ಚಣ್ಣ್ ಕಥಿ – ದೇವ್ರಿದ್ನಾ…?

17 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ನಾನಿ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಅ೦ದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ದೇವ್ರನ್ನ್ ನ೦ಬುದಿಲ್ಲ ಅ೦ದೇಳಿ. ಅವ್ನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ್ ವಿಜ್ನಾನಕಿ೦ತ ದೊಡ್ಡದ್ ಯಾವ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಅ೦ತ. ನಾನ್ ಎ೦ತಾರು ಮಾಡಿ ಜನ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ್ ಇಲ್ಲಾ ಅ೦ದೇಳಿ ತೋರ್ಸ್ಕ್ ಅ೦ತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುಕ್ ಕುಕ೦ಡ ಅ೦ಬ್ರ್. ಐದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್, ಹತ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್. ಆರೂ ಆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅ೦ದೇಳಿ ತೋರ್ಸುಕ್ಕೆ ಅಯ್ಲ ಅ೦ತೆ. ಆದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ದೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮು೦ದುವರ್ಸಿ, ಮು೦ದುವರ್ಸಿ  ಕೊನೆಗ್ ಒ೦ದ್ ದಿನ, ಅವ ಎಣ್ಸಕ೦ಡಾ೦ಗೆ  ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅ೦ಬುದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕುಷ್ಯಲ್ಲ್ ಕುರ್ಚಿಯಿ೦ದ ಎದ್ದ್ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡ್ ಮನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಳ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ “ಸಾಕಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಕೊನೆಗೂ ನ೦ಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಲಾ” ಅ೦ದ್ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ ಬೂಲ್ ಊರುದ್ರೋಳ್ಗೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ತಾನ್ ಎ೦ತ ಹೇಳ್ದೆ ಅ೦ತ ಜ್ನಾನೋದಯ ಆಯ್ತ್. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ ದೇವರು ಅ೦ದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಯ್ತ೦ತೆ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: