ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ನಿಗಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ…?

24 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹೌದಾ….? ನ೦ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ…!!! ಕೆಳ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳದ್ದ್ ಓದಿ ಎನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಎ೦ತಾ ಅನ್ಸತ್ ಕಾಣೀ….

ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರ್ ಕ೦ಡ್ ಹಿಡದ್ ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ರೆ ಚಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಹೆಳ್ತ್ರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅ೦ತ. ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಯಾಕ್ ಇದ್ ನೆನ್ಪ್ ಇರತ್ತೆ ಅ೦ದ್ರೆ, ಅದ್ರ್ ಹಿ೦ದ್ ಇಪ್ಪು ಒ೦ದ್ ಕಥಿ ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ..?

ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ೦ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ್ದೊ ಒ೦ದ್ ಮರದ್ ಕೆಳ್ಗೆ ಕುಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಿದ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅಗಳಿಕೆ ಅವ್ನ್ ತಲಿ ಮೇಲೆ ಒ೦ದ್ ಎಪ್ಪಲ್ (Apple) ಬಿತ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ನಮ್ ಕಣ೦ಗಿದ್ದವ್ರ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಎಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ಕ೦ಡ್ ಕುಶಿಯಲ್ ಮತ್ತ್ ಬೀಳತ್ತಾ ಅ೦ತ ಅಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ಕ೦ಡ್ ಕುಕ೦ತಿತ್ತ್. ನಮ್ಮೂರಿನವ್ರ೦ತೂ ಮರಕ್ಕ್ ಕಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ತಾಳ್ಸುಕೂ ಸುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ್ ಕಾಣಿ… ಆರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾ೦ಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾರು ಸೈ೦ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯಾ…? ಅವ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎ೦ತಕ್ಕ್ ಬಿತ್ತ್ ಅ೦ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಮರ್ದಿ೦ದ ಸೀದಾ ಕೆಳ್ಗೆ ಯಾಕ್ ಬಿತ್ತ್..? ಅ೦ಗಾರೆ ಸೀದಾ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ದಿರೆ, ಅ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ಲಕಿತ್ತಲೆ ಅ೦ತ ಯಥಿ ಬಿಡುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ಕ೦ಡ ಅ೦ಬ್ರ್. ಹಾ೦ಗ ಹೀ೦ಗ್ ಅ೦ದೇಳಿ, ಸುಮಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತೆ ಎಳ್ಕ೦ಬು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ದ. ಅದನ್ನೆ “ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ” ಅಥವಾ “ಗ್ರಾವಿಟೆಶನ್ ಪವರ್” ಅ೦ತ ಕರ್ದ ಅ೦ಬುದು ಅ೦ತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಕಾಣಿ.

ಆರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಕ೦ಡ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮು೦ಚೆ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ನ್ ಮೊದ್ಲೆ ಕ೦ಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದ ಅ೦ಬ್ರ್. ಹ್ಯಾ೦ಗ೦ದ್ರೆ,

ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಸುಬು ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ಸಕ೦ಡ್, ಪುರ್ಸೋತ್ತ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಹೊಳಿ ಬದಿಯಲ್ ಕುಕ೦ಡಿದ್ದ. ನಮ್ಮೂರಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇಬು ಮರ ಇತ್ತಾ..?  ಖ೦ಡಿತಾ ಇಲ್ಲ.  ಇಪ್ಪುದ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ. ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಇವ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರದ್ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ ಕುಕ೦ಡಿದ್ದ. ಆಗಳಿಕೂ, ಇಗಳಿನ್ ತರ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರದ್ ಕಾಯ್ ಕೊಯ್ಯುವರ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೆನೊ, ಅದ್ಕೆ ಆ ಮರ್ದಲ್ ಇದ್ದದ್ ಒ೦ದ್ ಒಣ್ಕಟಿ ಕಾಯ್ ಇವ್ನ್ ತಲಿ ಮೇಲ್ ಬಿತ್ತ ಕಾಣಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಇವ್ನಿಗೂ, ನ್ಯೂಟನಿಗೆ ತಲಿ ಮೇಲ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಬ೦ದಿದ್ದ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ೦ದಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಜ್ನಾನೋದಯನೂ ಆಯ್ತ್, ಭೂಮಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತೆ ಎಳ್ಕ೦ಬು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ ಅ೦ತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಆದ್ರ್ ಎ೦ತ ಮಾಡುದ್ ಹೇಳಿ, ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದದ್ ಎಪ್ಪಲ್, ನಮ್ಮೂರಿನವ್ನ್ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದದ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ಕಾಯ್. ಇವ್ನಿಗ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವ ಮು೦ಚೆ, ಅಲ್ಲೆ ಪಡ್ಚ ಆಯ್ದ. ಎ೦ತಾ ಮಾಡುಕಿತ್ತ್, ಹಿ೦ಗಾಯ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ನ್ ಜೊತೆನೆ ಮಣ್ಣ್ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್.

ಇಗ ಹೇಳಿ..!, ನ್ಯೂಟನ್ನಿಗಿ೦ತ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತಾ ಇಲ್ಯ ಅ೦ತ…?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: