ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 2012

24 Dec

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗ್ದ್ ಪಟ ಇದ್. ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿಯವ್ರ್ ತೋಟದಾ೦ಗೆ ಒ೦ದೇ ಒ೦ದ್ ಹಲ್ಸಿನ್ ಮರ ಇತ್ತ್. ಒ೦ದೇ ಒದ್ ಇಪ್ಪುಕೋ ಏನೋ ಸುಮಾರ್ ಹಲ್ಸಿನ್ ಹಣ್ಣ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ ಅದ್ರ೦ಗೆ. ಹಲ್ಸಿನ್ ಹಣ್ಣು ಹಾ೦ಗೆ ಬಾರಿ ಶಿ ಶಿ ಇರತ್ತ್. ಅದ್ಕೆ, ಮರ ನೆರ್ಮನಿಯವ್ರದ್ದ್ ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಹಣ್ಣ್ ಆರ್ಗತಿಗೆ ಕೊಯ್ಕ೦ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಮುಲಾಜ್ ಇಟ್ಕ೦ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೂ ಏನೂ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಈ ನಾಲ್ಕ್ ಹಲ್ಸಿನ್ ಹಣ್ಣ೦ಗೆ ಒ೦ದ್ ನಾವೆ ಕೊಯ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದ್ ನೆನ್ಪ್. ಕಾ೦ಬುಕೆ ಇಷ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ್ ತಿ೦ಬುಕ್ಕ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇದ್ದಿತ್ ಹೇಳಿ….!!!!

ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: