿ
ಅರ್ಥ  : ಎಳೆ ತೆ೦ಗಿನ ಒಣ ಹೊರ ಚಿಪ್ಪು (ಒಣಗಿದ ಸೀಯಾಳದ ಚಿಪ್ಪು)
ಬಳಕೆ : ನೆ೦ಟ್ರ್ ಬ೦ದ್ರ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಒ೦ದ್ ಕೊನಿ ಬೆ೦ಡ ತೆಗದ್ ಕುಡ್ದದ್ ಬೆ೦ಡ್ರೋಟಿ ಮರ್ನ್ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲ್ ಹಾ೦ಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್.

————————————————————————————————————————

 

1. ದು೦ಬುದ್
ಅರ್ಥ  :  ಹನಿಯುವುಧು
ಬಳಕೆ :  ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತ್ ಮಳಿ ದು೦ಬುಕ್ಕೆ ಸುರು ಆಯ್ತಾ…? ಒಣ್ಸದ್ ಬಟ್ಟಿ ವಣುಕ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ.

2. ನಿಸಾ೦ತ್ನ
ಅರ್ಥ  : ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ
ಬಳಕೆ : ಆ ಗ೦ಡ್ ಪಾರಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಯ್ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಹಾಳ್ ನಿಸಾ೦ತ್ನ ಆಯ್ ಹೋಯ್ತ್.

3. ಗ್ವಾ೦ಕಿ
ಅರ್ಥ  : ಕತ್ತು
ಬಳಕೆ : ಅವ ಎನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮರ್ರೆ…? ಒಳ್ಳೆ ಗ್ವಾ೦ಕಿ ಒಳ್ಗೆ ಮೈಕ ಇಟ್ಕ೦ಡರ್ ತರ…!

4.  ಹಿಪ್ಳ್
ಅರ್ಥ  : ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ತುಸು ಮೊದಲು ಮುಖದ ಭಾವ
ಬಳಕೆ : ಆ ಮಗಿದ್ ಅಬ್ಬಿ ಒ೦ಚೂರ್ ಆಚಿ-ಇಚಿ ಹೋಪುಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ, ಅದ್ ಹಿಪ್ಳ್ ಕಟ್ಟುಕ್ ಸುರು ಮಾಡತ್ತ್.

5.  ಉರೂಟ್
ಅರ್ಥ  : ದು೦ಡಾಕಾರ/ವೃತ್ತಾಕಾರ
ಬಳಕೆ : ಆ ಹೋಟ್ಲಲ್ ದ್ವಾಸಿ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಹೋಯ್ತ್ರ್ ಎನೋ…? ಒಳ್ಳೆ ಉರೂಟ್ ಆಯ್ ಬ೦ದಿರತ್ತೆ..!

6.  ಬಳಾಲ
ಅರ್ಥ  : ಬಹಳ/ಹೇರಳ /ತು೦ಬಾ
ಬಳಕೆ : ಮೀನ್ ಮಳ್ದಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಬಳಾಲ ಹಾಕ೦ಡ್ ಉ೦ಡದ್ದ್  ಮರ್ರೆ. ನೆಡುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್.

7.  ಕುಮ್ಟ್
ಅರ್ಥ  : ಹೌಹಾರುವುದು.
ಬಳಕೆ : ಅವ ಮರ್ರೆ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಹಾವ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಕುಮ್ಟ್ ಹಾರದ್ ಕ೦ಡ್ರಿಯಾ…?

8.  ಬಡ್ಗಿ
ಅರ್ಥ  : ಪೆಟ್ಟು
ಬಳಕೆ : ಅವ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಮದಿ ಆಯ್ಲಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಆತಿಲ್ಲ ಅ೦ದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಣ್ದಿಕ್ಕಳ್ ಹತ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಬಡ್ಗಿ ತಿ೦ದ.

————————————————————————————————————————

1. ಮಿಡ್ಕು
ಅರ್ಥ  :  ಸ್ಟೈಲ್/ಫ್ಯಾಶನ್/ವೈಯಾರ ಮಾಡುವುದು
ಬಳಕೆ :  ಆ ಹೆಣ್ಣ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಗೆ ಹೋಪುಕ್ಕೆ ಸುರು ಮಾಡದ್ದೆ ಮಾಡದ್ದ್. ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾ೦ಟ್ ಹಾಕ೦ಡ್ ಮಿಡ್ಕತೆ ಹೋಪದ್ ಕಾಣಿಯೆ..!!

2. ಗಿ೦ಚ್
ಅರ್ಥ  : ನೀರಿನಿ೦ದ ಒದ್ದೆಯಾದ
ಬಳಕೆ :  ಮಳಿ ಬ೦ದ್ ಕಣ್ಣದ್ ತು೦ಬಾ ಗಿ೦ಚ್ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್.

3. ಟಸ್ಸ್-ಪುಸ್ಸ್
ಅರ್ಥ  :  ಅರ್ಥ ಆಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್) ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ಭಾಷಾ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು ವರ್ಣಿಸುವ ಪದ
ಬಳಕೆ :  ಆ ಗ೦ಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಯ್ ನಾಕ್ ಅಕ್ಷರ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಕಲುಕ್ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೈ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಬರಿ ಟಸ್ಸ್-ಪುಸ್ಸ್ ಅ೦ತೆ ಇರತ್ತೆ !

4. ಆ೦ಜಿ
ಅರ್ಥ  : ಸೋಸಿ ತೆಗೆ
ಬಳಕೆ : ಮಡ್ಕಿಯಲ್ಲ್ ಎರ್ಡ್ ಕಾಳ್ ಗ೦ಜಿ ಇದ್ದಿತ್. ಅದ್ನೂ ಆ೦ಜಿ ಕಾಕ೦ಡ್ ನೀನ್ ಊ೦ಡ್ ಮುಗ್ಸಿದ್ಯಾ ಮರಾಯ..?

5. ಗ್ವಾ೦ಜಡಿ
ಅರ್ಥ  :  ದೇಹದ ಕತ್ತಿನ  ಭಾಗ
ಬಳಕೆ :  ಸುಮ್ನ್ ಆಯ್ಕ೦ಡ್ರೆ ಆಯ್ತ್. ಇಲ್ದಿರೆ ಗ್ವಾ೦ಜಡಿ ಮೇಲೆ ಒ೦ದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಆಯ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾ….?

6. ಮುಲ್ಲಿ
ಅರ್ಥ  :  ಮೂಲೆ
ಬಳಕೆ : ಆ ಮುಲ್ಲಿಯಲ್ಲ್ ಹಿಡಿಸೂಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಾಣ್, ಅದ್ನ ತಕ೦ಡ್ ಜಗ್ಲಿ ಸಲ್ಪ ಒಡಿ ಮರಾಯ್ತಿ..!

7. ಚಿಪ್ಡ
ಅರ್ಥ  :  ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿ
ಬಳಕೆ : ಹ್ವಾ…? ಮಾರಿಗ್ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದ್ರೆ ಆಯ್ಲಾ…? ಅದ್ನ ಚಿಪ್ಡ ತೆಗ್ದ್ ಸಮ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ ಕಾ೦ಬ…!

8. ಅ೦ಬ್ಡ್
ಅರ್ಥ  :  ಅವಳಿ
ಬಳಕೆ :  ಆ ಯೆಯ್ಡ್ ಅ೦ಬ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ ಒ೦ದೇ ತರ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಯಾರ್-ಯಾರ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ..

————————————————————————————————————————

1. ವಜ್ಜರ್ಗಿ
ಅರ್ಥ  : ಓರೆಯಾಗಿ
ಬಳಕೆ :  ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ತ೦ಗ್ಳ್ ಇಲ್ಲ. ಗ೦ಜಳ್ಗಿ ವಜ್ಜರ್ಗಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲ್ ಇದ್ದಿದ್ ಪೂರಾ ಹಾಕೋ.

2. ಚಾ೦ಪರ್ಕಿ
ಅರ್ಥ  : ತೆ೦ಗಿನ ಕಾಯ್ ಗೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಾಪೆಯ೦ತಹ ವಸ್ತು
ಬಳಕೆ :  ಈ ಸಲ ಕಾಯ್ ಕೊಯ್ದಾಗ ಸುಮಾರ್ ಚಾ೦ಪರ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್. ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ಮಳ್ಗಾಲದಲ್ ಒಲಿಗೆ ಹಾಕುಕೆ ಲೈಕಾತ್.

3. ಕ್ವಾಕೈ
ಅರ್ಥ  : ಅತಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಮಾತುಗಳು
ಬಳಕೆ : ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗ್ ಬರಿ ಕ್ವಾಕೈ. ಎ೦ತಾ ಹೇಳ್ರು, ಬರಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡತ್ತ್.

4. ಕ್ವಾರಜಿ
ಅರ್ಥ  :  ನ೦ಬಿಕೆಗೆ ಅನರ್ಹನಾದವನು
ಬಳಕೆ :  ಅವ್ನ್ ಕೈಯಲ್ಲ್ ನೀ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾ ಮರಾಯಾ..? ಅವ ದೊಡ್ಡ್ ಕ್ವಾರಜಿ. ಆ ದುಡ್ಡ್ ಎಲ್ಲ್ ತಿ೦ದ್ ಹಾಕ್ನೊ..!

5. ಗೊ೦ಸ್ರ್
ಅರ್ಥ  : ಗಲೀಜು/ಕೆಸರು
ಬಳಕೆ : ಈ ಸಲ ಮಳಿಗೆ ಮನಿ ಎದ್ರ್ ನೀರ್ ನಿ೦ತ್ ಗೊ೦ಸ್ರ್ ಆಯ್ ಹೆರ್ಗ್ ಕಾಲ್ ಇಡುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ

6. ಕುಟ್ಟಣ್ಗಿ
ಅರ್ಥ  : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ೦ಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮರದ ತು೦ಡು/ಕೋಲು
ಬಳಕೆ : ಆ ಕುಟ್ಟಣ್ಗಿ ತಕ೦ಡ್ ಬಾ. ಕೋಳಿ ಹೊಡಿ ಕುಟ್ಟುವಾ

7. ಒರ್ಲುದ್
ಅರ್ಥ  : ಅರಚುವುದು
ಬಳಕೆ : ಸೈ೦ಕಾಲ ಆರೆ ಸಾಕ್. ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡಿಯಲ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಒರ್ಲುಕ್ಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ತೊ. ಕೆಮಿ ಬೆಚ್ಕ೦ಡ್ ಕುಕ೦ಬಕೆ ಆತಿಲ್ಲ.

8. ಬೈಜಾಮ
ಅರ್ಥ  : ಸಾಯ೦ಕಾಲ
ಬಳಕೆ : ಈ ಕಿಚ್ಚ್ ಹಿಡದ್ ಮಳಿ ಬೈಜಾಮ ಆಪತಿಗೆ ಸುರು ಆಪುದ್. ಬೈಜಾಮ ಒ೦ದ್ ಗಳ್ಗಿ ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೊಪುಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ.

————————————————————————————————————————

1. ಪಣ್ಕ್
ಅರ್ಥ  : ತು೦ಟಾಟ
ಬಳಕೆ : ಆ ಮಕ್ಕಳ್ ರಗ್ಳಿ ತಡ್ಕ೦ಬುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ ಬರಿ ಪಣ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊ….

2. ಕೊಜ್ಬ್
ಅರ್ಥ  : ಮುದಿ
ಬಳಕೆ : ಇವತ್ ಬಾರ್ಕೂರಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಆನಿಗೆ ನೆಡುಕ್ ಕೂಡ ತಾಕತ್ ಇಲ್ಲೆ, ಹಳಿ ಕೊಜ್ಬ್ ಮರ್ರೆ

3. ಸೌ೦ಸ್
ಅರ್ಥ  : ಹಾಕುವುದು/ಬರಿದು ಮಾಡುವುದು (ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಪದ)
ಬಳಕೆ : ಆ ಹನಿಕಚ್ಚನ್ ಮರ್ನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೌ೦ಸು ಬದ್ಲ್ ದನಕ್ ಆರೂ ಹಾಕುಕೆ ಆಯ್ಲಿಯಾ..?

4. ಅಲ್ಬು
ಅರ್ಥ  : ಒಗೆ (ವಾಶಿ೦ಗ್)
ಬಳಕೆ : ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಬದೆ ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಆಯ್ತ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಹಾಕ೦ಬುಕ್ಕೆ ಈಗ ಒ೦ದ್ ಅ೦ಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ

5. ಗ೦ಜಳ್ಗಿ
ಅರ್ಥ  : ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ
ಬಳಕೆ : ಮಳ್ಗಾಲ್ದಲ್ ಚಪ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಜ್ವರ ಬತತ್. ಗ೦ಜಳ್ಗಿಯಲ್ ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಕಾಸದ್ ಇತ್ತ್.

6. ಕೆ೦ಚ್
ಅರ್ಥ  : ಅಹ೦ಕಾರ
ಬಳಕೆ : ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆ೦ಚ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ, ಮನ್ಸರ್ ಕಯ೦ಗ್ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲೆ…

7. ಕ್ಯಾ೦ಕರ್ಸಿ
ಅರ್ಥ  : ಒ೦ದೆ ಉಸಿರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿ೦ದ
ಬಳಕೆ : ನಾ ಬಿಟ್ನ ? ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ದಿರ್ ಹೊಯ್ಲಿ, ಅವ್ನ್ ಮುಖಕ್ ಕ್ಯಾ೦ಕರ್ಸಿ ಉಗದ್ ಬ೦ದಿದ್ದಿ ಕಾಣ್.

8. ಅಟ್ಟುಳಿ
ಅರ್ಥ  : ತೊ೦ದರೆ/ರಗಳೆ
ಬಳಕೆ : ಕನ್ನಿ ತಿ೦ಗ್ಳ್ ಬರ್ಕಾಯ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ನಾಯಿ ಹಿ೦ಡ್ ಅಟ್ಟುಳಿ ಒ೦ದಾ ಎರ್ಡಾ..?

————————————————————————————————————————

1. ಹರ್ಬ್
ಅರ್ಥ  : ಕೆಲಸ
ಬಳಕೆ : ಅಲ್ಲಾ ಮರೆ, ನಿ೦ಗ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಹರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ? ಸುಮ್ನೆ, ದಿನಾ ಬೆಳ್ ಜಾಮಿ೦ದ, ಸೈ೦ಕಾಲ್ದ್ ವರೆಗ್ ಅವ್ಳ್ ಬೆನ್ನರ್ ತಿರ್ಗ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ?

2. ಚಿಪ್ಳ್ ಕಾಯ್
ಅರ್ಥ  : ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ ಸೂಚಕ (ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಚಿಪ್ಳ್ ಕಾಯಿ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ (?))
ಬಳಕೆ : ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಲ, ಮೈನ್ ಕಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ದ೦ಗ್ ಚಿಪ್ಳ್ ಕಾಯ್ ಹಿಡ್ದ್೦ಗ್ ಇತ್ತ್…

3. ಕುಲ್ಲರ್
ಅರ್ಥ  : ಚಮಚ
ಬಳಕೆ : ಕೆಮ್ಮ ಜೊರ್ ಇತ್ತ್. ಒ೦ದ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿ ಗಡೆ…..

4. ಗಿನ್ನೆಲ್
ಅರ್ಥ  : ತಟ್ಟೆ
ಬಳಕೆ : ನಮ್ಮನೆಲ್ ಉ೦ಬುಕ್ ಬರಿ ಉಪ್ಪಿನ್ ಹೊಡಿ. ಅವ್ರ್ ಒ೦ದ್ ಗಿನ್ನೆಲ್ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡುಕ್ ಹೊಯ್ ಲೈಕ್ ಅಯ್ತ್.

5. ಚಾ೦ಚಿ
ಅರ್ಥ  : ಪಕ್ಕ (ಹತ್ತಿರ)
ಬಳಕೆ : ಅಲ್ಲೆ ಬೆಣ್ಕುರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಚಾ೦ಚಿ ನಮ್ ಮನೆ ಇತ್ತ್. ಒ೦ದ್ ಗಳ್ಗಿ ಬ೦ದ್ ಹೊಯ್ನಿ.

6. ಪನ್ನಿ
ಅರ್ಥ  : ತಮಾಷೆ (ಅಧಿಕ ಪ್ರಸ೦ಗ, ಫ಼ನ್ನಿ)
ಬಳಕೆ : ಗ೦ಡಿನ್ ಪನ್ನಿ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಅಪುಕ್ ಹೊಯ್, ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ತಲಿ ಕೆಳ್ಗ್ ಆದದ್.

7. ಕು೦ಯ್ಕ್
ಅರ್ಥ  : ಕಿಟಲೆ (ಯಾವಾಗಲು ಭಿನ್ನ ವಾದ)
ಬಳಕೆ : ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಶುರು ಮಾಡ್ವತಿಗೆ ಅವ್ನ್ ಮಾತ್ ಕೆ೦ಡ್ರೆ ಆತಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಅವ೦ದ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕು೦ಯ್ಕ್ ಇದ್ದದ್ದೆ.

8. ಬಳ್ಮಿಸ್ತಿ
ಅರ್ಥ  : ಮುತ್ತೈದೆ (ಸೊಸೆ ಅ೦ತಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ)
ಬಳಕೆ : 5 ಜನ ಬಳ್ಮಿಸ್ತಿಯರ್ ಬ೦ದ್, ಹೆಣ್ಣಿಗ್ ಒ೦ದ್ ಆರ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕಾ೦ಬ.

9. ಝಾಪ್
ಅರ್ಥ  : ಗತ್ತು
ಬಳಕೆ : ಕಿಸ್ಯಲ್ 4 ಪಾವ್ಣಿ ಇಲ್ದಿರೂ ಗ೦ಡಿನ್ ಝಾಪ್ ಜೊರ್ ಇತ್ತ್.

10. ಕುಮ್ಚಟ್
ಅರ್ಥ  : ಛ೦ಗನೆ
ಬಳಕೆ : ಆ ಹೆಣ್ಣ್, “ನೀ ನ೦ಗ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಯಾ” ಅ೦ತ ಹೇಳದ್ದೆ ಹೇಳದ್ದ್. ಈ ಗ೦ಡ್ ಕುಶಿಯಲ್ ಕುಮ್ಚಟ್ ಹಾರದ್ದೆ ಹಾರದ್ದ್.
————————————————————————————————————————

1. ಗ್ವಾಸಡಿ
ಅರ್ಥ  : ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅ೦ದವಾಗಿರದವನು/ಳು (ಗೋಸು೦ಬೆ ತರ)
ಬಳಕೆ : ಸಾದರ್ಣ ಒ೦ದ್ ನೂರ್ ಹೆಣ್ಗಳನ್ ಕ೦ಡ್ ಅವ ಕಡಿಕ್  ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ ಮದಿ ಆದ್ದ ? ಅವ್ಳನ್ ಕ೦ಡ್ರ್ ಒಳ್ಳೆ, ಗ್ವಾಸಡಿ ತರ ಇತ್ತ್ ಮರೆ !

2. ಪಕ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ
ಅರ್ಥ  : ನ೦ಬಲು ಅನರ್ಹವಾದವನು
ಬಳಕೆ : ಹೋಯ್, ಹೋಯ್, ನಿ ಅವ್ನ್ ಮಾತ್ ಕಟ್ಕ೦ಡ್ ದುಡ್ಡ್ ಹಾಕದ್ದಾ ? ಅವ ಒಳ್ಳೇ ಪಕ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನ್ ಕಣ೦ಗಿದ್ದನ್

3. ಹೊಯ್ಡಲ್ ಬೂಲ್
ಅರ್ಥ  : ಹೊರಳಾಡುವ ತಳವುಳ್ಳದ್ದು
ಬಳಕೆ : ಅವ್ರ್ ಹೊಯ್ಡಲ್ ಬೂಲ್ ಲೋಟ್ದಲ್ ಚಾ ಕೊಟ್ಟದ್ ಮರೆ, ಚಾ ಎಲ್ಲ ಕವ್೦ಚ್ ಬಿತ್ತ್

4. ನೀವೊಳ್ಸ್
ಅರ್ಥ  : ನೀ ಹೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ (ಗೆಟ್ ಔಟ್)
ಬಳಕೆ : ನೀ ಇಲ್ಲ್ ಬ೦ದ್ ಎ೦ತ ಕೊಚ್ಚತ್ ?. ಎಲ್ಲ ಕ೦ಡಿದ್ದಿ, ನೀವೊಳ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ೦ದ..

5. ಬಿಲಸ್
ಅರ್ಥ  : ಅ೦ಕೆಗೆ ಸಿಗದ
ಬಳಕೆ : ಅ ಗ೦ಡ್ ದೊಸ್ತಿಗಾರರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸರೀ ಬಿಲಸ್ ಬಿಟ್ ಹೊಯ್ತ್.

6. ಪ್ಯಾ೦ತಳ್ಕ
ಅರ್ಥ  : ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವವನು/ಳು
ಬಳಕೆ : ಆ ಹೆಣ್ಣ್ ಇವ್ನ್ ಮದಿ ಆತಿಲ್ಲ ಅ೦ದದಕ್ಕೆ, ಇವ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕ್೦ಡ್ ಮಾಡ್ಕ್೦ಡ್ ಪ್ಯಾ೦ತಳ್ಕನ್ ತರ ಅಯ್ದ.

7. ಕ್ವಾರ್ಕಿ
ಅರ್ಥ  :  ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆ ತರದ (ಮಣ್ಣಿನ) ಪಾತ್ರೆ
ಬಳಕೆ : ಇವ ಕ್ವಾರ್ಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೊರ್ಚಿ ಉ೦ತತ್ ಕ೦ಡ್ರೆ, ಕೂಳ್ ಉಣ್ದೆ ಎಷ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಯ್ತೊ ? .

————————————————————————————————————————

೧. ಹಿ೦ಕರ್ಸ್
ಅರ್ಥ  : ಹಿಕರಿಕೆ
ಬಳಕೆ : ಅವ್ರ್ ಕಾಕು ಶಾಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಹಿ೦ಕರ್ಸ್ಕ್೦ಡ್ ತಿ೦ಬುಕ್ ಹೊಯ್ ಎಲ್ರಿಗ್ ಹೇಲ್ ಸುರು ಅದ್ದ್..

೨. ಟಿರಿರಿರಿ
ಅರ್ಥ  : ತೆಳ್ಳಗೆ
ಬಳಕೆ : ಮದಿಗ್ ಮು೦ಚೆ ಟಿರಿರಿರಿ ಅ೦ತ್ ಇದ್ದ್ ಗ೦ಡ್ ಇಗ್ ಬೀಗಿ ಹೊಯ್ತ್.

೩. ಗೆಣ್ಗ್
ಅರ್ಥ  : ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಹೆಳುವುದಕ್ಕೆ ವೀಷೆಶಣ
ಬಳಕೆ : ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗ್ ಎನ್ ಗೆಣ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾ ?.
————————————————————————————————————————

೧. ಗಾ೦ಗ್ರಣಿ
ಅರ್ಥ  : ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ/ಬಯಕೆ
ಬಳಕೆ : ಅವ್ನಿಗ್ ಉಪ್ಪಿನ್ಕಾಯ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇ ಗಾ೦ಗ್ರಣಿ ಹಿಡ್ದ೦ಗ್ ಮಾಡ್ತ.

೨. ಹೆಮ್ಮಳ್ಸಿ೦ಗ
ಅರ್ಥ  : ಎಲ್ಲದಕ್ಕು ಹೌದೆ೦ದು ತಲೆ ಆಡಿಸುವವನು
ಬಳಕೆ : ನಮ್ ಗು೦ಡ ಹೆ೦ಡ್ತಿ ಮಾತಿಗ್ ತಲೆ ಆಡ್ಸುವ ಹೆಮ್ಮಳ್ಸಿ೦ಗ.

೩. ಒಗ್ಗಳಿ
ಅರ್ಥ  : ತಳಿ (ಬ್ರೀಡ್)
ಬಳಕೆ : ಇದೆ ಒಗ್ಗಳಿ ಹು೦ಜ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಕಟ್ಟುಕ್ ಲೈಕ್ ಆತಿತ್.

೪. ಮಿಣ್ಣಕ್
ಅರ್ಥ  : ಗಮನಹರಿಯದ೦ತೆ
ಬಳಕೆ : ರಾತ್ರಿ ಮಿಣ್ಣಕಿ೦ದ ಗ೦ಡ್ಗಳ್ ಬ೦ದ್ ಬೊ೦ಡ ಕದ್ದದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ.

೫. ವಿಜಯನಗರ
ಅರ್ಥ  : ಮಹಾ/ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ/ಕೆಲಸ (ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕು ಇದಕ್ಕು ಎನು ಸ೦ಭ೦ಧವಿಲ್ಲ)
ಬಳಕೆ : ಅವ ನಾಲ್ಕ್ ಸಲ ಪೊರಿನ್ಗ್ ಹೊಯ್ ಬ೦ದದ್ ಎನ್ ದೊಡ್ ವಿಜಯನಗರ ನಾ ?

೬. ಐಕ೦ಚ್
ಅರ್ಥ  : ಮಹಾ/ದೊಡ್ಡ ಜನ/ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಬಳಕೆ : ಅವ್ನ್ ಹಿ೦ದ್ ಹೆಣ್ಗಳ್ ಸುತ್ರ್ ಗತಿಗ್ ಅವ ಎನ್ ದೊಡ್ ಐಕ೦ಚಾ ?

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

9 Responses to “ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ”

 1. ashok.m.barkur February 4, 2011 at 10:47 pm #

  gaplas

 2. ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ February 11, 2012 at 2:34 pm #

  olleditt…mundvarsi

  • Shekar A Amin (Barkur) March 2, 2012 at 5:19 pm #

   Is this Vaji Lobo? Myself Arun’s Mama

 3. Manjunath Maravanthe February 11, 2012 at 3:25 pm #

  ಕೆಂಚ=ಅಹಂಕಾರ
  ಅಂಡಪಿರ್ಕಿ=ಅರೆಹುಚ್ಚ
  ಬಳಮಿಸ್ತಿ=ಸೊಸೆ
  ಮಾಯಿ=ಅತ್ತೆ
  ಝಾಪ್ =ಗತ್ತು

 4. Shekar A Amin (Barkur) March 2, 2012 at 5:16 pm #

  ಬಿಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟದ್
  ನಿವೋಳ್ಸ್
  ಗದ್ದ
  ಆಳ್ಗಿ
  ಕುಟ್ಟಣ್ಗಿ
  ಬುರ್ನಾಸ್
  ಚಲ್ಲ್ ಬದ್ಕ್
  ಚಿಲ್ಪಟ್
  ಕೂಳ್
  ಗಪ್ಳಾಸ್
  ಜಂಬ್ರ
  ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ
  ಕಾಂಬ

  ಮೇಲಿನ್ ಶಬ್ದಕ್ಬ್ದ್ಕ್ಲ್ಅರ್ಥ, ಬಳಕೆ ಸೇರ್ಸಿ ಬರಿ ಕಾಂಬ

 5. bhaskar amin March 2, 2012 at 8:46 pm #

  MIDUKU ?
  E HENN MIDUKUD YAKE

 6. Prabha January 27, 2015 at 12:36 pm #

  okadi = batte
  taall = palya
  baisari = sanje
  geds = oresu ( nela orasu)
  esru = annakke esru iduvudu
  panyara = phalahara
  sagni berti = berani
  kadsu = hennu karu
  soni= antu
  kadgi = halasina kai
  tiri = bhattada kanaja
  bayar = hasugalige kudiayalu koduva neeru
  mandi = tale
  tingaal belk = hunnimeya belaku
  byasgi = besige (summer)
  geddi = gadde (field)
  hodsaal = gadde anchu (?)
  yaasa = vesha ( a hennin yaasa kandr saak)
  ambr = ante
  nesr = nesara
  mee = snana maadu
  hokad = hattira ( avan mani hokad itt)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: