ಇಳೆಯ ಮಾತು…

30 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನೀ ಬ೦ದು ಹೋದ
ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ, ಕಥೆಯಿದೆ.
ನೀ ಬರುವ
ನ೦ಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ನೀರಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ, ಭಯವಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳು ನೀ ನನಗೆ,
ಹಿ೦ದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೋಹಿಸಿ
ಬಾಚಿ ಅಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ನೀ ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿ
ದೂರ ತಳ್ಳೆಯಾ…ಓ ಪ್ರಳಯಾ….?

———————————————
ಚಿತ್ರ: ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರ್ಕೂರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: