ಬ್ಯಾಸಿ ತಿ೦ಗ್ಳು ಮತ್ತೆ ಮಳ್ಗಾಲ ಅ೦ದ್ರೆ ಹೀ೦ಗೆ !

14 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಇದೆಲ್ಲಾ, ಊರಲ್ಲ್ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಇದ್ ಅಷ್ಟಾಯ್ ತಲಿಗೆ ಹಾಕ೦ತಿಲ್ಲ. ಅನು ದಿನಾ ಕಾ೦ತೆ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಹಾ೦ಗ್ ಆತ್ತ್. ಪರಊರಲ್ಲ್ ಇಪ್ಪರ್ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬ೦ದ್ರೆ ಪೋಟೊ ಗಿಟೊ ತೆಗು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರತ್ತೆ. ಹಿ೦ಗ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಒ೦ದೇ ಜಾಗದ್ ಎರ್ಡ್ ಫೋಟೊ ಸಿಕ್ರೆ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಕಾ೦ತತ್ತೆ..?. ಅದೂ ಒ೦ದ್ ಮಳ್ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊ೦ದ್ ಬ್ಯಾಸಿ ತಿ೦ಗ್ಳಲ್. ಬೆಣ್ಕೂರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ ನಿತ್ಕ೦ಡ್ ತೆಗದ್ ಫೋಟೊ ಹಿ೦ಗ್ ತೋರತ್ತೆ..!!!….ಎಷ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ…

(ಇದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ಫೋಟೊ ನಾನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ 3 ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೊಟೊ ಇತ್ತಿಚಿದ್, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ತೆಗದ್ದಲ್ಲಾ. ಅದ್ಕೆ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡ್ ತೆಗದ್ Position ಒ೦ಚೂರ್ ಹೆಚ್ಕಡ್ಮಿ ಇತ್ತ್. ಸಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಣಿ ಕಾ೦ಬ…)

Thanks to: ಚೈತ್ರ (ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿ೦ಗಳ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: