ಮಾತ್-ಮಾತಲ್ಲಿ…

31 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೇಲೆ ಒ೦ದ್ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಸೇರ್ಸಿದಿ… ಅದ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ “ಮಾತ್-ಮಾತಲ್ಲಿ…”
ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡ್ಸಿತ್ ತೂತ್ ಒಲೆ ಕೆಡ್ಸಿತ್ ಅ೦ತ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೆ೦ಡೆ ಇರ್ತ್ರ್ ಅಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ ನಾನ್ ಕೇಳದ್-ಓದದ್-ಅನ್ಸಿದ್ ಕೆಲವ್ ನುಡಿಮುತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾತು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಕ್ಯ,  ಒಟ್ಟಾರೆ ನ೦ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಆಗುವ ಪದಗುಚ್ಚವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅ೦ತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಯಾರ್ ಮನೆ ಅಥವ ಮನ ಖ೦ಡಿತ ಕೆಡ್ಸುದಿಲ್ಲ. ಬದ್ಲಿಗೆ ನಾವ್ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್  ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಕು ಸಾಕ್, ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ..? ಅವಾಗ್ ಅವಾಗ ಒ೦ದೊ೦ದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ್ ಆ ಪೇಜಲ್ಲ್ ಸೇರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗ್ ಬ೦ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಯ್ಸಿ ಹೋಪುಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪ್ ಬಿಡ್ ಬ್ಯಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: